XII edycja KSW

XII edycja KSW

Mają głód wiedzy i poszukują nowych rozwiązań. Two­rzą wynalazki, które uła­twiają nam życie. Politechnika Świętokrzyska kolejny raz nagrodziła studentów wynalazców. Konkurs Student Wynalazca to doskonała trampolina do kariery i okazja na zaistnienie w świecie nauki i biznesu.

Karolina Janus i Jakub Krasowski z Politechniki Świętokrzyskiej za swoje wynalazki otrzymali nagrodę główną.

W środowisku akademickim Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy duża liczba zgłoszeń. Do tegorocznej edycji nadesłano 103 rozwiązania z 19 uczelni z całej Polski. Największą aktywnością w tworzeniu nowych rozwiązań wykazali się studenci z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którzy zgłosili do Konkursu 38 rozwiązań. Na kolejnych miejscach uplasowała się Politechnika Lubelska (14 rozwiązań), Politechnika Wrocławska oraz Politechnika Świętokrzyska (po 9 rozwiązań).

W XII edycji Konkursu Student-Wynalazca Komisja Konkursowa przyznała pięć równorzędnych nagród głównych, wyróżnienia oraz nagrody specjalne ufundowane przez Prezes Urzędu Patentowego RP, Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk, Wojewodę Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX, Prezesa Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Rektora Politechniki Świętokrzyskiej.


NAGRODY GŁÓWNE

Cykl 38 wynalazków dotyczących nowych glikozydów flawonoidowych o potencjalnej aktywności przeciwdrobnoustrojowej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Agnieszka Krawczyk-Łebek, prof. dr hab. inż. Edyta Kostrzewa-Susłow, dr hab. Tomasz Janeczko,
dr inż. Monika Dymarska

Bezprzewodowy system nadzór nad temperaturą ciała pacjenta – Fevero
Śląski Uniwersytet Medyczny, Termipol
Jakub Szczerba, Łukasz Białek, Maciej Poniedziałek

Sposób wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej typu beton asfaltowy o ciągłym uziarnieniu i mieszanka mineralno-asfaltowa typu beton asfaltowy o ciągłym uziarnieniu do budowy nawierzchni drogowej o podwyższonej trwałości eksploatacyjnej
Politechnika Świętokrzyska
Karolina Janus, dr hab. inż. Anna Chomicz-Kowalska, prof. PŚK, dr inż. Krzysztof Maciejewski

Sposób i urządzenie do detekcji zespołu QRS w sygnale elektrokardiogramu w cyklu 4 wynalazków
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wojciech Reklewski, prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak, dr hab. inż. Marek Miśkowicz,
mgr inż. Katarzyna Heryan

Sposób przebudowy zniszczonej nawierzchni drogowej oraz nawierzchnia drogowa wykonana według tego sposobu
Politechnika Świętokrzyska
Jakub Krasowski, prof. dr hab. inż. Marek Iwański, dr inż. Przemysław Buczyński, dr hab. inż. Grzegorz Mazurek, prof. PŚk, dr inż. Mateusz Iwański, mgr inż. Waldemar Świąder


WYRÓŻNIENI

Sposób otrzymywania materiału na katody dla odwracalnych ogniw sodowych
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Anna Plewa, dr inż. Andrzej Kulka, prof. dr hab. inż. Janina Molenda

Zastosowanie krenoterapii do regulacji procesu przemiany materii i pracy układu pokarmowego
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Anna Wrzochal, dr Monika Knefel, mgr inż. Dorota Tworek, mgr Karina Przybyło-Kisielewska,
dr farm. Milena Korczak, lek. med. Ewa Chmielarz, mgr Anna Kalska, mgr Irmina Kłys, mgr Wojciech Tworek

Cykl 6 wynalazków zaimplementowanych w innowacyjnym próżniowym rozłączniku średniego napięcia
Politechnika Lubelska
Michał Lech, dr hab. inż. Paweł Węgierek, prof. PL, dr inż. Czesław Kozak, dr inż. Mirosław Pawłot

Stanowisko do kalibracji systemu „Asystent pasa ruchu” dla pojazdów samochodowych
Politechnika Śląska
Krystian Szewczyński, dr hab. inż. Damian Hadryś, prof. PŚ

Chiralna pochodna 2-azabicykloalkanowa z podstawnikiem dansylowym oraz jej zastosowanie
Politechnika Wrocławska
Dominika Iwan, dr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska, prof. PWr, prof. dr hab. Krzysztof Pyrć,
dr hab. inż. Marcin Sieńczyk, prof. PWr, dr inż. Renata Grzywa, mgr inż. Magdalena Pachota

NAGRODY SPECJALNE

Nagroda specjalna Prezes Urzędu Patentowego RP
Sposób wytwarzania oleju mikrobiologicznego o wysokiej zawartości kwasów omega-3
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Bartłomiej Zieniuk, dr inż. Agata Fabiszewska, dr hab. inż. Dorota Nowak, prof. dr hab. Ewa Białecka-Florjańczyk, mgr inż. Patrycja Mazurczak-Zieniuk

Nagroda specjalna Wojewody Świętokrzyskiego
Bateria łazienkowa
Politechnika Świętokrzyska
Andrzej Grycz, dr hab. inż. Marcin Graba

Nagroda specjalna Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
Cykl trzech zgłoszeń patentowych dotyczących sposobu otrzymywania i zastosowania kompozytów trzyfunkcyjnych bio-foto-magnetycznych do wytwarzania powłok ochronnych i dekoracyjnych o właściwościach biobójczych, magnetycznych i samooczyszczających
Politechnika Gdańska
Izabela Malinowska, dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek, prof. PG

Nagroda specjalna Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
Filtracyjna membrana kompozytowa oraz sposób jej wytwarzania
Politechnika Łódzka
Grzegorz Romaniak, dr hab. inż. Konrad Dybowski, prof. PŁ, prof. dr hab. inż. Piotr Kula, dr Agata Jeziorna, Jan Siniarski, dr inż. Tomasz Kaźmierczak

Nagroda specjalna Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk i Wojewody Świętokrzyskiego
Suszarnia konwekcyjno-fontannowa
Politechnika Białostocka
Konrad Rojcewicz

Nagroda specjalna Prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX
Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowo-węglowego na bazie prekursora węglowego z celulozy rozpuszczonej w odczynniku Schweizera do adsorpcji ftalanu dibutylu z fazy ciekłej
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Laura Frydel, dr Beata Szczepanik, dr hab. Piotr Słomkiewicz, prof. UJK

Nagroda specjalna Rektora Politechniki Świętokrzyskiej
Czujnik do pomiaru częstotliwości oddychania i sposób pomiaru częstotliwości oddychania
Politechnika Wrocławska
Arkadiusz Ziółkowski

Nagroda specjalna Prezesa Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
Rozwiązania pięciu Laureatów nagród głównych


Informacje o Ogólnopolskim Konkursie Student-Wynalazca

Idea organizacji Konkursu powstała w Politechnice Świętokrzyskiej w 2010 roku. W tym samym roku udało się ogłosić i zrealizować pierwszą edycję tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia. Głównym celem jest zwiększenie stopnia udziału studentów, przyszłych pracowników i pracodawców, w tworzeniu oraz rozwoju gospodarki opartej na innowacjach. Innowacje techniczne są odpowiedzią na potrzeby nowoczesnego społeczeństwa, społeczeństwa każdej kolejnej dekady, na potrzeby rynku oraz gospodarek krajowych i światowych. Uzyskanie ochrony na wynalazek, wzór użytkowy czy przemysłowy zapewnia monopol dla ich właścicieli, korzyści dla twórców w sytuacji komercjalizacji chronionego rozwiązania, pozwala też uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku. Konkurs istotnie wpływa na kształtowanie postaw twórczych studentów, poprzez ich aktywizację do działalności badawczo-rozwojowej, poszukiwanie i tworzenie innowacyjnych rozwiązań na rzecz własnej działalności gospodarczej, czy też na rzecz swoich pracodawców oraz zwiększenie zainteresowania i umiejętności legalnego korzystania z cudzej twórczości.

Ogólnopolski Konkurs Student-Wynalazca jest adresowany do studentów, doktorantów
i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do Konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, a ich współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

W rozstrzygniętej XII edycji Konkursu zgłoszono 103 rozwiązania opracowane przez 141 twórców. Zgłoszone rozwiązania odnoszą się praktycznie do wszystkich obszarów techniki, w tym dotyczących maszyn i urządzeń, inżynierii materiałowej, chemicznej i medycznej oraz inżynierii rolniczej i ochrony środowiska. Obserwuje się coraz częściej zjawisko szczególnego zainteresowania tworzeniem rozwiązań, które nie tylko ograniczają negatywny wpływ na środowisko, ale wprost ukierunkowane są na jego ochronę i poprawę oraz ekologię.
W dwunastu edycjach Konkursu zostało zgłoszonych 1177 rozwiązań przez 2448 współtwórców (studentów, pracowników uczelni, przedsiębiorców). Laureaci dotychczasowych edycji Konkursu zdobyli na Międzynarodowych Wystawach Wynalazków w Genewie 17 złotych, 24 srebrne i 9 brązowych medali oraz liczne nagrody specjalne, a także uczestniczyli w seminariach Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN. Sukcesem dla twórców zakończyła się również ubiegłoroczna XV Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2021, podczas której laureaci i wyróżnieni w Konkursie otrzymali 3 złote, 7 srebrnych i 3 brązowe medale. Prezentowanie rozwiązań na targach i wystawach, zarówno krajowych jak i zagranicznych przekłada się na szeroki kontakt twórców rozwiązań z przemysłem, co ma istotne znaczenie w procesie komercjalizacji. Taki sposób ich upubliczniania nowych rozwiązań technicznych jest bardzo trafną formą promocji, reklamy i drogą do sukcesu.
Konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami. Patronat medialny nad Konkursem objęło Radio Kielce, TVP3 Kielce oraz Echo Dnia.
Organizacja XI i XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca, jak również promocja na forum krajowym i zagranicznym zgłoszonych i chronionych rozwiązań są możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”, na podstawie umowy SONP/SP/466383/2020.