Konkurs NCBiR 4.1.2 PO IR Regionalne Agendy Naukowo – Badawcze

Konkurs NCBiR 4.1.2 PO IR Regionalne Agendy Naukowo – Badawcze

Konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju :

IV OŚ Priorytetowa „Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego”

Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”

Poddziałanie 4.1.2 Regionalne Agendy Naukowo – Badawcze

Wnioski o dofinansowanie projektów składać można wyłącznie w wersji elektronicznej
za pośrednictwem systemu informatycznego IP w terminie od 12 czerwca 2017 r. do 12 września 2017 r. (do godz. 16:00), z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 3 etapy:

  • od 12 czerwca do 11 lipca (do godz. 16:00),
  • od 12 lipca do 10 sierpnia (do godz. 16:00),
  • od 11 sierpnia do 12 września (do godz. 16:00).

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania). Pomoc udzielana w konkursie stanowi pomoc na projekty badawczo-rozwojowe, o której mowa w art. 25 rozporządzenia nr 651/2014 oraz w Rozdziale 2 rozporządzenia MNiSW (§ 11 – § 15).

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi:

1) co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy, oraz

2) co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia 651/2014. zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%.

Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa.

Wysokość wsparcia Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 8 mln PLN.

Więcej informacji na stronie konkursu link.