Hub dostępności – centrum praktycznej nauki dostępności

Hub dostępności – centrum praktycznej nauki dostępności

nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,

Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Politechnika Świętokrzyska jako Partner z Politechniką Krakowską realizuje projekt „Hub dostępności – centrum praktycznej nauki dostępności”.


Celem projektu jest utworzenie i wsparcie funkcjonowania centrum wiedzy o dostępności, jako jednostki wspierającej stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego w obszarze kształcenia na poziomie wyższym w szczególności poprzez:

 • Wsparcie organizacyjne w powołaniu i prowadzeniu działalności centrum.
 • Upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego.
 • Podnoszenie kompetencji kadry uczelni w zakresie zasad projektowania uniwersalnego.
 • Wsparcie uczelni w prowadzeniu kształcenia oraz działalności szkoleniowej w zakresie projektowania uniwersalnego z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia wiodących ekspertów z uczelni polskich i zagranicznych.
 • Inicjowanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni, w celu wypracowania innowacyjnych produktów i standardów dla usług powszechnych w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego.

Celem szczegółowym projektu jest:

 • podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa;
 • wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego;
 • poprawa dostępności szkolnictwa wyższego.

W ramach projektu Politechnika Świętokrzyska realizuje następujące zadania:

 • Utworzenie na terenie uczelni laboratorium dla kadry dydaktycznej i studentów.Szkolenia dla szkół, przedsiębiorców i kadry PŚk.
 • Utworzenie pawilonu informacyjno – ekspozycyjnego.
 • Organizacja spotkań branżowych.
 • Organizacja webinariów.
 • Przygotowanie artykułów do prasy branżowej.

W okresie 10. – 12. 2021 w ramach projektu realizowane są następujące zadania:

 • przygotowanie i przeprowadzenie 2 webinariów o tematyce związanej z projektowaniem uniwersalnym;
 • rozpoczęcie prac nad upowszechnianiem zasad projektowania uniwersalnego (rozpoczęcie prac nad udostępnianiem i upowszechnianiem bazy danych w zakresie wiedzy o dostępności w projektowaniu arch.-urb.-bud.-arch. krajobrazu oraz prac nad tworzeniem i udostępnianiem materiałów do projektowania w formie online katalog dla projektantów);
 • kontynuowanie prac remontowych pomieszczenia Biura Wiedzy o Dostępności.

W okresie 01.– 03. 2022 w ramach projektu realizowane są następujące zadania:

 • przygotowanie pawilonu informacyjno – ekspozycyjnego na Ogólnopolskie Targi Dom i Ogród (przygotowanie wytycznych i projektu stoiska, przygotowanie materiałów do targów, wykonanie stoiska);
 • przygotowanie i przeprowadzenie 3 webinariów o tematyce związanej z projektowaniem uniwersalnym;
 • zakończenie prac remontowych pomieszczenia Biura Wiedzy o Dostępności.

W okresie 04.–06. 2021 w ramach projektu realizowane są następujące zadania:

 • przygotowanie wytycznych i opracowanie projektu wnętrz biura-laboratorium dla kadry dydaktycznej i studentów,
 • przygotowanie wytycznych i scenariusza do programu szkoleń dla szkół.

W okresie 07.–09. 2021 w ramach projektu realizowane są następujące zadania:

 • opracowanie materiałów do programu warsztatów,
 • przygotowanie wytycznych, scenariusza i materiałów do programu szkoleń dla kadry PŚk,
 • prowadzenie nadzoru nad pracami remontowymi Biura Wiedzy o Dostępności.

W imieniu koordynatorów Projektu „Hub dostępności – centrum praktycznej nauki o dostępności” oraz Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, zapraszamy na WEBINAR w zakresie projektowania uniwersalnego pt. pt. „BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA BEZ BARIER”.

Spotkanie on-line z udziałem firm POLYFLOR oraz POLFLOR – producentów wykładzin obiektowych.

Data: 15 czerwca, godzina 14:00, miejsce: meet1.tu.kielce.pl, hasło: FLORW imieniu koordynatorów Projektu „Hub dostępności – centrum praktycznej nauki o dostępności” oraz Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, zapraszamy na WEBINARY w zakresie:

 • projektowania uniwersalnego, pt. „BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA BEZ BARIER”.  24 marca 2022
  Spotkanie online z udziałem Firmy KOŁO – GRUPA GEBERIT LIDERA EUROPEJSKIEGO RYNKU PRODUKTÓW SANITARNYCH.
 • projektowania uniwersalnego, pt. „BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA BEZ BARIER”. 31 marca 2022
  Spotkanie online z udziałem Firmy LUMI – TEC – producenta oznaczeń dla niewidomych.


W związku z realizacją projektu pt. „Hub dostępności – centrum praktycznej nauki dostępności”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20-00,

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji

na zajęcia warsztatowe p.t. „Projektowanie uniwersalne – krok po kroku dostępność dla wszystkich”,

dla uczniów szkół średnich (z klas 3-5) o profilu związanym z budownictwem, architekturą,

przy możliwym udziale osób ze szczególnymi potrzebami, z niepełnosprawnościami.

Warsztaty odbędą się w terminie: kwiecień – czerwiec 2022 r.

8 grup warsztatowych po 5-8 osób każda – 6 h grupa.

Warsztaty odbędą się w formie stacjonarnej w Biurze informacji o dostępności, pok. 4.29, bud. A

na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Głównym celem warsztatów jest zwiększanie empatii i lepsze zrozumienie potrzeb osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, a także poszerzenie świadomości o idei projektowania uniwersalnego.

Zajęcia prowadzone będą jako dynamiczne warsztaty symulacyjne, podczas których młodzież realizować będzie przydzielone zadania – poruszając się w specjalnych symulatorach różnych rodzajów wad i chorób – pozwalających na przeżycie ograniczeń występujących przy różnorodnych schorzeniach u osób starszych. Wybrany charakter i forma szkolenia warsztatowego – przez doświadczenie – pozwoli na dokładne rozpoznanie przyczyn i rodzaju uwarunkowań ruchowych osób z niepełnosprawnością oraz pozwoli doświadczyć jakie możliwości przemieszczania się i swobodnego działania w środowisku zbudowanym mają grupy odbiorców architektury z niepełnosprawnościami.

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach uczniów szkół średnich z województwa świętokrzyskiego

Chęć uczestnictwa należy zgłaszać u Dyrekcji Szkoły średniej w terminie do dnia 31.03.2022 r.

W razie pytań, prosimy o kontakt:


Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Oświadczenie Uczestnika Projektu

Lista uczestników warsztatów


W imieniu koordynatorów Projektu „Hub dostępności – centrum nauki o dostępności” oraz Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, zapraszamy na WEBINAR w zakresie projektowania uniwersalnego, pt. „BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA BEZ BARIER”.

Spotkanie online z udziałem Firmy GEZE GmbH i GEZE POLSKA – wiodącego producenta systemów automatyzacji rozwiązań w zakresie dostępności budynków.

Data: 21 grudnia 2021 r. Godziny: 10:30 i 12:00 Miejsce – platforma: meet1.tu.kielce.pl Nazwa pokoju: geze


Dokumenty do pobrania:

Zarz_R_90_21_regulamin_załącznik nr 1.1

Zarz_R_90_21_regulamin_załącznik nr 2.1

Zarz_R_90_21_regulamin_załącznik nr 3.1

Zarz_R_90_21_regulamin_załącznik nr 4.1