Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Projekt Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020

 • Nr projektu RPSW.01.01.00-26-0001/18
 • Porozumienie ws. dofinansowania nr RPSW.01.01.00-26-0001/18-00

 • Oś Priorytetowa I – Innowacje i nauka
 • Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej (B+R)
 • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020

Cel projektu:

Zwiększenie urynkowienia działalności badawczo-rozwojowo-wdrożeniowej z dziedziny metrologii, podniesienie konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i światowym poprzez wykorzystanie badań w zaplanowanej infrastrukturze badawczej, utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Całkowita wartość projektu: 162 566 703,52 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł

Okres realizacji projektu: 1 styczeń 2019 r. ÷ 31 grudzień 2023 r.


Planowane efekty:

W ramach projektu ŚKLGUM realizowanego w konsorcjum przez Główny Urząd Miar (Lider projektu) i Politechnikę Świętokrzyską (Partner projektu) planowane jest utworzenie sześciu nowoczesnych laboratoriów metrologicznych, w następujących dziedzinach:

 • akustyka, ultradźwięki i drgania
 • czas i częstotliwość
 • długość
 • masa
 • termometria
 • wsparcie przemysłu

Nowe laboratoria metrologiczne będą stanowiły podstawę do zaawansowanych prac badawczo – rozwojowych i wdrożeniowych oraz zaoferowania przedsiębiorcom innowacyjnych usług technologicznych. Dzięki infrastrukturze laboratoryjnej możliwe będzie wykonywanie pomiarów zaawansowanych i nietypowych oraz zapewnienie spójności pomiarowej na światowym poziomie. Wzorce wielkości fizycznych powiązane będą z międzynarodowym systemem metrologicznym poprzez udział w porównaniach kluczowych.

KAMPUS zapewni profesjonalną bazę dydaktyczną dla naukowców z kraju i z zagranicy. Bezpośrednie kontakty z ekspertami międzynarodowymi współpracującymi w ramach Komitetów Technicznych EURAMET i Komitetów Doradczych CIPM zapewnią kadrze udział w europejskich programach badawczych.