Stypendia pomocowe dla studentów z Ukrainy

Stypendia pomocowe dla studentów z Ukrainy

Fundacja Edukacyjna Perspektywy we współpracy z firmą Goldman Sachs przygotowała program pomocowy dla studentek i studentów z Ukrainy pn. „Stypendia pomocowe Goldman Sachs-Perspektywy”. Celem programu jest udzielenie wsparcia ukraińskim studentkom i studentom studiującym w polskich uczelniach technicznych, wchodzących w skład Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Stypendia zostaną przyznane studentom, obywatelom Ukrainy, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się w Ukrainie.


Dokumenty do pobrania

Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek o zapomogę należy złożyć w terminie do 27 stycznia 2023 r. w godz. 8.00-15.00 w pokoju nr 5 budynku Rektoratu i Biblioteki Głównej w formie papierowej wraz z załączonymi do niego oświadczeniami. Wzór wniosku stanowi Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 5/23.


Pierwszeństwo w uzyskaniu zapomogi przysługuje studentom:

  • znajdującym się:
    a) w trudnej sytuacji losowej spowodowanej trwającym na terenie Ukrainy konfliktem zbrojnym,
    b) w trudnej sytuacji zdrowotnej (w szczególności choroba, niepełnosprawność),
    c) w trudnej sytuacji rodzinnej (w szczególności sieroctwo, półsieroctwo, samotny rodzic, choroba członka rodziny),
    d) w trudnej sytuacji finansowej (w szczególności utrata dochodu, zaległości w opłatach za studia lub miejsce w domu studenckim Uczelni);
  • którzy nie otrzymali wcześniej jako studenci Uczelni wsparcia w ramach projektów pomocowych współorganizowanych przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

W przypadku Politechniki Świętokrzyskiej fundatorzy projektu zapewnili środki finansowe na wypłatę  jednorazowego stypendium w wysokości 1000 zł brutto  dla 18 studentów studiujących na naszej Uczelni.