TECHMATSTRATEG II Konkurs

TECHMATSTRATEG II Konkurs

DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU OGŁASZA DRUGI KONKURS NA PROJEKTY W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” – TECHMATSTRATEG:

Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno – gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.

Drugi konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z pięciu strategicznych obszarów problemowych:

  1. Technologie materiałów konstrukcyjnych.
  2. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych.
  3. Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach.
  4. Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.
  5. Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Konkursu.

Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w drugim konkursie Programu wynosi 200 mln PLN.

 Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 09 kwietnia 2018 r., do 08 czerwca 2018 r. (do godziny 15:00).

 

Pliki do pobrania  dostępne w zakładce „Dokumenty konkursowe”

Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl.

 

Bliższe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w:

Dziale projektów Badawczo – Rozwojowych

Politechniki Świętokrzyskiej

Budynek A, pok. 18c

tel. 41/ 34 24 192