Stypendium ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe na rok akademicki 2021/2022

Podstawa prawna przyznawania stypendium ministra dla studentów:

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2021/2022 może być przyznane studentowi, który w roku akademickim 2020/2021 zaliczył rok studiów i uzyskał wpis na kolejny rok studiów w roku akademickim 2021/2022 oraz wykazał się:

 • znaczącymi osiągnięciami naukowymi,
 • lub artystycznymi związanymi ze studiami,
 • lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi,

uzyskanymi w okresie studiów od dnia:

 • rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia,
 • rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia – w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,
 • 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium dla studentów albo stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) – do dnia 30 września 2021 roku, z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.

Stypendium nie przysługuje studentowi:

 • jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat;
 • posiadającemu tytuł zawodowy:
  – magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  – licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Szczegółowe informacje na temat stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2021/2022 zamieszczone zostały na stronie internetowej MEiN.