Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Projekt Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020

Nr projektu RPSW.01.01.00-26-0001/18

Porozumienie ws. dofinansowania nr RPSW.01.01.00-26-0001/18-00


Oś Priorytetowa I – Innowacje i nauka

Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej (B+R)

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020

Cel projektu:

Zwiększenie urynkowienia działalności badawczo-rozwojowo-wdrożeniowej z dziedziny metrologii, podniesienie konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i światowym poprzez wykorzystanie badań w zaplanowanej infrastrukturze badawczej, utworzenie w Kielcach centrum polskiej metrologii.

Całkowita wartość projektu: 162 566 703,52 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64 zł

Okres realizacji projektu: 1 styczeń 2019 r. ÷ 31 grudzień 2023 r.


Planowane efekty:

W ramach projektu ŚKLGUM realizowanego w konsorcjum przez Główny Urząd Miar (Lider projektu) wraz z Politechniką Świętokrzyską (Partnerem projektu) planowane jest utworzenie ośmiu laboratoriów wpisujących się  w inteligentne specjalizacje regionu świętokrzyskiego. Projekt zakłada uzupełnienie obecnego potencjału laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar i Politechniki Świętokrzyskiej, budowę laboratoryjnej bazy badawczo-wdrożeniowej pozwalającej na efektywne, profesjonalne prowadzenie prac rozwojowo-badawczych oraz intensyfikację współpracy pomiędzy sferą badawczo-naukową a przedsiębiorstwami.

Nowe laboratoria metrologiczne usprawnią procesy badawczo-rozwojowe w zakresie ustalania jednolitości miar przy uwzględnieniu wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych. Projekt Kampus umożliwi również dokonanie jakościowej zmiany w funkcjonowaniu jednostek badawczych na rzecz dynamicznej interakcji z przemysłem i nauką. Wyposażenie laboratoriów w nowoczesną infrastrukturę pomiarową, zminimalizowanie wpływu warunków środowiskowych oraz zakłóceń, zwiększenie możliwości technicznych w stosunku do stanu obecnego, bezpośrednio wpłyną na jakość prowadzonych badań naukowych – wyrażona poprzez wykonywanie pomiarów zaawansowanych i nietypowych oraz przez zapewnienie spójności pomiarowej na światowym poziomie. Wzorce wielkości fizycznych powiązane będą z międzynarodowym systemem metrologicznym poprzez udział w porównaniach kluczowych.

Kampus zapewni profesjonalną bazę dydaktyczną dla naukowców z kraju i z zagranicy, za pośrednictwem której będzie świadczył usługi o najwyższym światowym standardzie. Bezpośrednie kontakty z ekspertami międzynarodowymi współpracującymi w ramach Komitetów Technicznych EURAMET i Komitetów Doradczych CIPM, zapewnią kadrze udział w europejskich programach badawczych typu EMPIR. W szczególny sposób wspierana będzie wynalazczość i innowacyjność.