Stypendium ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe na rok akademicki 2022/2023

Podstawa prawna przyznawania stypendium ministra dla studentów:

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2022/2023 może być przyznane studentowi, który w roku akademickim 2021/2022 zaliczył rok studiów i uzyskał wpis na kolejny rok studiów (czyli 2022/2023) oraz wykazał się:

 1. znaczącymi osiągnięciami naukowymi,
 2. lub artystycznymi związanymi ze studiami,
 3. lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi,

uzyskanymi w okresie studiów od dnia:

 • rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia,
 • rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia – w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,
 • 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium dla studentów albo stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) – do dnia 30 września 2021 roku, z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.

Stypendium nie przysługuje studentowi:

 • jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat;
 • posiadającemu tytuł zawodowy:
  – magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  – licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

We wniosku o stypendium ministra można przedstawić wyłącznie osiągnięcia uzyskane do dnia 30 września 2022 r. Muszą to być osiągnięcia uzyskane w okresie studiów, a więc:

 • w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia– od dnia rozpoczęcia tych studiów,

 • w przypadku studenta studiów drugiego stopnia – od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia.

W przypadku dotychczasowych stypendystów ministra, we wniosku można podać jedynie osiągnięcia uzyskane od 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium ministra. We wniosku nie można wykazywać osiągnięć, które zostały uzyskane w okresie urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

Osiągnięcia należy dokumentować w formie pisemnej. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia, zaświadczenia lub regulaminy dotyczące ww. osiągnięć. Oświadczenia dołączane do wniosku mogą być podpisane tylko własnoręcznie albo elektronicznie.

Wnioski o stypendium ministra na rok akademicki 2022/2023 zostaną rozpatrzone przez ministerstwo w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2022/2023 zamieszczone zostały na stronie internetowej MEiN. – https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia-ministra-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia