IX edycja KSW

IX edycja KSW

Poznaliśmy laureatów IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca organizowanego od 2010 roku przez Politechnikę Świętokrzyską, którego celem jest budowa kultury innowacyjności w środowisku akademickim.

Nagrodą główną w Konkursie jest prezentacja i promocja innowacyjnych rozwiązań podczas 47. International Exhibition of Inventions of Geneva. Ponadto, podczas pobytu w Genewie, Studenci-Laureaci promują swoje rozwiązania oraz biorą udział w seminariach w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych. Rozwiązania laureatów oraz wyróżnionych są prezentowane także podczas 13. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2019.

W środowisku akademickim Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy duża liczba zgłoszeń. W tegorocznej edycji nadesłano 139 rozwiązań z 20 uczelni z całej Polski (najwięcej ze wszystkich edycji). Zgłoszone rozwiązania to rezultat pracy badawczo-rozwojowej zespołów składających się ze studentów, nauczycieli akademickich oraz przedsiębiorców. W Konkursie wzięło udział 361 twórców, w tym – 157 studentów.

Podobnie jak w roku ubiegłym, największą aktywnością w zgłaszaniu do Konkursu nowych rozwiązań wykazali się studenci z Politechniki Lubelskiej, którzy nadesłali aż 24 zgłoszenia. Na kolejnych miejscach uplasował się Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – 13 zgłoszeń, Politechnika Świętokrzyska – 10 zgłoszeń, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Politechnika Wrocławska – po 9 zgłoszeń oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J Śniadeckich w Bydgoszczy – 8 zgłoszeń.

W IX edycji Konkursu Student-Wynalazca Komisja Konkursowa przyznała pięć równorzędnych nagród głównych oraz pięć wyróżnień. Dodatkowo, Komisja Konkursowa przyznała dziewięć nagród specjalnych ufundowanych przez Prezes Urzędu Patentowego RP, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Wojewodę Świętokrzyskiego, Prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX, Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk oraz Rektora Politechniki Świętokrzyskiej.


Laureaci IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

Nagrody Główne

Piotr Terebun i Michał Kwiatkowski z Politechniki Lubelskiej oraz współtwórcy:  dr hab. inż. Joanna Pawłat, prof. Politechniki Lubelskiej, dr inż. Jarosław Diatczyk, dr hab. Agnieszka Sujak, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego, dr inż. Agnieszka Starek, dr Marek Kopacki, dr Barbara Chudzik, prof. dr hab. Dariusz Andrejko, dr Agnieszka Sagan za urządzenie do plazmowej aktywacji materiałów płynnych wraz z powiązanymi rozwiązaniami. Przedmiotem zgłoszenia są urządzenia oraz sposoby do obróbki plazmowej nasion, roślin i produktów żywnościowych pod ciśnieniem atmosferycznym. Ich działanie polega na poddaniu materiału biologicznego działaniu plazmy nietermicznej za pomocą kompaktowych reaktorów plazmowych, umieszczonych w lekkiej i przenośnej obudowie zawierającej generator wysokiego napięcia oraz układ sterowania.

Mateusz Wrzochal z Politechniki Świętokrzyskiej wraz z współtwórcami: prof. dr hab. inż. Stanisławem Adamczakiem, dr h.c., inż. Ryszardem Domagalskim, inż. Henrykiem Łomżą, mgr inż. Ryszardem Łuszczakiem, inż. Krzysztofem Miśkiewiczem za urządzenie do badania momentów oporowych łożysk stożkowych wraz z powiązanymi rozwiązaniami.  Urządzenie, według wynalazku, służy do pomiaru siły pochodzącej od oporów tarcia między elementami wewnątrz łożyska tocznego w funkcji obciążenia osiowego i obrotów. Zaprojektowane wymienne oprzyrządowanie badawcze pozwala na prowadzenie testów dla szerokiego zakresu wymiarowego łożysk stożkowych. Wynalazek jest wynikiem realizacji pracy badawczo rozwojowej pt. „Utworzenie Centrum B+R w FŁT-Kraśnik S.A.” i powstał w oparciu o zaprojektowane urządzenia badawcze, które zgodnie z umową zawartą pomiędzy Politechniką Świętokrzyską, a Fabryką Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. zostaną wdrożone w przemyśle łożyskowym w 2019 roku.

Julia Radwan-Pragłowska i Łukasz Janus z Politechniki Krakowskiej oraz współtwórca dr inż. Marek Piątkowski za biodegradowalne nanokompozyty chitozan/poli(asparaginian sodu)/Fe3O4 o właściwościach ferrimagnetycznych. Przedmiotem projektu są bioaktywne nanokompozyty na bazie chitozanu
i poli(asparaginianu sodu) dotowane nanocząstkami półprzewodzącymi oraz technologia ich otrzymywania. Chitozan jest to polimer otrzymywany w wyniku deacetylacji chityny. Otrzymywane bioaktywne nanokompozyty są to wysoce porowate materiały o trójwymiarowej strukturze posiadające zdolność do chłonięcia wody o potwierdzonym potencjale w hodowli nowych tkanek.

Michał Pielka z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz ze współtwórcami: dr Pawłem Janik, dr Małgorzatą Janik za Układ do monitorowania funkcji lokomotorycznych organizmu i/lub czynności oddechowych i/lub pulsu wraz z powiązanymi rozwiązaniami. Na nagrodzoną technologię składają się dwa wynalazki
i dwa wzory przemysłowe, które pozwalają na wykorzystanie i wdrażanie tanich, prostych i skutecznych systemów do monitorowania osób lub dobrostanu
z wykorzystaniem m. in. urządzeń mobilnych. Prezentowane rozwiązanie wpisuje się w koncepcję Internetu Rzeczy (IoT). Opracowany sposób transmisji pozwala na przesłanie większej ilości danych i uproszczenie procedury odbioru informacji.

Ewa Kozłowska, Monika Dymarska, Monika Urbaniak, Jakub Grzeszczuk, Jordan Sycz, Patryk Kownacki, Iga Franczak, Agata Matera z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz współtwórcy: dr hab. Tomasz Janeczko, dr inż. Anna Kancelista, dr hab. Łukasz Stępień, dr hab. Edyta Kostrzewa-Susłow, dr Regina Stempniewicz, dr Michał Oskiera, prof. dr hab. inż. Elżbieta Pląskowska – za cykl 26 wynalazków dotyczących uzyskiwania w wyniku biotransformacji związków steroidowych o wysokim potencjale terapeutycznym. Cykl nagrodzonych wynalazków przedstawia nowe związki steroidowe oraz sposób ich otrzymywania. W tych opracowaniach zostały opisane metody modyfikacji pochodnych DHEA, progesteronu i estronu w celu otrzymania aktywnych związków z grupami hydroksylowymi, ugrupowaniem laktonowym w pierścieniu D, a także pochodnych glikozydowych estronu. Badane związki mają wielokierunkowe działanie hormonalne na organizm człowieka.


Wyróżnienia

 1. Mateusz Paszko, Krystian Łygas, Politechnika Lubelska

Urządzenie i sposób wspomagania treningu pływackiego

Współtwórca: Prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker

 1. Monika Budnicka, Joanna Trzaskowska, Aleksandra Kruk, Michał Wrzecionek, Monika Szymaniak, Anna Tytman, Politechnika Warszawska

Sposób wytwarzania dynamicznego substytutu kości gąbczastej wraz z powiązanymi rozwiązaniami

Współtwórcy: dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur, dr inż. Paweł Ruśkowski, prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki

 1. Joanna Kozłowska, Ewa Grela, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

4-hydroksy-4’-metylo-α,β-dihydrochalkon, 3-(4-hydroksyfenylo)-1-(4-metylofenylo)propan-1-ol i 3-(4-hydroksyfenylo)-1,5-di-(4-metylofenylo)pentan-1,5-dion i sposób jednoczesnego otrzymywania 4-hydroksy-4’-metylo-α,β-dihydrochalkonu, 3-(4-hydroksyfenylo)-1-(4-metylofenylo)propan-1-olu i 3-(4-hydroksyfenylo)-1,5-di-(4-metylofenylo)pentan-1,5-dionu wraz z powiązanymi rozwiązaniami

Współtwórcy: prof. dr hab. inż. Mirosław Anioł, dr Agnieszka Grabowiecka, mgr inż. Bartłomiej Potaniec

 1. Paulina Kostrzewa, Politechnika Świętokrzyska

Masa surowcowa do wytwarzania autoklawizowanych wyrobów silikatowych, zwłaszcza cegieł

Współtwórca: prof. dr hab. Ryszard Dachowski

 1. Marek Sawicki, Johannes Wilhelm, Maciej Wnuk, Politechnika Wrocławska

Wieloczujnikowa opaska na głowę

Współtwórcy: dr inż. Mariusz Ptak, dr inż. Monika Ratajczak, dr inż. Fabio Fernades, lek. Artur Kwiatkowski, lek. Konrad Kubicki


Nagrody specjalne Prezes Urzędu Patentowego RP

 1. Paweł Czerwiński i Katarzyna Burdziak, Politechnika Białostocka

Wózek inwalidzki z funkcją pionizacji

Współtwórca: dr inż. Piotr Borkowski,

 1. Łukasz Warguła, Politechnika Poznańska

Zestaw modyfikacyjny układu napędu do hybrydowego elektryczno-ręcznego do wózka inwalidzkiego

Współtwórcy: Bartosz Wieczorek, Mateusz Kukla


Nagroda specjalna Wojewody Świętokrzyskiego

 1. Kacper Kuta, Politechnika Świętokrzyska

Zawór kontrolujący

Współtwórca: dr. inż. Artur Szmidt


Nagrody specjalne Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

 1. Mateusz Sawicki, Politechnika Lubelska

Automatyczna manetka biegów do roweru i układ do sterowania automatyczną manetką biegów do roweru

Współtwórca: dr inż. Przemysław Filipek

 1. Paweł Tatar, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Urządzenie mechatroniczne do rehabilitacji nadgarstka

Współtwórca: dr inż. Jacek S. Tutak


Nagrody specjalne Prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX

 1. Katarzyna Reczyńska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wziewny preparat farmakologiczny do leczenia zlokalizowanych guzów nowotworowych oraz sposób wytwarzania wziewnego preparatu farmakologicznego do leczenia zlokalizowanych guzów nowotworowych

Współtwórcy: prof. Wojciech Chrzanowski, prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła

 1. Karolina Mozlewska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Rozpuszczalna w wodzie folia polimerowa i sposób wytwarzania rozpuszczalnej w wodzie folii polimerowej

Współtwórca: prof. dr hab. inż. Zbigniew Czech


Nagroda specjalna Rektora Politechniki Świętokrzyskiej

 1. Sandra Śmigiel, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Mobilny rejestrator EKG oparty na LoRa

Współtwórcy: dr inż. Damian Ledziński, dr inż. Tomasz Andrysiak


Nagroda specjalna Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją

 1. Dominika Płaczek, Paweł Maćkowiak oraz Przemysław Świątkowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Maszyna wytrzymałościowa do badania siły adhezji pomiędzy stołem urządzenia wytwarzającego w technologii przyrostowej a wytwarzanym elementem


Ogólne informacje o Ogólnopolskim Konkursie Student-Wynalazca

Konkurs jest przedsięwzięciem organizowanym przez Politechnikę Świętokrzyską od 2010 roku. Jego głównymi celami są: aktywizacja studentów w działalność badawczo-rozwojową, upowszechnianie wiedzy na temat ochrony własności przemysłowej, promocja i wsparcie w komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych chronionych prawami wyłącznymi lub zgłoszonych do ochrony oraz zwiększenie zainteresowania studentów poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań na rzecz własnej działalności gospodarczej.

Konkurs Student-Wynalazca jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

W dziewięciu edycjach Konkursu zostały zgłoszone 791 rozwiązania, będące efektem prac badawczo-rozwojowych 1748 twórców. Prezentowane podczas Międzynarodowych Wystaw Wynalazków w Genewie rozwiązania Laureatów Konkursu są wysoko oceniane przez jury składające się z międzynarodowych ekspertów, którzy dotychczas przyznali im 16 złotych, 14 srebrnych i 5 brązowych medali oraz 26 nagród specjalnych. Co roku Laureaci i wyróżnieni w Konkursie uzyskują także wysokie oceny ekspertów oraz najwyższe pozycje w klasyfikacji medalowej podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS.

Konkurs wspiera Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Komitet Inżynierii Produkcji PAN, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski, Prezydent Miasta Kielce, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa. Patronat medialny objęła TVP 3 Kielce oraz Radio Kielce.

Organizacja IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca i promocja na forum krajowym i zagranicznym zgłoszonych rozwiązań są współfinansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę w ramach umowy 620/P-DUN/2018.


Opracowali:

 • dr hab. inż. Bożena Kaczmarska, prof. PŚk
 • mgr Paula Janus
 • mgr inż. Kamil Kot