• Tytuł wynalazku – krótkie określenie wynalazku (powinien być tak sformułowany, aby nie ujawniał nowych cech rozwiązania);
   
 • Określenie dziedziny techniki, której dotyczy wynalazek – bliższe dane o przeznaczeniu wynalazku dla określonej dziedziny techniki, przy czym nie ujawnia się nowych cech wynalazku, różniących go od znanych rozwiązań;
   
 • Opis dotychczasowego stanu techniki – z znanych dotychczas w danej dziedzinie rozwiązań należy wybrać jedno lub więcej rozwiązań najbardziej zbliżonych do przedmiotu wynalazku i mających ten sam lub pokrewny cel;
   
 • Omówienie nowego rozwiązania – w tej części opisu przedstawia się opracowane przez wynalazcę techniczne rozwiązanie problemu (wynalazek). Wynalazek opisuje się przez określenie niezbędnych środków technicznych, których stosowanie zapewnia uzyskanie efektu technicznego. W przypadku wynalazków dotyczących sposobu postępowania, środkami technicznymi są czynności, operacje, procesy ich kolejność i warunki, w których się odbywają (np. temperatura, czas, ciśnienie), stosowane surowce. Jeżeli wynalazkiem jest urządzenie (układ) wówczas opisuje się funkcjonalne połączenie poszczególnych jego elementów ze sobą, jak również określa się ewentualnie kształt niektórych z nich. Natomiast wynalazek dotyczący substancji chemicznej należy opisać podając składniki tej substancji i ich graniczne zawartości;
   
 • Objaśnienie figur rysunku – jeżeli zgłoszenie zawiera rysunki, należy w opisie objaśnić co przedstawiają poszczególne figury tych rysunków;
   
 • Przykłady wykonania wynalazku – wynalazek powinien być bliżej wyjaśniony na podstawie jednego lub więcej przykładowych wykonań. Przykład powinien nadawać się do zastosowania w praktyce i zapewnić osiągnięcie celu wynalazku. Jeżeli przedmiotem wynalazku jest urządzenie (układ), to przykład wykonania wynalazku należy opisać na podstawie rysunku załączonego do opisu, podając również działanie tego urządzenia (układu) lub sposób posługiwania się nim. Gdy przedmiotem wynalazku jest sposób postępowania, to w przykładzie wykonania należy opisać szczegółowy sposób postępowania, ściśle określone surowce, czynności, operacje, procesy jednostkowe, ich parametry. Skutek, do którego prowadzi wybrany przykład (np. produkt) powinien być określony na podstawie wyników analiz (np. chemicznych) i pomiarów;

 

Jeżeli wynalazek dotyczy substancji, to każdy przykład wykonania wynalazku powinien zawierać określenie składników tej substancji, ich ilość, dane o warunkach jej sporządzania i opis jej właściwości. Składniki powinny być ściśle określone. Ilość przykładów, które należy zamieścić zależna jest od zakresu wynalazku tj. od tego, ile jest możliwości wykonania wynalazku różniących się znacznie od siebie. Im więcej jest tych możliwości, tym większa powinna być liczba przykładów.


Przykładowy opis patentowy