dr hab. Agnieszka Piotrowska-Piątek, prof. PŚk

Pełnomocnik rektora ds. Równego Traktowania

 41 34 24 847

Bud. C, pok. 2.25

apiotrowska@tu.kielce.pl

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2020, poz. 85) w związku z § 22 ust. 1 pkt 2 Statutu przyjętego uchwałą Senatu Nr 209/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. i pismem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 listopada 2019 r. (zn. DSW.WNP.051.45.2019.GS) zarządza się, co następuje:

§ 1

  • W celu zapobiegania i przeciwdziałania naruszeniom zasad równego traktowania wśród członków społeczności akademickiej m.in. w postaci molestowania, molestowania seksualnego, mobbingu lub innych form dyskryminacji ustanawia się Pełnomocnika Rektora do spraw Równego Traktowania w Politechnice Świętokrzyskiej, zw. dalej Pełnomocnikiem.
  • Osoba Pełnomocnika powoływana jest odrębnym aktem.

§ 2

  • Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności analiza obowiązujących przepisów prawa powszechnego i wewnętrznego Uczelni obejmujących przedmiotowe zagadnienie, udzielanie osobom zwracającym się do Pełnomocnika informacji o dostępnych środkach przysługującej im ochrony prawnej oraz wskazówek dotyczących możliwości uzyskania wsparcia i specjalistycznej pomocy.
  • Pełnomocnik z poszanowaniem praw osoby zwracającej się o pomoc i w miarę możliwości wynikających z konkretnej sprawy może podejmować czynności zmierzające do polubownego załatwienia sprawy, w szczególności podejmować mediację.

Pełnomocnik w zakresie wykonywania zadań określonych niniejszym zarządzeniem:

  1. podlega wyłącznie Rektorowi,
  2. jest zobowiązany do zachowania najwyższych standardów etycznych i dochowania tajemnicy w powierzonych mu sprawach, chyba że przepis szczególny lub sytuacja faktyczna np. prowadzenie mediacji pozwalają na ujawnienie niektórych szczegółów sprawy ściśle określonym odbiorcom,
  3. współpracuje z samorządami studenckim i doktorantów,
  4. jest uprawniony do otrzymania wsparcia merytorycznego i organizacyjnotechnicznego ze strony pracowników i jednostek organizacyjnych Uczelni,
  5. współpracuje z Biurem Promocji i Komunikacji w zakresie publikowania w Internecie materiałów związanych z działalnością Pełnomocnika.