TEAM-TECH Core Facility Plus – konkurs FNP w ramach Działania 4.4 PO IR

TEAM-TECH Core Facility Plus – konkurs FNP w ramach Działania 4.4 PO IR

TEAM-TECH Core Facility Plus – konkurs Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach realizacji Działania 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Granty dla zespołów prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z opracowaniem lub rozwojem usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 18 miesięcy, o budżecie w wysokości do 1 500 000 zł.

Rozpoczęcie naboru aplikacji 1 sierpnia 2017 r.

Termin nadsyłania aplikacji mija 2 października 2017 r.

Cele

Celem programu TEAM-TECH Core Facility Plus jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych (niezależnie od narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych lub innych odbiorców, w tym innych jednostek naukowo-badawczych.

Przedmiotem realizacji projektu w ramach programu TEAM-TECH Core Facility Plus są prace B+R związane z powstawaniem lub rozwojem usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury naukowo-badawczej.

Adresaci

Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami, który zamierza zatrudnić w swym zespole młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.

Wnioskodawca we wniosku proponuje co najmniej 2-, a maksymalnie 3- osobowy zespół składający się co najmniej z 2 osób będących studentami, doktorantami lub doktorami, którzy uzyskali stopień nie wcześniej niż 5 lat przed terminem składania wniosku.

Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 50% etatu na rzecz projektu. W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może zaproponować mniejszy wymiar etatu na rzecz projektu (jednak nie mniejszy niż 30% etatu). W takim wypadku wniosek musi być poszerzony o informacje i dokumenty dotyczące zastępcy kierownika projektu, stale nadzorującego prace zespołu.

Oferta

W ramach programu finasowanie będą projekty trwające do 18 miesięcy. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył 1 500 000 zł.

W programie TEAM-TECH Core Facility Plus finansowane będą projekty zgodne z tematami wskazanymi w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, przy czym w wyjątkowych przypadkach, stosując preferencję dla KIS, Fundacja może przyjąć do finansowania projekty dotyczące tematyki niewymienionej w KIS, jeśli posiadają one znaczny potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu społeczno-gospodarczego.

Projekty w ramach programu mogą być realizowane w trzech wariantach:

  • przez jednostki naukowe w zakresie, w którym prowadzą działalność gospodarczą (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R),
  • przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R),
  • przed jednostki naukowe w zakresie, w którym działalność gospodarcza ma lub będzie miała charakter pomocniczy (bez udzielania pomocy publicznej).

Więcej informacji na stronie konkursu – link.