PO IR 4.1.1 WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE „ŁÓDZKIE W DOBRYM ZDROWIU”

PO IR 4.1.1 WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE „ŁÓDZKIE W DOBRYM ZDROWIU”

„Łódzkie w dobrym zdrowiu” to Wspólne Przedsięwzięcie realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Województwo Łódzkie, polegające na wsparciu badań przemysłowych i prac rozwojowych w obszarze innowacyjnych rozwiązań na rzecz poprawy zdrowia w aspekcie zmieniających się trendów demograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Celem głównym Wspólnego Przedsięwzięcia jest wzrost zdolności łódzkiej gospodarki i nauki do tworzenia oraz komercjalizacji rozwiązań pozwalających na zahamowanie/odwróceniu negatywnych trendów dotyczących długości życia, zapadalności na choroby cywilizacyjne i metaboliczne województwa łódzkiego, przy jednoczesnym stymulowaniu innowacyjności i poprawy sytuacji ekonomicznej regionu.
Poprzedzająca powołanie Wspólnego Przedsięwzięcia analiza stanu obecnego wykazała istotną potrzebę pobudzenia w regionie łódzkim działań związanych z realizacją projektów badawczo-rozwojowych oraz komercjalizacji ich rezultatów, co ma być możliwe dzięki wykorzystaniu potencjału jednostek naukowych oraz przedsiębiorców działających w regionie.
Kluczowa z perspektywy osiągnięcia celu głównego Wspólnego Przedsięwzięcia będzie nie tylko aktywizacja przedstawicieli nauki i przedsiębiorstw do działania, ale również zmotywowanie ich do podjęcia współpracy, w celu realizacji wspólnych projektów B+R. To właśnie połączenie zasobów ludzkich, infrastrukturalnych oraz posiadanych własności intelektualnych i prawnych ma przyczynić się do wdrożenia wysoce innowacyjnych rozwiązań, które będą miały realne szanse na poprawę sytuacji demograficzno-zdrowotnej w województwie łódzkim.
Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania Wspólnego Przedsięwzięcia, to: 
I. Opracowanie rozwiązań poprawiających skuteczność profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób istotnych z punktu widzenia aktywnego i zdrowego procesu starzenia się,
II. Opracowanie leków i wyrobów medycznych zwiększających szanse obywateli na aktywne i zdrowe starzenie się,
III. Stworzenie i rozwój narzędzi informatycznych, w szczególności opartych o big data, wspomagających profilaktykę, diagnostykę, leczenie i rehabilitację w celu zapewnienia aktywnego i zdrowego procesu starzenia się obywateli
IV. Okołomedyczne rozwiązania technologiczne poprawiające jakość i stan zdrowia osób w procesie starzenia się oraz zapewniających aktywny i zdrowy proces starzenia się
Wkład w budżet programu ze strony NCBR to 50 mln zł, ze strony Województwa Łódzkiego również 50 mln zł, w związku z czym całkowity budżet Wspólnego Przedsięwzięcia to 100 mln zł.
Zasady konkursu 
Konkurs 2/4.1.1/2018 Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Łódzkim skierowany jest do konsorcjów składających się z:
1) min jednego przedsiębiorstwa (lidera konsorcjum) oraz
2) min jednej jednostki naukowej,
przy czym w skład konsorcjum może maks. 5 podmiotów, a co najmniej jedno przedsiębiorstwo musi mieć siedzibę  w Województwie Łódzkim.
Dofinansowanie udzielane jest na projektu, który obejmuje tylko badania przemysłowe i będzie realizowany poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).
Złożone wnioski o dofinansowanie będą podlegały weryfikacji warunków formalnych oraz ocenie, zgodnie z kryteriami wyboru projektów przyjętymi przez Komitet Monitorujący PO IR. Istotną cechą procedury oceny jest wprowadzenie możliwości poprawy wniosku na podstawie uwag ekspertów. Poprawki odnosić się będą do konkretnych punktów we wniosku i nie będą mogły wpływać na zasadniczą jego przebudowę.
Wnioski można składać od 14 sierpnia do 12 października 2018 r. 
Pliki do pobrania:

Dokumentacja konkursowa – link