Nowi Profesorowie

Nowi Profesorowie

Zdzisława Owsiak i Marek Iwański odebrali z rąk prezydenta Polski, Andrzeja Dudy, nominacje profesorskie.


Prof. dr hab. inż. Zdzisława Owsiak jest absolwentką Wydziału Inżynierii Materiałowej ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 2012-2016 pełniła funkcję prorektora do spraw studenckich i dydaktyki. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Technologii i Organizacji Budownictwa. Obszar jej zainteresowań naukowych koncentruje się wokół zagadnień związanych z problematyką trwałości i diagnostyki betonu w konstrukcji ze szczególnym uwzględnieniem korozji wewnętrznej betonu.
W roku 2010 za wyróżniające się osiągnięcia w dziedzinie trwałości i ochrony budowli przed korozją, szczególnie prace dotyczące obniżenia trwałości betonu w wyniku wewnętrznej korozji siarczanowej otrzymała Nagrodę im. Prof. W. Danileckiego przyznaną przez Komitet Trwałości Budowli Zarządu Głównego PZITB.


Prof. dr hab. inż. Marek Iwański jest absolwentem Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach.  Po skończeniu studiów w 1982 roku podjął pracę na Wydziale Budownictwa Lądowego. Obecnie kieruje Katedrą Inżynierii Komunikacyjnej. W 2016 roku został ponownie wybrany na funkcję dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w kadencji 2016-2020. Jest specjalistą z zakresu technologii materiałów i nawierzchni drogowych. Realizuje badania dotyczą wykorzystania kruszyw węglanowych oraz wapna hydratyzowanego w technologii mieszanek mineralno-asfaltowych. Obecnie głównym kierunkiem Jego badań jest zastosowania asfaltu spienionego w technologii recyklingu głębokiego konstrukcji nawierzchni na zimno oraz wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii na półciepło (HWMA) oraz na ciepło (WMA) z wykorzystaniem modyfikatorów niskowiskozowych. Wypromował 5 doktorów nauk technicznych. Opublikował dwie monografie oraz jest współautorem monografii wydanej za granicą. Jest autorem lub współautorem opublikowanych ponad 150 prac naukowych w kraju i za granicą. Prowadzi szeroką współpracę z podmiotami gospodarczymi regionu i kraju.


Więcej informacji: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,29,nominacje-profesorskie-w-palacu-prezydenckim.html