Zarządzenie Nr 31/18

Rektora Politechniki Świętokrzyskiej

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie organizacji i zasad działania Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej 

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 5 i 8 oraz art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 t.j. ze zm.) – zarządza się co następuje:

Zasady ogólne

§ 1

 1. W celu upowszechniania osiągnięć nauki i techniki wśród młodego pokolenia miasta Kielc i regionu, Politechnika Świętokrzyska realizuje w murach Uczelni projekt pod nazwą Dziecięca Politechnika Świętokrzyska – DPŚk, jako samofinansujące się przedsięwzięcie edukacyjne skierowane do uczniów szkół podstawowych, oferujące różnorodne formy zajęć, takie, jak: aktywizujące wykłady, warsztaty, prezentacje, pokazy, eksperymenty naukowe itp. – rozwijające kreatywność oraz rozbudzające ciekawość naukową i potrzebę poznawania świata.
 2. Politechnika Świętokrzyska, zw. dalej także Organizatorem lub Uczelnią, zapewnia uczestnikom wysoki poziom edukacji. Zajęcia wzorowane na wykładach uniwersyteckich prowadzone są przez nauczycieli akademickich Uczelni, reprezentujących wybrane specjalności naukowe z dziedziny nauk technicznych, matematyki, fizyki, informatyki i in.
 3. Uczestnictwo w zajęciach DPŚk jest odpłatne, chyba że Organizator pozyska w przyszłości fundusze zewnętrzne pozwalające na całkowite lub częściowe finansowanie uczestników.
 4. Organizator w ramach opłaty zapewnia uczestnikom wszelkie niezbędne materiały i pomoce naukowe umożliwiające twórczą realizację zadań podczas zajęć.
 5. Projektem kieruje powołany przez Rektora dyrektor DPŚk, który organizuje udział kadry naukowo-dydaktycznej w przygotowaniu programu oraz realizacji wykładów i warsztatów, a także organizuje zajęcia i prowadzi sprawy administracyjne DPŚk.
 6. Nadzór merytoryczny sprawuje Prorektor ds. ogólnych, który zatwierdza do realizacji dokumenty przygotowane przez dyrektora DPŚk.
 7. Regulacje prawne i informacje organizacyjne dotyczące działalności Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej, w tym harmonogram zajęć w semestrze oraz tematyka wykładów i warsztatów, publikowane są na stronie internetowej pod adresem http://tu.kielce.pl/start/uczelnia/promocja-psk/dpsk/

 

Zasady przyjęć kandydatów

§ 2

 1. Uczestnikami DPŚk mogą być dzieci w wieku od 6 do 15 lat – uczniowie szkół podstawowych, których rodzice/opiekunowie prawni wyrazili zgodę na ich udział w zajęciach.
 2. Osoba zakwalifikowana do DPŚk otrzymuje status studenta Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej, zwanego dalej studentem DPŚk.
 3. Sposób dokonywania i terminy wnoszenia opłaty podawane są na stronie DPŚk w pierwszym dniu przyjmowania zgłoszeń. Wysokość opłaty określa Rektor.

Organizacja zajęć

§ 3

 1. Pełny cykl kształcenia na DPŚk obejmuje dwa semestry:
   1. semestr zimowy – od października do stycznia,
    semestr letni – od lutego do maja.
 2. Semestr letni 2017/2018 działający w oparciu o tymczasowy Regulamin DPŚk jest semestrem pilotażowym.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania DPŚk, organizacji zajęć, obowiązków i uprawnień studentów DPŚk oraz przepisów porządkowych, określa Regulamin DPŚk stanowiący załącznik do zarządzenia

Postanowienia końcowe

§ 4

Z chwilą zakończenia semestru pilotażowego, tj. z dniem 10 czerwca 2018 r. traci moc Regulamin tymczasowy zamieszczony na stronie DPŚk.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 11 czerwca 2018 r.

R e k t o r

prof. Wiesław Trąmpczyński

 

 

Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 31/18

z dnia 30 maja 2018 r.

 

Regulamin Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej – DPŚk

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady działania Dziecięcej Politechniki Świętokrzyskiej, organizację zajęć, warunki uczestnictwa oraz przepisy porządkowe.
 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o rodzicach rozumie się przez to również opiekunów prawnych.
 1. Zapisy na DPŚk odbywają się przez Internet na stronie DPŚk
  http://tu.kielce.pl/start/uczelnia/promocja-psk/dpsk/rejestracja/ za pośrednictwem aktywnego formularza rejestracyjnego – w terminach podanych przez organizatorów.
 1. Kandydatów przyjmuje się według kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu miejsc.
 2. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu mają dzieci, które już uczestniczyły w zajęciach DPŚk oraz te, które nie zostały zakwalifikowane na poprzedni semestr z braku wolnych miejsc (lista rezerwowa).
 1. Dzieci zakwalifikowane na dany semestr otrzymują potwierdzenie na podany adres e-mail. W sprawach zakwalifikowania lub innych, dotyczących uczestnictwa dzieci w DPŚk organizatorzy udostępniają telefon kontaktowy 41 34 24 537 oraz adres poczty elektronicznej: aduda@tu.kielce.pl.
 1. Każdy uczestnik może studiować dowolną liczbę semestrów, z tym, że przyjęcia (rekrutacja dzieci) odbywa się na każdy kolejny semestr oddzielnie.
 1. Zajęcia – „zjazdy” odbywają się raz w miesiącu – w soboty, i trwają 90-120 min. w tym 45-60 min. wykładu oraz 45-60 min. warsztatów organizowanych w grupach 15-20 osobowych.
 1. Zajęcia odbywają się w laboratoriach i salach wykładowych Politechniki.
 2. Osoba zakwalifikowana otrzymuje indeks i identyfikator – wymagane przy uczestniczeniu w zajęciach.
 1. Duplikat indeksu lub identyfikatora (w przypadku utraty) wydawany jest po wniesieniu opłaty w kwocie 20 zł. Zakup dodatkowej koszulki dla Studenta jest możliwy po wniesieniu opłaty w kwocie 35 zł.
 1. Opłatę za semestr wnosi się przed pierwszym zjazdem w terminie określonym przez Organizatora na stronie internetowej DPŚk.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w DPŚk rodzice winni niezwłocznie powiadomić Organizatora na piśmie lub e-mailem, z tym, że rezygnacja trzy tygodnie przed terminem pierwszych zajęć nie stanowi podstawy do zwrotu wniesionej opłaty za semestr. 
 3. Semestr zalicza się na podstawie wpisów do indeksu potwierdzających obecność studenta na zajęciach.
 1. Na koniec semestru student z liczbą wpisów stanowiącą nie mniej niż 50% wszystkich godzin zajęć w semestrze otrzymuje dyplom i honorowy tytuł Absolwenta DPŚk.
 1. Studenci rejestrują się na zajęciach 30 minut przed ich rozpoczęciem, za okazaniem indeksu i identyfikatora oraz przez złożenie podpisu (własnego lub rodzica) na liście obecności.
 1. Rodzice nie biorą udziału w zajęciach, jednak ze względu na ewentualną potrzebę bezzwłocznego kontaktu powinni przebywać na terenie kampusu głównego Uczelni lub w miejscu nieodległym, umożliwiającym szybkie przybycie.
 1. Studenci na zajęciach są pod opieką organizatorów i nie mogą bez ich zgody opuszczać miejsca zajęć.
 1. Rodzice zobowiązani są do odebrania dziecka po zakończeniu zajęć. W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu w danym semestrze, wymagane jest pisemne oświadczenie rodzica.
 1. W wyjątkowych wypadkach Politechnika zapewni opiekę nad dzieckiem po zakończeniu zajęć, nie dłużej jednak, niż przez 1 godzinę. Po tym czasie dziecko zostanie przekazane pod opiekę odpowiednich służb.
 1. Rodzice zobowiązani są do pokrycia szkód spowodowanych przez studenta DPŚk podczas jego pobytu na terenie Uczelni.
 1. Na kierowanie przez Organizatora do rodziców informacji drogą elektroniczną, przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla funkcjonowania DPŚk oraz publikowanie materiałów audiowizualnych z udziałem dziecka – wymagana jest pisemna zgoda rodziców, stosownie do obowiązujących przepisów w tym zakresie.

R e k t o r

prof. Wiesław Trąmpczyński