Program Rozwoju Kompetencji studentów kierunku Odnawialne Źródła Energii WIŚGIE

Program Rozwoju Kompetencji studentów kierunku Odnawialne Źródła Energii WIŚGIE

Politechnika Świętokrzyska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Program Rozwoju Kompetencji studentów kierunku Odnawialne Źródła Energii Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,

nr projektu: POWR.03.01.00-00-K060/16
okres realizacji: 2018-05-01 do: 2021-04-30

Wartość projektu: 178 451,20 w tym dofinansowanie projektu ze środków UE: 150 398,67 zł


Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i w zakresie przedsiębiorczości studentów studiów stacjonarnych, studentów kierunku Odnawialne Źródła Energii Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach’’, oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy poprzez:

 • szkolenia certyfikowane,
 • zajęcia warsztatowe
 • dodatkowe zadania praktyczne w formie projektowej
 • wizyty studyjne

Projekt przewiduje wsparcie dla studentów kierunku Odnawialne Źródła Energii I stopnia:

 • sem. 5 i 6 r. ak. 2018/2019 z kontyn. udz. w proj. w sem. 7 w r. ak. 2019/2020 – 15 osób
 • sem. 5 i 6 r. ak. 2019/2020 z kontyn. udz. w proj. w sem. 7 w r. ak. 2020/2021 – 15 osób

W ramach realizacji projektu w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 studenci kierunku Odnawialne Źródła Energii Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach będą mogli podnosić swoje kompetencje poprzez:

 • Semestr 5
  • udział w zajęciach warsztatowych w zakresie zasad prowadzenia firm
   1 grupa 10-cio osobowa w wymiarze 24 godziny/grupa – 2 edycje
  • udział w zajęciach warsztatowych w zakresie zastosowanie termowizji w badaniach efektywności energetycznej obiektów:
   2 grupy 5-cio osobowe w wymiarze 16 godzin/grupa – 2 edycje
  • udział w dodatkowych zadaniach praktycznych w formie projektowej pt. „Optymalizacja w ogrzewnictwie, wentylacji i klimatyzacji”
   2 grupy 5-cio osobowa w wymiarze 20 godzin/grupa – 2 edycje
  • udział w dodatkowych zadaniach praktycznych w formie projektowej pt. „Analiza efektywności energetyczno-ekonomiczno-ekologicznej obiektów zasilanych z OZE”
   2 grupy 5-cio osobowa w wymiarze 24 godziny/grupa – 2 edycje
  • udział w wizycie studyjnej w celu zapoznania się z organizacją prowadzeni firmy
  • udział w wizycie studyjnej w biogazowni
 • Semestr 6
  • udział w zajęciach warsztatowych w zakresie zasad prowadzenia firm – ciąg dalszy
  • udział w dodatkowych zajęciach projektowych: tworzenie biznesplanu:
   1 grupa 10-cio osobowa w wymiarze 24 godziny/grupa – 2 edycje;
  • udział w certyfikowanym szkoleniu: „Instalator systemów fotowoltaicznych”
   1 grupa 10-cio osobowa – szkolenie dwudniowe – 2 edycje;
  • udział w certyfikowanym szkoleniu: „Instalator słonecznych systemów grzewczych”
   1 grupa 10-cio osobowa – szkolenie dwudniowe – 2 edycje;
  • udział w wizycie studyjnej na farmie wiatrowej
 • Semestr 7
  • udział w zajęciach warsztatowych w zakresie przedsiębiorczości:
   1 grupa 10-cio osobowa w wymiarze 20 godzin/grupa – 2 edycje
  • udział w zajęciach warsztatowych kształtujących kompetencje w zakresie OZE:
   1 grupa 10-cio osobowa w wymiarze 20 godzin/grupa – 2 edycje
  • udział w wizycie studyjnej w małej elektrowni wodnej

REKRUTACJA

w terminie od 1 października do 20 października 2018 r. w czasie wybranych zajęć, będzie przeprowadzony bilans kompetencji studentów kierunek Odnawialne Źródła Energii I stopnia sem. 5 w celu zakwalifikowania studentów do udziału w projekcie.

Studenci zainteresowaniu podnoszeniem swoich kompetencji proszeni są o wypełnienie ankiety w celu określenia luk kompetencyjnych w danym zakresie i skierowanie ich na właściwą formę wsparcia.

Ankiety można również, wypełnić w Biurze projektu bud. Energis pokój 3.10.

Listy osób zakwalifikowanych do poszczególnych form wsparcia zostaną ogłoszone w dniu 25 października 2018 r.

Osoby zakwalifikowane na poszczególne formy wsparcia są zobligowane w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2018 r. złożyć w Biurze projektu Energis pokój 3.10 wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o kwalifikowalności (załącznik nr 1 do Regulaminu)
 • formularz danych osobowych (załącznik nr 2 do Regulaminu),
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do Regulaminu)
 • umowa z Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu (załącznik nr 4 do Regulaminu)
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem (załącznik nr 5 do Regulaminu)
 • Dokumenty, można również pobrać i wypełnić w Biurze projektu Energis pokój 3.10.

Zarządzenie Nr 45/18 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Projektu „Program Rozwoju Kompetencji studentów kierunku Odnawialne Źródła Energii Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach”

Regulamin projektu


Lista uczestników zakwalifikowanych do projektu w roku akademickim 2018-2019


harmonogramy zajęć warsztatowych