Zarządzenie Nr 58/19 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świadczeń dla Studentów
REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ


Uchwała Nr 264/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 września 2019 r. w sprawie studiów doktoranckich


Zarządzenie Nr 49/18 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pomocy Materialnej dla Uczestników Studiów Doktoranckich w Politechnice Świętokrzyskiej

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ


Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019


Uchwała Nr 111/18 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Nr 14/18 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wzorów decyzji w zakresie stypendium doktoranckiego


Centrum Stosunków Międzynarodowych  zaprasza do uczestnictwa w Programie Stypendium Doktoranckich w Honkongu.

Materiał Informacyjny


Ruszyła rekrutacja na programy stypendialne Polsko-Amerykańskiej
Komisji Fulbrighta dla obywateli polskich.

 

 

Załącznik do pobrania:
Trwa rekrutacja na stypendia polsko-amerykańskiej komisji Fullbrighta

 

 

 


Ambasada Francji w Polsce oraz Instytut francuski w Polsce mają  przyjemność poinformować, że aplikacje na stypendia rządu francuskiego

Master 2 lub Doktorat https://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-doktorat-cotutelle

są już otwarte i wnioski można składać do 7 marca 2018 roku.

  • Stypendia Master 2 to program stypendialny przyznawany na okres od 1 do 10 miesięcy, skierowany do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich (2-gi rok Master). 767€ na każdy miesiąc pobytu we Francji. Stypendia BGF Master 2 przeznaczone są też dla studentów programów podwójnych dyplomów polsko-francuskich, które realizowane są również na Pana/Pani uczelni.
  • Stypendia Doktorat to stypendium na trzy pięciomiesięczne pobyty we Francji w celu realizacji doktoratu cotutelle albo codirection. Stypendysta otrzymuje ok. 1060€ na każdy miesiąc pobytu we Francji.

Więcej informacji znajduje się na stronie institutfrancais.pl

https://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja


Trwa rekrutacja do programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds


Uchwała Nr 53/17 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/18

Zarządzenie Nr 39/15 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych od uczestników stacjonarnych studiów III stopnia za wydanie indeksu i elektronicznej legitymacji doktoranta


Uchwała Senatu Nr 181/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu Studiów Doktoranckich w Politechnice Świętokrzyskiej

Regulamin Studiów Doktoranckich w Politechnice Świętokrzyskiej, obowiązuje od 1 października 2015 r.

Uchwała nr 52/17 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzania Regulaminu Studiów Doktoranckich w Politechnice Świętokrzyskiej.

Regulamin studiów doktoranckich, obowiązuje od 1 października 2017 r.

Uchwała Nr 6/17 URSD w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich


REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

Zarządzenie Nr 72/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pomocy Materialnej dla Uczestników Studiów Doktoranckich w Politechnice Świętokrzyskiej

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ


Uchwała Nr 187/15 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat uczestników studiów stacjonarnych III stopnia w Politechnice Świętokrzyskiej

Uchwała Nr 188/15 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na stacjonarnych studiach III stopnia w Politechnice Świętokrzyskiej

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na stacjonarnych studiach III stopnia w Politechnice Świętokrzyskiej – Załącznik do Uchwały Nr 188/15 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 38/15 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie opłat za powtarzanie przedmiotu na stacjonarnych studiach III stopnia w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie Nr 39/16 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie opłat za powtarzane zajęcia dydaktyczne na stacjonarnych studiach III stopnia od roku akademickiego 2016/17

Zarządzenie Nr 47/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie opłat za powtarzane zajęcia dydaktyczne od roku akademickiego 2017/18

Zarządzenie nr 49/17 z dnia 20 czerwca zmieniające Zarządzenie nr 47/17 z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie opłat za powtarzane zajęcia dydaktyczne od roku 2017/18

Uchwałę Senatu Nr 14/16 z dnia 26 października 2016r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na stacjonarnych studiach III stopnia w Politechnice Świętokrzyskiej.

Załącznik do uchwały Senatu Nr 14/16 z dnia 26.10.2016 – Wzór Umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone dla cudzoziemców odbywających stacjonarne studia III stopnia w Politechnice Świętokrzyskiej na zasadzie odpłatności.

Zarządzenie Nr 75/16 z dnia 27.10.2016 w sprawie wysokości opłat dla cudzoziemców podejmujących stacjonarne studia doktorackie w języku polskim.


Zarządzenie Nr 18/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich

Zarządzenie Nr 25/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad wnioskowania o przyznanie stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w Politechnice Świętokrzyskiej

załączniki

Zarządzenie Nr 26/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad odbywania praktyk zawodowych przez uczestników stacjonarnych studiow doktoranckich w Politechnice Świętokrzyskiej


Zarządzenie Nr 37/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 16 maja 2017 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich z dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w Politechnice Świętokrzyskiej

Załącznik do Zarządzenia Rektora PŚk nr 37/17 z dnia 16 maja 2017 r. – R E G U L A M I N
USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ZWIĘKSZENIA WYSOKOŚCI STYPENDIÓW DOKTORANCKICH Z DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH DLA DOKTORANTÓW POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów i stypendiów doktoranckich. (Dz.U.2017, poz. 1696)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom


Zarządzenie Rektora nr 65/14 z dnia 1 października 2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pomocy Materialnej dla uczestników studiów doktoranckich

Zarządzenie Nr 41/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 18 maja 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 65/14 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pomocy Materialnej dla uczestników studiów doktoranckich w Politechnice Świętokrzyskiej

załączniki do zarządzenia Rektora 65/14