Konkurs INFOSTRATEG z NCBR

Konkurs INFOSTRATEG z NCBR

INFOSTRATEG – V konkurs na projekty zamawiane
Dla kogo? Do konkursu mogą przystąpić konsorcja w skład których wchodzą:
• jednostki naukowe lub przedsiębiorcy
• podmioty zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski
potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru
• maksymalnie 5 podmiotów.

Na co? W konkursie mogą zostać dofinansowanie:
• badania podstawowe
• badania przemysłowe
• eksperymentalne prace rozwojowe
• prace przedwdrożeniowe
Eksperymentalne prace rozwojowe muszą być realizowane obligatoryjnie.

Zakres tematyczny
Automatyczna detekcja obiektów topograficznych.
Temat zgłoszony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (Uprawnionego). Szczegółowy opis tematu badawczego zawarto w załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu

Nabór wniosków 24 lutego – 24 kwietnia 2023 r. (do godziny 16:00) wyłącznie w systemie elektronicznym LSI.
Budżet Alokacja przewidziana na V konkurs to 13 mln  zł (słownie: trzynaście milionów złotych).

Dofinansowanie: Maksymalna wysokość dofinansowania poszczególnych faz projektu wynosi:
• Faza I – 1,5 mln zł
• Faza II – 2,5 mln zł
• Faza III- 2 mln zł.
Dofinansowanie na fazę dotyczy całego okresu realizacji danej fazy, przy czym dofinansowanie
na okres przejściowy danej fazy nie może przekraczać 400 tys. zł.
Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100%. Jednostka naukowa może
realizować projekt wyłącznie w ramach działalności niegospodarczej.
Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw na realizację poszczególnych kategorii prac w
ramach projektu (intensywność pomocy publicznej) to:
• w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – procent
kosztów kwalifikowalnych określony w rozporządzeniu MNiSW ws. pomocy publicznej
• w przypadku prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis
– 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac

Okres realizacji projektu
Realizacja projektu musi rozpocząć się dnia 1 grudnia 2023 roku.
Okres realizacji projektów wynosi 28 miesięcy, w tym:
1. dla fazy I: 8 miesięcy, przy czym
• 6 miesięcy trwa wykonanie fazy I (okres wykonania
fazy I), po której wykonawca składa raport z wykonania fazy;
• 2 miesiące trwają prace związane wyłącznie z rozwojem elementów
opracowanych w ramach fazy I. W tym czasie NCBR dokonuje oceny formalnej
i merytorycznej raportów (okres przejściowy I).
2. dla fazy II: 12 miesięcy, przy czym
• 10 miesięcy trwa wykonanie fazy II (okres wykonania fazy II), po której
wykonawca składa raport z wykonania fazy;

• 2 miesiące trwają prace związane wyłącznie z rozwojem elementów
opracowanych w ramach fazy II. W tym czasie NCBR dokonuje oceny formalnej
i merytorycznej raportów (okres przejściowy II).
3. dla fazy III: 8 miesięcy (okres wykonania fazy III).

Inne ważne informacje o konkursie
• Projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy zdefiniowane w Regulaminie konkursu.
Faza I i II musi być dodatkowo podzielona na okresy wykonania i przejściowy.
• Projekty wybrane do dofinansowania konkurują ze sobą przez cały okres trwania
projektów, ze względu na opracowywanie alternatywnych rozwiązań tego samego
zagadnienia. W toku realizacji umów o dofinansowanie NCBR prowadzi po fazie I i po fazie
II realizacji projektów, Selekcję. Selekcja jest procesem polegającym na weryfikacji
złożonych przez wykonawców raportów z wykonania fazy I lub II projektu (łącznie z
opracowanymi w ramach danej fazy systemami) realizowany przez Zespół oceniający oraz
zmierzający do ustalenia, czy wykonawca jest dopuszczony do kolejnej fazy projektu.
Wykonawca ponosi ryzyko zakończenia współpracy z NCBR po fazie I albo po fazie II
związane z tym, że rozwiązania przedstawione przez innych wykonawców osiągną lepszy
rezultat w ramach Selekcji.
• Za zastosowanie w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu, który
otrzymał od NCBR finansowanie na realizację wszystkich trzech faz, odpowiedzialny jest
Uprawniony. Zastosowanie w praktyce powinno nastąpić w terminie trzech lat od
zakończenia realizacji projektu.
• Wnioskodawca ma możliwość wdrożenia/ wykorzystania wyników projektu, na zasadach
określonych w umowie o dofinansowanie.
Organizator konkursu
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Kontakt Pytania dotyczące konkursu można kierować poprzez punkt informacyjny Centrum
www.gov.pl/web/ncbr/punkt-informacyjny.
Dane kontaktowe: • adres e-mail: info@ncbr.gov.pl

Szczegółówe informacje i dokumentacja konkursowa : link