Aktualności | Strona 7 z 78 | Politechnika Świętokrzyska

Aktualności

lt.
26

Zawieszenie zajęć DPŚk podczas semestru letniego 2020/2021

Kochani Studenci, Szanowni Rodzice małych żaków Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej, z przykrością informuję, iż z uwagi na bardzo niestabilną sytuację oraz wzrastającą liczbę zakażeń COVID-19, JM Rektor utrzymał czasowe ograniczenia funkcjonowania Uczelni również podczas semestru letniego 2020/2021 (Zarządzenie Nr 23/21). W związku z powyższym, w chwili obecnej czasowo zostają również wstrzymane wszelkie formy zajęć na Dziecięcej Politechnice […]

Utworzył Aga | Dziecięca Politechnika
Czytaj więcej
lt.
26

KOKOS dla utalentowanych

Konkurs Konstrukcji Studenckich KOKOS to wydarzenie organizowane już po raz 7 przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Celem konkursu KOKOS jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej utalentowanych młodych konstruktorów, skonfrontowanie ich prac z wymagającym światem biznesu oraz pomoc w komercjalizacji projektów oraz pozyskaniu inwestorów. KOKOS to również możliwość integracji studentów z przedstawicielami świata biznesu, nauki i techniki, a […]

Utworzył Miłosz | Aktualności
Czytaj więcej
lt.
25

Akademicka współpraca z Kijowem

Politechnika Świętokrzyska podpisała umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej z Kijowskim Narodowym Uniwersytetem Technologii i Projektowania (KNUTD). Porozumienie zostało zainicjowane przez pracowników Katedry Architektury WBiA. Współpraca w ramach umowy będzie realizowana w oparciu o wymianę naukowców, studentów, udział we wspólnych seminariach, warsztatach, konferencjach, itp. KNUTD jest multidyscyplinarną, edukacyjno-badawczo-innowacyjną uczelnią, z dobrze rozwiniętą infrastrukturą i nowoczesnym zapleczem materiałowo-technicznym, które […]

Utworzył Miłosz | Aktualności
Czytaj więcej
lt.
25

Order dla zasłużonych

Profesor Barbara Goszczyńska odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. To wysokie i prestiżowe odznaczenie państwowe wręczył podczas uroczystości w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim Piotr Ćwik, zastępca szefa Kancelarii prezydenta RP. To podziękowanie za wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne. Prof. Barbara Goszczyńska posiada szczególne zasługi w działalności na rzecz rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej i szkolnictwa wyższego. Między innymi […]

Utworzył Miłosz | Aktualności
Czytaj więcej
lt.
24

Rekrutacja na studia II stopnia

Rozwijaj swoje kompetencje i wejdź na wyższy poziom wiedzy. Ruszyła rekrutacja na studia II stopnia na Politechnice Świętokrzyskiej. Kandydaci na studia mogą rejestrować się w systemie internetowej rejestracji kandydatów już od 1 lutego br. Do wyboru m.in. mechanika i budowa maszyn, budownictwo, elektrotechnika, informatyka, odnawialne źródła energii czy automatyka i robotyka. Sprawdź pełną ofertę kształcenia [...]
Utworzył Miłosz | Aktualności
Czytaj więcej
lt.
19

Organizacja zajęć WF w semestrze letnim

Informujemy, że zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 będą się odbywać w formie zdalnej. Zajęcia rozpoczynają się 22 lutego i będą realizowane zgodnie z aktualnym planem zajęć w semestrze letnim dostępnym na stronie internetowej http://plany.tu.kielce.pl/. Zapisy do grup odbywają się w formie zdalnej na platformie meet: https://meet1.tu.kielce.pl/, nazwa pokoju  centrumsportu Prosimy o […]

Utworzył Miłosz | Sport
Czytaj więcej
lt.
15

Młodzi naukowcy nagrodzeni

Zdolni, kreatywni i bardzo utalentowani – tacy są laureaci konkursu „Młodzi naukowcy  – Kielce 2020” zorganizowanego przez Urząd Miasta. Spośród zgłoszonych prac dyplomowych, kapituła konkursowa wskazała autorów najlepszych z nich. Studenci otrzymali podziękowania, gratulacje i nagrody z rąk Prezydenta Miasta Kielce. W konkursie mogli wziąć udział absolwenci kieleckich uczelni z lat 2017-2020. Ich pomysły i przedstawione […]

Utworzył Miłosz | Aktualności . Wydziałowe
Czytaj więcej
lt.
09

Futsalowe zmagania

W dniach 04.02–07.02 w Kiel­cach na hali sportowej Poli­tech­niki Świę­to­krzy­skiej i Hali Legio­nów odbyły się eli­mi­na­cje do Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski w Fut­salu. W mistrzo­stwach wystar­to­wało 11 aka­de­mic­kich dru­żyn, które repre­zen­to­wały Ucze­lnie z woje­wództw Mało­pol­skiego, Lubel­skiego, Pod­kar­pac­kiego i Świę­to­krzy­skiego. Awans do fina­łów Mistrzostw Fut­salu w Pozna­niu zapew­niły sobie dru­żyny które zajęły miej­sca 1–4. Zespół Poli­tech­niki Świę­to­krzy­skiej zajął […]

Utworzył Miłosz | Aktualności . Sport
Czytaj więcej
lt.
09

Od pomy­słu do prze­my­słu

Ogólnopolski Konkurs Student-WynalazcaAktualności O konkursie Edycje Zgłoszenia do UPRP Opis projektu wynalazczego Własność przemysłowa Regulamin korzystania z dóbr intelektualnych > Baza Wynalazków Politechniki Świętokrzyskiej > Baza Danych Studenckich Wynalazków > Wyszukiwarka wynalazków Espacenet NAJLEPSI STUDENCI-WYNALAZCY NAGRODZENI Chcą tłu­ma­czyć to, co nie­zro­zu­miałe. Odkry­wać to, co nie­znane. Poszu­ku­jąc odpo­wie­dzi na trudne pyta­nia, two­rzą wynalazki, które uła­twiają nam [...]
Utworzył Miłosz | Aktualności . Edycje
Czytaj więcej
lt.
09

Pożegnanie

Dnia 7.02.2021 zmarł Jerzy Woj­ciech Kluź­niak, wie­lo­letni nauczy­ciel aka­de­micki Poli­tech­niki Świę­to­krzy­skiej. W latach 1967–2003 był zatrud­niony w Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­nego i Sportu. Peł­nił także rolę kie­row­nika SWFiS 1967–1992. Był orga­ni­za­to­rem życia spor­to­wego w naszej Uczelni. Współ­two­rzył Klub Uczel­niany Aka­de­mic­kiego Związku Spor­to­wego dzia­ła­jący w naszej Uczelni. Był także aktyw­nym orga­ni­za­to­rem róż­no­rod­nych form wycho­wa­nia fizycz­nego dla Mło­dzieży aka­de­mickiej, w tym także akcji obo­zo­wych […]

Utworzył Miłosz | Sport
Czytaj więcej