Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego

Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego

Projekt Cenwis – centrum naukowo-wdrożeniowe inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego”

Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Strona projektu
cenwis.tu.kielce.pl


Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014÷2020
Oś Priorytetowa I – Innowacja i nauka
Działanie 1.1 – Wsparcie Infrastruktury badawczo-rozwojowej (B+R)
Cel szczegółowy – Zwiększenie urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej
Całkowity koszt realizacji projektu – 85 008 571,65  zł
Wartość dofinansowania projektu   – 71 304 120,52 zł
Okres realizacji styczeń 2017 r. ÷ grudzień 2021 r.


W skład Centrum wchodzić będzie 14 laboratoriów i pracowni Politechniki Świętokrzyskiej, wyposażonych w najnowocześniejszą dostępną rynkowo infrastrukturę laboratoryjną.

Celem głównym Projektu jest stworzenie – do grudnia 2021 r. – warunków do wsparcia [infrastrukturalnego, aparaturowego i kadrowego] środowiska naukowego, sektora przedsiębiorstw, organizacji publicznych i prywatnych, samorządów różnego szczebla oraz instytucji otoczenia biznesu województwa świętokrzyskiego w zakresie działalności o charakterze naukowo–badawczo–rozwojowym, przy wykorzystaniu bazy laboratoryjnej Centrum Naukowo–Wdrożeniowego Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego [CENWIS] w skład, którego wchodzi 14 laboratoriów i pracowni.

W utworzonej w ramach Projektu bazie laboratoryjnej prowadzona będzie działalność naukowa i badawczo – rozwojowa w obszarach inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego:

 • branża metalowo–odlewnicza
 • budownictwo zasobooszczędne
 • technologie informacyjno–komunikacyjne
 • zrównoważony rozwój energetyczny
 • usługi medyczne (w ramach specjalizacji turystyka prozdrowotna).

Cele

Celem głównym Projektu jest stworzenie – do grudnia 2021 r. – warunków do wsparcia [infrastrukturalnego, aparaturowego i kadrowego] środowiska naukowego, sektora przedsiębiorstw, organizacji publicznych i prywatnych, samorządów różnego szczebla oraz instytucji otoczenia biznesu województwa świętokrzyskiego w zakresie działalności o charakterze naukowo–badawczo–rozwojowym, przy wykorzystaniu bazy laboratoryjnej Centrum Naukowo–Wdrożeniowego Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego [CENWIS] w skład, którego wchodzi 14 laboratoriów i pracowni.

W utworzonej w ramach Projektu bazie laboratoryjnej prowadzona będzie działalność naukowa i badawczo – rozwojowa w obszarach inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego:

 • branża metalowo–odlewnicza
 • budownictwo zasobooszczędne
 • technologie informacyjno–komunikacyjne
 • zrównoważony rozwój energetyczny
 • usługi medyczne (w ramach specjalizacji turystyka prozdrowotna).

Cele bezpośrednie Projektu to:

 • zbudowanie interdyscyplinarnego unikatowego i innowacyjnego Centrum Naukowo–Wdrożeniowego Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego wyposażonego w najnowocześniejszą infrastrukturę badawczo–rozwojową;

 • utworzenie zaplecza naukowo–badawczo–wdrożeniowego głównie dla przedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego;

 • dostępność wytworzonej infrastruktury badawczo–rozwojowej dla zainteresowanych podmiotów na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach;

 • zwiększenie aktywności badawczo–rozwojowej przedsiębiorstw prowadzącej do wytworzenia oraz przygotowania do wprowadzenia na rynek nowych
  lub znacząco ulepszonych produktów, procesów i usług;

 • wzrost wykorzystania wyników badań naukowych i prac rozwojowych
  w gospodarce regionu;

 • wdrożenie mechanizmu umożliwiającego Politechnice Świętokrzyskiej wykorzystanie wspartej infrastruktury B+R do działalności gospodarczej oznaczającego zdolność do generowania przychodów z prowadzenia działalności badawczej;

 • wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw – z sektorem nauki oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu.

Cele naukowo-badawcze projektu to:

 • przygotowanie infrastrukturalne, aparaturowe i kadrowe do realizacji zadań wynikających z potrzeb środowiska naukowego, sektora przedsiębiorstw, samorządów różnego szczebla oraz instytucji otoczenia biznesu regionu świętokrzyskiego w zakresie działalności o charakterze naukowo–badawczo–rozwojowym;

 • stworzenie możliwości wdrożenia pomysłów innowacyjnych i / lub zgłoszonego wniosku patentowego poprzez wykonanie badań eksploatacyjnych oraz wykonywania prototypów w nowej bazie naukowo–badawczej;

 • transfer wiedzy i rozwój technologii w zakresie rozwiązań dot. budownictwa zasobooszczędnego, systemów zwiększających efektywność energetyczną, urządzeń energetyki odnawialnej, technologii paliwowej;

 • transfer wiedzy i rozwój innowacyjnych rozwiązań dot. sektora metalowo–odlewniczego oraz technologii informacyjno–komunikacyjnych;

 • wdrożenie innowacyjnych usług medycznych, przekładających się (w perspektywie długoterminowej) na rozwój w województwie świętokrzyskim turystyki medycznej i uzdrowiskowej;

 • podniesienie poziomu rozwoju technologicznego i innowacyjności województwa świętokrzyskiego;

 • propagowanie nowatorskich rozwiązań technologicznych ograniczających emisję CO2 i gazów cieplarnianych, przyczyniając się do ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego.


Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • rozbudowę istniejącej hali laboratoryjnej Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
 • dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej na potrzeby 14. specjalistycznych laboratoriów i pracowni badawczych
 • przebudowę węzła komunikacyjnego na terenie kampusu PŚk (wjazd na Parking Główny PŚk)
 • budowę – na Parkingu Głównym PŚk – konstrukcji wsporczych pod instalację paneli fotowoltaicznych wraz z ich montażem oraz podłączeniem do sieci energetycznej Uczelni
 • budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych (w tym szybkiego ładowania) wraz z miejscami postojowymi
 • instalację turbin wiatrowych na dachach hal laboratoryjnych oraz budynku dydaktycznym Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki