Hub dostępności – centrum praktycznej nauki dostępności

Hub dostępności – centrum praktycznej nauki dostępności

nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,

Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Politechnika Świętokrzyska jako Partner z Politechniką Krakowską realizuje projekt „Hub dostępności – centrum praktycznej nauki dostępności”.

Celem projektu jest utworzenie i wsparcie funkcjonowania centrum wiedzy o dostępności, jako jednostki wspierającej stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego w obszarze kształcenia na poziomie wyższym w szczególności poprzez:

 • Wsparcie organizacyjne w powołaniu i prowadzeniu działalności centrum.
 • Upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego.
 • Podnoszenie kompetencji kadry uczelni w zakresie zasad projektowania uniwersalnego.
 • Wsparcie uczelni w prowadzeniu kształcenia oraz działalności szkoleniowej w zakresie projektowania uniwersalnego z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia wiodących ekspertów z uczelni polskich i zagranicznych.
 • Inicjowanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni, w celu wypracowania innowacyjnych produktów i standardów dla usług powszechnych w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego.

Celem szczegółowym projektu jest:

 • podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa;
 • wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego;
 • poprawa dostępności szkolnictwa wyższego.

W ramach projektu Politechnika Świętokrzyska realizuje następujące zadania:

 • Utworzenie na terenie uczelni laboratorium dla kadry dydaktycznej i studentów. Szkolenia dla szkół, przedsiębiorców i kadry PŚk.
 • Utworzenie pawilonu informacyjno-ekspozycyjnego.
 • Organizacja spotkań branżowych.
 • Organizacja webinariów.
 • Przygotowanie artykułów do prasy branżowej.

W okresie 04.–06. 2021 w ramach projektu realizowane są następujące zadania:

 • przygotowanie wytycznych i opracowanie projektu wnętrz biura-laboratorium dla kadry dydaktycznej i studentów,
 • przygotowanie wytycznych i scenariusza do programu szkoleń dla szkół.

W okresie 07.–09. 2021 w ramach projektu realizowane są następujące zadania:

 • opracowanie materiałów do programu warsztatów,
 • przygotowanie wytycznych, scenariusza i materiałów do programu szkoleń dla kadry PŚk,
 • prowadzenie nadzoru nad pracami remontowymi Biura Wiedzy o Dostępności.

W okresie 10. – 12. 2021 w ramach projektu realizowane są następujące zadania:

 • przygotowanie i przeprowadzenie 2 webinariów o tematyce związanej z projektowaniem uniwersalnym;
 • rozpoczęcie prac nad upowszechnianiem zasad projektowania uniwersalnego (rozpoczęcie prac nad udostępnianiem i upowszechnianiem bazy danych w zakresie wiedzy o dostępności w projektowaniu arch.-urb.-bud.-arch. krajobrazu oraz prac nad tworzeniem i udostępnianiem materiałów do projektowania w formie online katalog dla projektantów);
 • kontynuowanie prac remontowych pomieszczenia Biura Wiedzy o Dostępności.

W okresie 01.– 03. 2022 w ramach projektu realizowane są następujące zadania:

 • przygotowanie pawilonu informacyjno – ekspozycyjnego na Ogólnopolskie Targi Dom i Ogród (przygotowanie wytycznych i projektu stoiska, przygotowanie materiałów do targów, wykonanie stoiska);
 • przygotowanie i przeprowadzenie 3 webinariów o tematyce związanej z projektowaniem uniwersalnym;
 • zakończenie prac remontowych pomieszczenia Biura Wiedzy o Dostępności.

W okresie 04.–06. 2022 w ramach projektu realizowane są następujące zadania:

 • przeprowadzenie warsztatów dla szkół średnich
 • przeprowadzenie szkoleń dla pracowników PŚk
 • prowadzenie pawilonu informacyjno – ekspozycyjnego na Targach Dom i Ogród

W okresie 07.–09. 2021 w ramach projektu realizowane są następujące zadania:

 • przygotowanie scenariusza oraz materiałów do szkoleń dla przedsiębiorców i instytucji
 • kontynuowanie prac nad upowszechnianiem zasad projektowania uniwersalnego – prace nad udostępnianiem i upowszechnianiem bazy danych w zakresie wiedzy o dostępności w projektowaniu arch.-urb.-bud.-arch. krajobrazu

W okresie 10. – 12. 2021 w ramach projektu realizowane są następujące zadania:

 • przeprowadzenie warsztatów dla przedsiębiorców i instytucji
 • prowadzenie pawilonu informacyjno – ekspozycyjnego na Targach TransExpo
 • kontynuowanie prac nad upowszechnianiem zasad projektowania uniwersalnego – prace nad tworzeniem i udostępnianiem materiałów do projektowania w formie online
 • katalog dla projektantów; przygotowanie artykułów naukowych i ich publikacja w czasopismach branżowych i naukowych.