Działa w ramach Pionu Prorektora ds. Nauki i Rozwoju.

Zadania:

 1. Zarządzanie Programem ERASMUS+ w zakresie kontraktu uczelnianego, nadzór finansowy, merytoryczny i formalny nad realizacją zadań projektu.
 2. Koordynacja i rejestracja porozumień Programu ERASMUS+ oraz obsługa administracyjno-finansowa wyjazdów i przyjazdów pracowników PŚk w ramach tego programu, w szczególności poprzez:
 1. współpracę z koordynatorami wydziałowymi,
 2. organizację procesu rekrutacji na wyjazdy studentów i pracowników PŚk,
 3. obsługę informacyjno-administracyjną osób zakwalifikowanych na wyjazd,
 4. przygotowanie umów o dofinansowaniu wyjazdów pracowników UJ,
 5. współpracę z koordynatorami uczelni partnerskich w zakresie porozumień,
 6. sporządzanie raportów o mobilności pracowników UJ na potrzeby Programu Erasmus+,
 7. obsługę platformy Mobility Tool+ w zakresie studentów i pracowników PŚk,
 8. organizowanie/współorganizowanie Erasmus Staff Training Week na PŚk,
 1. Obsługa administracyjno-finansowa programu wymiany akademickiej CEEPUS.
 2. Organizowanie wymiany studentów i nauczycieli akademickich w ramach umów bilateralnych z instytucjami zagranicznymi.
 3. Organizowanie informacji i doradztwa o warunkach uczestnictwa w międzynarodowych programach edukacyjnych (m.in. NAWA), uzyskiwania staży zagranicznych i stypendiów naukowych.
 4. Prowadzenie działań mających na celu pozyskiwanie studentów z zagranicy:
 5. Prowadzenie rekrutacji studentów zagranicznych.
 6. Udzielanie pomocy studentom zagranicznym w uzyskaniu miejsca w domach studenckich.
 7. Wspieranie działań związanych z inicjowaniem współpracy i koordynowanie współpracy z zagranicznymi uczelniami i instytucjami na szczeblu ogólnouczelnianym
 8. Przygotowywanie porozumień i umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami i ośrodkami naukowymi na szczeblu ogólnouczelnianym.
 9. Prowadzenie rejestr umów o współpracy międzynarodowej.
 10. Koordynacja i obsługa administracyjno-finansowa wymiany osobowej pracowników, doktorantów i studentów w ramach porozumień bilateralnych szczebla ogólnouczelnianego