Nowa Profesor

Nowa Profesor

Zainteresowania badawcze Pani Profesor Barbary Goszczyńskiej związane były od początku – podjętej w Uczelni pracy a nawet już na studiach – z konstrukcjami betonowymi, a szczególnie z analizą zachowania się elementów żelbetowych pod wpływem działania obciążenia, w tym procesem powstawania i rozwoju rys. Dlaczego wybór dotyczył Konstrukcji żelbetowych?

 

Jak sama stwierdza – Może dlatego, że beton  jako  materiał budowlany  w 1960 roku został opisany rysunkiem i poetyckimi słowami  przez znanego pisarza, artystę i krytyka sztuki Jean Cocteau. Może też dlatego, że możliwości, jakie uzyskał konstruktor dzięki zastosowaniu żelbetu pozwoliły stworzyć zapierające dech dzieła architektury. A może też dlatego, że niejednorodność materiału jakim jest beton sprawia trudność w opisie matematycznym zjawisk jakie zachodzą w elemencie żelbetowym pod wpływem działania obciążenia, co wskazuje na potrzebę zastosowania statystyki do teorii żelbetu, a tym samym wykonywania licznych badań laboratoryjnych weryfikujących te teoretyczne opisy. Proces powstawania i rozwoju rys dla żelbetu jest szczególnie ważki, gdyż z  rysami związana jest trwałość  konstrukcji żelbetowych.

 

Profesor Barbara Goszczyńska uznała, że szeroko zweryfikowany  probabilistyczny opis tego zjawiska może być podstawą uproszczonego szacowania szerokości rys jak i diagnostyki tych elementów.

 

Uzyskany przez Panią Profesor Barbarę Goszczyńską zaszczytny tytuł Profesora, jak sama stwierdza zawdzięcza dużemu szczęściu, gdyż na drodze do jego uzyskania miała liczne kontakty z wybitnymi Profesorami zajmującymi się konstrukcjami z betonu, a nic tak nie inspiruje jak dyskusje naukowe, wskazówki i doświadczone rady. Profesor wymieniła z nazwiska tylko nieżyjących Profesorów, którym bardzo wiele zawdzięcza, a są to Profesor Władysław Kuczyński autor „kontynualnej teorii zginania żelbetu”, Profesor Tadeusz Godycki-Ćwirko autor „mechaniki betonu” i „ścinania w żelbecie”, Profesor Wiesław Stachurski współautor książki „Konstrukcje Żelbetowe” oraz Profesor Stefan Goszczyński kontynuator kontynualnej teorii żelbetu w ujęciu kontynualnych zmian sztywności i stochastycznego modelu żelbetu.

 

Warszawa, 08/10/2020. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręcza akt nominacyjny prof. Barbarze Goszczyńskiej. Fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP

 

Droga do tytułu Profesora Barbary Goszczyńskiej była z przerwami na pełnienie wielu funkcji w Politechnice, a także udział w zadaniach inwestycyjnych. Pełnione funkcje to: prodziekan ds. studenckich i dydaktyki na Wydziale obecnie Budownictwa i Architektury, dwie kadencje prorektora ds. spraw i dydaktyki i jedna ds. ogólnych, a także dwie kadencje kanclerza. Wymieniane przez Panią Profesor zadania inwestycyjne to, przykładowo: umowa Politechniki z firmą Echo Investment skutkująca uzyskaniem hali dydaktyczno-sportowej, projekt „MODIN – Modernizacja Infrastruktury Edukacyjnej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach” ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, projekt MODIN II – Modernizacja i Rozbudowa Infrastruktury Edukacyjno-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, a także Projekt CENWIS –Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego oraz udział politechniki w przygotowaniu Projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar w Kielcach – ŚKLGUM”.

 

Za osiągnięcia naukowe i prace organizacyjne Pani Profesor Barbara Goszczyńska uzyskała liczne nagrody Rektora, odznaczona została między innymi Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Medalem Politechniki Świętokrzyskiej nr 6, a we wrześniu tego roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Jej Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności organizacyjnej na rzecz rozwoju szkolnictwa technicznego.