Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019


INFORMACJE OGÓLNE

Student przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium ministra oraz składa dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć w Dziekanacie Wydziału, w terminach ustalonych przez Dziekana Wydziału.

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej przekazuje do MNiSW pozytywnie zaopiniowane przez Radę Wydziału wnioski w terminie do dnia 15 października br.

Podstawa prawna przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia:

Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na
kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:

  • wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami, lub
  • wybitne osiągnięcia w sporcie.

Szczegółowe informacje na temat stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019, znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Ważna informacja!!!

Zgodnie z art. 184 ust. 5 ww. ustawy, studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może zatem otrzymać stypendium ministra osoba, która ukończyła już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym, a także student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.