STATUT

Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 9/2015

Walnego Zebrania Stowarzyszenia
 w dniu 20 czerwca 2015 r.

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, posiada osobowość prawną idziała na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, a także na podstawie niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest miasto Kielce.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków, a do prowadzenia swych działań może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym charakterze działania.

ROZDZIAŁ II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Zgromadzenie w ramach Stowarzyszenia wychowanków Politechniki Świętokrzyskiej dla kształtowania i zachowania więzi pomiędzy absolwentami a uczelnią.
 2. Popularyzacja osiągnięć naukowych wychowanków Politechniki Świętokrzyskiej.
 3. Wspieranie młodszych absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej wchodzących w życie zawodowe oraz ułatwianie samokształcenia.
 4. Nawiązywanie współpracy z organizacjami technicznymi, naukowo – technicznymi oraz towarzystwami (stowarzyszeniami), z którymi identyfikuje się w celach działania.
 5. Wspieranie Uczelni w jej promowaniu wykorzystując doświadczenie oraz pozycję zawodową wychowanków.
 6. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 7. Kształtowanie właściwych postaw młodzieży wobec kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury.
 8. Propagowanie idei integracji europejskiej oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy ze studentami uczelni innych krajów i odpowiedników Stowarzyszenia Absolwentów.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie zjazdów i spotkań absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej, imprez rocznicowych, wystaw okolicznościowych.
 2. Stałą współpracę z władzami Politechniki Świętokrzyskiej oraz organizacjami działającymi na terenie uczelni.
 3. Organizowanie kursów, konferencji, zebrań towarzyskich i wycieczek naukowych.
 4. Współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami o podobnym charakterze działania oraz organizacjami studencki działającymi na terenie uczelni.
 5. Publikowanie osiągnięć zawodowych absolwentów uczelni.
 6. Propagowanie studiowania w Politechnice Świętokrzyskiej.
 7. Inicjowanie i wspieranie działalności popularyzującej uczelnię i podejmowanie współpracy w tym zakresie z wydawnictwami, mediami, placówkami naukowymi, oświatowymi, kulturalnymi i organizacjami społecznymi w uzgodnieniu z władzami uczelni.
 8. Wydawanie monografii, pamiętników, ksiąg pamiątkowych w uzgodnieniu z władzami uczelni.
 9. Inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej organizowanej przez uczelnię lub jej studentów.

§ 6a

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków, także wówczas gdy są pracownikami stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić następujące rodzaje działalności:

58.11.Z – wydawanie książek
58.13.Z – wydawanie gazet
58.14.Z – wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
59.20.Z – wydawanie nagrań dźwiękowych i muzycznych
58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza
18.11.Z – drukowanie gazet
18.12.Z – działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
18.14.Z – introligatorstwo
18.13.Z – działalność usługowa związana z przygotowaniem druku
59.20.Z – reprodukcja nagrań dźwiękowych
59.11.Z – reprodukcja nagrań wideo
18.20.Z – reprodukcja komputerowych nośników informacji
73.20.Z – badania rynku i opinii publicznej
70.22.Z – doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
73.11.Z – reklama
78.10.Z – działalność związana z rekrutacją i udostępnieniem pracowników
74.20.Z – działalność fotograficzna
74.30.Z – działalność związana z tłumaczeniami usługami sekretarskimi
82.30.Z – działalność związana z organizacją targów i wystaw
82.99.Z – działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.59.B – kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
63.91.Z – działalność agencji informacyjnych.

§ 6b

Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej, a pośrodku nazwą władz Stowarzyszenia, pieczęci podłużnej z nazwą i adresem władz Stowarzyszenia oraz druków firmowych, które zostaną umieszczone w księdze identyfikacyjnej uczelni.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych.
 2. Członków honorowych.
 3. Członków wspierających.

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, będąca absolwentem studiów inżynierskich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich Politechniki Świętokrzyskiej, a także uczelni będących poprzedniczkami Politechniki Świętokrzyskiej.
 2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania z uwzględnieniem paragrafu 8 ust. 1, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

§ 9

1.  Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:

a)  osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych,

b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

2.  O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

3.  Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

4. Członkiem Stowarzyszenia zostaje się po:

    a)   złożeniu deklaracji pisemnej przez kandydata,

    b)   dokonaniu wpłaty składki członkowskiej.

§ 10

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
 1. uczestniczenia w zebraniach członków i zabierania głosu we wszystkich omawianych sprawach,
 2. wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,
 3. występowania do władz Stowarzyszenia z wnioskami i postulatami,
 4. uczestniczenia w zjazdach koleżeńskich i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 5. uczestniczenia w działalności naukowo-technicznej i gospodarczej organizowanej z inicjatywy Stowarzyszenia,
 1. Do obowiązków zwyczajnego członka Stowarzyszenia należy:
 1. przestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
 2. przestrzeganie norm współżycia koleżeńskiego, społecznego i etycznego,
 3. dbanie o dobre imię Stowarzyszenia i branie czynnego udziału w jego pracach,
 4. uczęszczanie na zebrania zwołane przez organy Stowarzyszenia,
 5. opłacanie składek członkowskich,
 6. dbanie o dobre imię Uczelni,
 7. informować władze Stowarzyszenia o zmianie adresu zamieszkania. Korespondencja
  ze Stowarzyszenia skierowana do Członka zwrócona z powodu odmowy przyjęcia przesyłki,
  nie podjęcia przesyłki awizowanej lub zmiany adresu, ma moc prawną doręczenia.

§ 11

 1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,

b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

c) likwidacji członka będącego osobą prawną,

d) wykluczenia.

2.Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a) nieusprawiedliwionego zalegania z opłaceniem składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od daty zakreślonej przez Zarząd w wezwaniu o dokonanie wpłaty zaległej składki członkowskiej,

b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,

c) ostępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,

d) działania na szkodę Stowarzyszenia.

 1. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 2. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt. a) – c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.
 3. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 12

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejscezamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.

§ 13

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

3. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 11 ust. 2 lit. b – d.

§ 14

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 15

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4.  Sąd Koleżeński.
 1. Kadencja władz trwa trzy lata.

Walne Zebranie

§ 16

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajna lub nadzwyczajne.

§ 17

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku w celu złożenia sprawozdania z całorocznej działalności. Co trzy lata ustępujący Zarząd zwołuje Walne Zebranie  dla uzyskania absolutorium oraz wyboru nowych władz Stowarzyszenia.

§ 18

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:

a) z własnej inicjatywy,

b) na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemne żądanie co najmniej 30 Członków.

 1. Zasadniczym przedmiotem obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania jest sprawa, dla której zostało zwołane, a w szczególności może ono dotyczyć potrzeby przeprowadzenia  wyborów uzupełniających do władz Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w ciągu 30 dni od otrzymania przez Zarząd żądania na piśmie.

§ 19

Zwołanie Walnego Zebrania następuje przez podanie do publicznej wiadomości terminu, miejsca i porządku obrad. Zawiadomienie członków winno nastąpić przynajmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania,
 2. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 3. uchwalanie zmian Statutu,
 4. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 6. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 7. postanowienie o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 8. rozstrzyganie odwołań członków Stowarzyszenia od postanowień Zarządu i Sądu Koleżeńskiego,
 9. postanowienie o wykluczeniu członków Stowarzyszenia.
 10. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz  Sądu Koleżeńskiego, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał w tych sprawach,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,
 12. uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

§ 21

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.
 3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 15 minut po pierwszym terminie.
 4. Głosowania są jawne, o ile Walne Zebranie nie postanowi inaczej. Wybór Władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym.
 5. Z Walnego Zebranie sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz Walnego Zebrania.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 22

 1. Zarząd składa się z przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza, skarbnika oraz członków Zarządu w liczbie nie większej niż 10.
 2. Przewodniczącego i dalszych członków Zarządu wybiera Walne Zebranie na okres trzyletni.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera, zwykłą większością głosów, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza oraz skarbnika,

§ 23

 1. Zarząd jest organem kierowniczym i wykonawczym Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. reprezentowanie Stowarzyszenia wobec organizacji pozarządowych i międzynarodowych oraz władz administracyjnych i samorządowych,
 2. przyjmowanie w poczet członków zwyczajnych i wspierających,
 3. zwoływanie Walnych Zebrań,
 4. przygotowanie wniosków na Walne Zebrania,
 5. wykonywanie uchwał Walnych Zebrań,
 6. powoływanie zespołów tematycznych realizujących działania na rzecz Stowarzyszenia i Uczelni,
 7. załatwianie wszelkich spraw administracyjnych, w szczególności korespondencji, rachunkowości i ewidencji członków,
 8. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 9. zatwierdzanie wzoru deklaracji członkowskiej,
 10. ustalanie wysokości minimalnej składki członkowskiej i dobrowolnej składki dodatkowej na określony cel lub zadanie,
 11. uchwalenie Regulaminu Zarządu i Biura Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej.

3. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

4. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący lub upoważniony członek Zarządu. Do podejmowania uchwał stosuje się  odpowiednio 21 ust. 1 Statutu.

6. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy wraz z osobami wskazanymi przez Zarząd tworzą Biuro Stowarzyszenia.

7. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie na okres trzech lat.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład żadnych organów wykonawczych Stowarzyszenia.
 3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego grona jej członkowie.
 4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie.
 5. Przy podejmowaniu uchwał stosuje się odpowiednio 21 ust. 1 Statutu.

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością finansową Zarządu, przestrzeganiem przez Zarząd Statutu oraz uchwał Walnego Zebrania.
 2. Komisja Rewizyjna ma obowiązek sprawdzić przynajmniej raz w roku wszystkie dokumenty finansowe Stowarzyszenia, a w każdym czasie może dokonywać rewizji tych dokumentów.
 3. Komisja Rewizyjna może zażądać w każdej chwili od Zarządu wyjaśnień dotyczących działalności Stowarzyszenia. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu.
 4. Komisja Rewizyjna sporządza protokół z przeprowadzonej kontroli.
 5. Komisja Rewizyjna przedkłada na każdym Walnym Zebraniu kończącym kadencją sprawozdanie
  z własnej działalności oraz stawia wniosek w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Sąd Koleżeński

§ 26

Do Sądu Koleżeńskiego należy rozstrzyganie wszelkich zatargów wynikłych między członkami Stowarzyszenia na tle osobistym, zatargów między członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, zatargów między Zarządem i Komisją Rewizyjną oraz rozpatrywanie zarzutów natury etycznej podnoszonym przeciwko członkom Stowarzyszenia.

§ 27

 1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie  na okres trzech lat..
 2. Członkowie Sądu wybierają ze swego grona przewodniczącego.
 3. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie .
 4. Sądowi Koleżeńskiemu podlegają wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 5. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie do 30 dni od ogłoszenia orzeczenia, za pośrednictwem Stowarzyszenia.
 6. Przy podejmowaniu uchwał stosuje się  odpowiednio 21 ust. 1 Statutu.

§ 28

Sąd Koleżeński stosuje następujący rodzaj kar:

 1. Ostrzeżenie.
 2. Upomnienie.
 3. Nagana.
 4. Zawieszenie w prawach członka.
 5. Zawieszenie w prawach członka z wnioskiem do Walnego Zebrania o wykluczenie ze Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ V

Majątek i działalność Stowarzyszenia

§ 29

1.  Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2.  Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

a)  składek członkowskich,

b) dotacji,

c)  środków otrzymanych od sponsorów,

d) darowizn,

e) zapisów i spadków,

f)  dochodów z własnej działalności,

g)  dochodów z majątku.

3.  Członkowie założyciele Stowarzyszenia wnoszą składkę członkowską na zasadach dobrowolności. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składkę członkowską w wysokości określonej przez Zarząd w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia o przyjęciu w poczet członków.

4.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.  Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

6.  Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania  Członków:

a)  nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,

c)  zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,

d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,

e) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,

f)  przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 30

1.  Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:

a) członków Stowarzyszenia i jego organów,

b) pracowników Stowarzyszenia,

c) małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,

d) osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

2.  Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt. a) – d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

3.  Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt. a) – d) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4.  Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt. a) i b) oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt. c) i d).

§ 31

1.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.

2.  O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie.

§ 32

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych składa dwóch członków Zarządu, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

 

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33

Zmianę statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia może uchwalić Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. 

§ 34

Walne Zgromadzenie rozwiązujące Stowarzyszenie powinno powziąć uchwałę co do przeznaczenia majątku, sposobu likwidacji i wybrać organ likwidacyjny.

 

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej  w dniu 23 czerwca 2012 roku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia  nr 9/2015 z dnia 20 czerwca 2015 r.