Projekt Preludium

Projekt Preludium

Tytuł: „Badania eksperymentalne wymiany ciepła w przepływie przez pojedynczy, prostokątny minikanał z zastosowaniem bezkontaktowej metody pomiaru temperatury powierzchni (termowizji)”

Kierowniki mgr inż. Kinga Strąk

Katedra Mechaniki Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn

Lata realizacji: 2017-2020

Wartość projektu: 78 720,00 zł

Projekt Preludium nr 2016/23/N/ST8/01247 finansowany z Narodowego Centrum Nauki


Celem projektu jest wykonanie badań eksperymentalnych i pogłębienie wiedzy na temat procesów intensyfikacji wrzenia podczas przepływu kilku płynów roboczych w pojedynczym minikanale o przekroju prostokątnym, zorientowanym pionowo lub w różnych położeniach, dla kilku powierzchni grzejnych: gładkich i zmodyfikowanych oraz dla zmiennej grubości powierzchni grzanej. Głównym tematem rozważań jest wyznaczenie lokalnych wartości współczynników przejmowania ciepła oraz sformułowanie jednowymiarowej i dwuwymiarowej metody obliczeniowej dla rozwoju wrzenia rozwiniętego pęcherzykowego przy konwekcji wymuszonej opisującej przepływ ciepła przez powierzchnię grzejną do przepływającego płynu. Dodatkowo analizowany będzie przepływ dwufazowy w minikanale wraz z rozpoznaniem lokalnych struktur przepływu w pojedynczym minikanale o wymiarach: głębokość w zakresie 1÷2 mm, szerokość – 16 mm i długość – 180 mm. Przeprowadzone badania pozwolą poznać efektywność i ograniczenia zastosowanych metod obliczeniowych oraz umożliwią porównanie wyników badań otrzymanych tymi metodami i ich ewentualne modyfikacje. W ramach projektu zostanie określony wpływ wybranych parametrów cieplno-przepływowych i właściwości cieplnych płynu na proces wrzenia w przepływie dla kilku zmodyfikowanych powierzchni grzejnych. W wyniku przeprowadzonych badań eksperymentalnych planuje się uzyskać obszerne dane pomiarowe, które pozwolą na skonstruowanie własnych krzywych wrzenia, wyznaczenie lokalnych współczynników przejmowania ciepła, stopnia suchości, a także przedstawienie graficzne struktur przepływu wraz z wyznaczeniem stopnia zapełnienia.