„TEAM – NET” – Nowy Program FNP

„TEAM – NET” – Nowy Program FNP

Program TEAM-NET oferuje jednostkom naukowym środki na finansowanie interdyscyplinarnych badań naukowych realizowanych przez sieć współpracujących zespołów badawczych kierowanych przez wybitnych naukowców.

Ogłoszenie o konkursie

AKTUALNOŚCI

100 mln zł na badania do zdobycia w nowym programie FNP

O programie TEAM-NET – film ze spotkania informacyjnego 26.06.2018

Prezentacja o programie TEAM-NET ze spotkania informacyjnego 26.06.2018

Kryteria wyboru projektów w konkursie TEAM-NET

Cele

Celem programu TEAM-NET jest umożliwienie realizacji w Polsce zakrojonych na szeroką skalę interdyscyplinarnych badań naukowych; wzmocnienie ponadregionalnej współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi oraz budowanie kompetencji dotyczących wykorzystywania dostępnej infrastruktury badawczej lub rozwoju nowych technologii i usług badawczych.

Program zapewni kontynuację dotychczasowych działań Fundacji w zakresie rozwoju kadr sektora B+R poprzez wsparcie projektów zespołowych realizowanych przez doświadczonych uczonych z całego świata, jak i badaczy na wczesnych etapach rozwoju kariery, ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do Polski utalentowanych naukowców z zagranicy.

Adresaci

Wnioskodawcą w programie może być (1) podmiot prawny reprezentujący jednostki naukowe wskazane we wniosku wraz z Kierownikiem projektu bądź (2) konsorcjum składające się z kilku podmiotów prawnych reprezentujących jednostki naukowe wskazane we wniosku wraz z Koordynatorem konsorcjum.

Wniosek może być złożony przez co najmniej 3 a maksymalnie 6 jednostek naukowych. W przypadku wniosku składanego przez grupę złożoną z 3 do 5 jednostek, co najmniej jedna z nich musi posiadać kategorię „A” lub A+”; gdy grupa liczy 6 jednostek, co najmniej dwie muszą posiadać taką kategorię.

Jednostki składające projekt muszą reprezentować łącznie co najmniej dwie dziedziny nauki (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia MNISW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych).

Preferencyjnie – w skład konsorcjum powinny wchodzić podmioty z przynajmniej dwóch województw.

Oferta

Program TEAM-NET oferuje finansowanie interdyscyplinarnego programu badań naukowych z co najmniej dwóch różnych dziedzin nauki, realizowanego przez sieć współpracujących zespołów badawczych zlokalizowanych w jednostkach składających wniosek. Program ten ma charakter projektu B+R, który uwzględnia sprecyzowany problem badawczy lub wyzwanie społeczno-gospodarcze, a także metody pracy i podejście do jego rozwiązania wraz z zadaniami związanymi z przygotowaniem transferu wiedzy. Projekt uwzględnia zatem realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych.

W programie TEAM-NET finansowane będą projekty zgodne z tematami wskazanymi w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS), niemniej z uwagi na interdyscyplinarnych charakter projektu, może on uwzględniać komponenty z udziałem naukowców reprezentujących nauki społeczne czy humanistyczne.

Projekt badawczy może być realizowany przez co najmniej 3 do maksymalnie 6 zespołów. Budżet projektu wynosi 3,5 mln zł na zespół (przy założeniu maksymalnej liczby zespołów badawczych, można otrzymać finansowanie w wysokości maksymalnie do 21 mln zł).

Finansowanie może być przyznane na okres od 3 do 4 lat.

Otrzymane finansowanie można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia liderów i członków zespołów, stypendia członków zespołów, a także na koszty realizacji interdyscyplinarnego programu badawczego (szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną  uwzględnione w Przewodniku kwalifikowalności kosztów dla Działania 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój)

Procedura

Szczegóły dotyczące sposobu składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury wyboru projektów.

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Wnioski do konkursu będą przyjmowane od 1 do 31 października 2018

Zarządzanie Projektem

Projektem zarządza kierownik projektu oraz zespół zarządzający.

Kierownik projektu (Koordynator konsorcjum – w przypadku konsorcjum podmiotów prawnych) musi posiadać stopień naukowy doktora oraz co najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu prac B+R i zarządzaniu projektami. Jego rolą będzie przede wszystkim koordynowanie prac zespołów badawczych.

W skład zespołu zarządzającego wchodzi po jednym przedstawicielu każdego podmiotu prawnego zidentyfikowanego w ramach wniosku, przy czym przedstawiciel taki musi posiadać stopień naukowy doktora oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu prac B+R. W ramach zespołu co najmniej jedna osoba powinna posiadać min. 5-letnie doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź świadczeniu usług badawczych. Osoba ta będzie odpowiadać za rozwój współpracy w ramach projektu między jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami.

Nad jakością prac badawczych i liderami grup badawczych czuwać będzie Komitet Naukowo- Gospodarczy (KNG) składający się z co najmniej 5 do 9 autorytetów w zakresie prac prowadzonych we wniosku. W jego składzie co najmniej 1/2 członków musi być zatrudniona poza podmiotami wnioskodawców oraz co najmniej 1/3 członków powinna być przedstawicielami przedsiębiorców działających w obszarze podjętym we wniosku (np. przedstawicielami izby gospodarczej, stowarzyszenia naukowo-technicznego lub klastra).

Zespoły badawcze

Projekt badawczy może być realizowany przez co najmniej 3 do maksymalnie 6 zespołów badawczych. W każdym zespole przewidziano zaangażowanie co najmniej trzech osób będących studentami, doktorantami lub młodymi doktorami (do 9 lat od otrzymania stopnia naukowego, w roku rekrutacji do zespołu). Ponadto w zespole mogą pracować pracownicy techniczni lub nie więcej niż dwie osoby posiadające stopień naukowy, niezbędne do prowadzenia prac B+R lub opieki nad młodymi członkami zespołu (wskazane  przez kierownika projektu i akceptowane przez KNG oraz FNP).

Rekrutacje do pracy w projekcie

Liderzy grup badawczych są wybierani i akceptowani przez Komitet Naukowo-Gospodarczy projektu. Co najmniej połowa zespołów badawczych będzie prowadzona przez liderów wybranych w konkursie (nadzorowanym pod względem spełnienia warunków projektu przez KNG) niebędących w ostatnich
2 latach pracownikami żadnego z podmiotów prawnych wnioskodawców.

W przypadku doktorantów i młodych doktorów rekrutacja ma charakter konkursu ogłoszonego co najmniej na portalu EURAXESS. Rekrutacje odbywają się według zasad ogłoszonych w dokumentacji konkursowej.

Program jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).