Nowa jakość kształcenia

Nowa jakość kształcenia

Tytuł projektu: Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej

Nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z224/18

Okres realizacji: od: 2019-05-01 do: 2023-04-30

Źródło finansowania:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Oś priorytetowa III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5: Kompleksowe programy szkół wyższych


Cel główny Projektu:

Podniesienie jakości kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej w kontekście potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie efektywności funkcjonowania Uczelni.

Cele szczegółowe to:

 1. Doskonalenie oferty i jakości kształcenia oraz możliwości rozwoju kompetencji studentów.
 2. Podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich w zakresie unowocześniania dydaktycznych i informatycznych metod pracy ze studentami.
 3. Podniesienie kompetencji kadry zarządczej i administracyjnej PŚk.
 4. Utworzenie otwartych zasobów edukacyjnych PŚk.
 5. Doskonalenie systemu zarządzania zapewniającego skuteczną i sprawną działalność Uczelni.

Łączny budżet projektu: 9 251 071,28 zł.

Adresaci: studenci PŚk (633 osoby), nauczyciele akademiccy PŚk (53 osoby) oraz kadra kierownicza i administracyjna PŚk (138 osób).


 1. Wdrożenie i realizacja praktycznych programów kształcenia dla studentów studiów stacjonarnych Politechniki Świętokrzyskiej

a. uruchomienie nowego kierunku:
– Automatyka i elektrotechnika przemysłowa (WEAiI);

b. uruchomienie dwóch nowych specjalności:
– Eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym na kier. Transport (WMiBM),
– Automatyka maszyn i procesów na kier. Automatyka i Robotyka (WMiBM);

 1. Kształtowanie kompetencji zawodowych studentów studiów stacjonarnych Politechniki Świętokrzyskiej

dodatkowe zadania praktyczne w formie projektów z zakresu projektowania robotów mobilnych i manipulacyjnych
szkolenia certyfikowane z zakresu kompetencji merytorycznych,
dodatkowe zajęcia warsztatowe z zakresu zarządzania transportem oraz obrabiarek sterownych numerycznie,
dodatkowe zajęcia z pracodawcami,
wizyty studyjne w wiodących przedsiębiorstwach branżowych na terenie Polski,
dodatkowe zajęcia warsztatowe z zakresu podnoszenia kompetencji interpersonalnych.

 1. Wysokiej jakości program stażowy dla studentów studiów stacjonarnych

Organizacja dodatkowych staży kompetencyjnych w wiodących przedsiębiorstwach.

 1. Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry dydaktycznej

Organizacja cyklu szkoleń z zakresu planowania i stosowania nowoczesnych metod pracy ze studentami, ze szczególnym uwzględnieniem metod stosowania komputerowego wspomagania w projektowaniu oraz inteligentnego zarządzaniu budynkami. Ponadto organizacja szkoleń kompetencyjnych, zgodnych ze zdefiniowanymi potrzebami poszczególnych uczestników.

 1. Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania Uczelnią

Zakup nowych i rozbudowa istniejących modułów informatycznych systemów wspierających zarządzanie procesami dydaktycznymi, oraz organizacyjnymi Uczelni. W ramach zadania planowane jest wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, a także narzędzi ułatwiających śledzenie losów oraz wspomaganie karier zawodowych absolwentów.

 1. Tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych – utworzenie portalu edukacyjnego

W ramach zadania zostanie stworzony portal edukacyjny (na zasadzie Open Access), służący doskonaleniu zarówno kadry dydaktycznej, jak i studentów. Zawartość portalu będą stanowiły materiały edukacyjne przygotowane i aktualizowane przez pracowników PŚk. Materiały te będą mogły występować w różnych formach (m. in. prezentacja, wykład, film instruktażowy) i będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych (również spoza PŚk).

 1. Podniesienie kompetencji kadry kierowniczej i administracyjnej Politechniki Świętokrzyskiej

Organizacja cyklu szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu:
– przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
– zarządzania bazami danych oraz
– inteligentnego sterowania budynkami.

 1. Wdrożenie działań zapewniających efektywne wykorzystanie zasobów uczelni – laboratorium

Opracowanie i implementacja systemu, którego zadaniem będzie rejestrowanie elementów infrastruktury służących do przechowywania, poszerzania oraz upowszechniania wiedzy i umiejętności. Elementami takimi będą m. in. pomieszczenia laboratoryjne, maszyny i urządzenia, zbiory danych (archiwa, uporządkowane informacje naukowe itp.), infrastruktura informatyczna wraz z oprogramowaniem oraz inne środki niezbędne do prowadzenia badań naukowych oraz kształcenia studentów.


Zobacz aktualne przetargi


Zobacz realizowane zadania


REGULAMIN

Zarządzenie Nr 42/19 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Projektu „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej”

REGULAMIN PROJEKTU