Krajowy Magazyn Danych

Krajowy Magazyn Danych

Projekt: „Krajowy Magazyn Danych. Uniwersalna infrastruktura dla składowania i udostępniania danych oraz efektywnego przetwarzania dużych wolumenów danych w modelach HPC, BigData i sztucznej inteligencji.”

Umowa: POIR.04.02.00-00-D010/20-00

Program Operacyjny: Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie: 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki

Budżet projektu: 190 819 117,31 zł

Kwota dofinansowania projektu ze środków europejskich: 153 540 119,74 zł

Okres realizacji:  01.01.2021 r. – 31.12.2023 r.


Opis projektu:

Koncepcja KMD obejmuje fundamentalną przebudowę architektury do postaci otwartego, modularnego, rozszerzalnego oraz zdecentralizowanego i skalowalnego magazynu danych, wyposażonego w szereg interfejsów dostępowych oraz zintegrowanych usług i aplikacji, w tym mechanizmów wspomagających efektywne składowanie i dostęp do danych (wielopunktowa obsługa I/O, buforowanie), długoterminowe zarządzanie danymi, ich eksplorację, analizę i efektywne przetwarzanie.

Otwarta architektura systemu KMD zapewni możliwość dalszego rozszerzania funkcjonalności i dodawania kolejnych protokołów i interfejsów dostępowych do danych, np. usług prezentacji danych, usług do obróbki danych, aplikacji analitycznych czy mechanizmów integracji z systemami przetwarzania danych.

Usługi podstawowe systemu zapewnią możliwość przechowywania i zabezpieczania danych (fizycznego i logicznego), natomiast usługi dodatkowe, osadzone w systemie oraz usługi dostępowe umożliwią realizację zaawansowanych systemów, usług i aplikacji dano-centrycznych, w ramach których wymagane jest wydajne i bezpieczne składowanie, dostęp i przetwarzanie oraz zarządzanie dużymi i złożonymi wolumenami danych.


Projekt realizowany jest przez Konsorcjum w składzie:

  • Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (lider projektu)
  • Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
  • Politechnika Białostocka
  • Politechnika Częstochowska
  • Politechnika Gdańska CI TASK
  • Politechnika Łódzka
  • Politechnika Świętokrzyska
  • Politechnika Wrocławska
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych