Stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2019/2020


Podstawa prawna przyznawania stypendium ministra dla studentów:

Stypendium ministra na rok akademicki 2019/2020 może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów oraz wykazał się:

  1. znaczącymi osiągnięciami naukowymi,
  2. lub artystycznymi związanymi ze studiami,
  3. lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi,

uzyskanymi w okresie studiów od dnia:

  • rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia,
  • rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia –

w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,

  • 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium dla studentów albo stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)

– do dnia 30 września roku, w którym złożono wniosek, z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

Szczegółowe informacje na temat stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2019/2020 zamieszczone zostały na stronie MSWiN.