Politechnika Świętokrzyska aktywnie uczestniczy w Środkowoeuropejskim Programie Wymiany Uniwersyteckiej – CEEPUS („Central European Exchange Program for University Studies”).

Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej.

Obecnie sygnatariuszami Porozumienia są:

Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo – Uniwersytet w Prisztinie

Program CEEPUS oferuje:

 • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich;
 • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”;
 • stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.

O stypendia zagraniczne w ramach CEEPUS aplikować mogą:

 • studenci,
 • studenci doktoranci,
 • pracownicy naukowi.

Program CEEPUS jest dla Ministerstwa Edukacji i Nauki drugim co do ważności wielostronnym programem współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego. Instytucją nadzorującą realizację programu CEEPUS w Polsce jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA.

W roku akademickim 2023/24 Politechnika Świętokrzyska uczestniczy w poniższych sieciach akademickich w ramach CEEPUS:

dr hab. inż. Krzysztof Stępień, prof. PŚk

koordynator wydziałowy

 • CIII-PL-0007-19-2324 „Metronet -network for novel measuring and manufacturing technologies” – Instytucja koordynująca: Politechnika Świętokrzyska
 • RS-1813-01-2324 (Umbrella) Metrology, quality and environmental aspects in Industry 4.0– Instytucja koordynująca: University of Novi Sad Serbia
 • CIII-HR-0108-17-2324 „Concurrent Product and Technology Development -Teaching, Research and Implementation of Joint Programs Oriented in Production and Industrial Engineering” – Instytucja koordynująca: University of Rijeka

dr inż. Katarzyna Ciosk

koordynator wydziałowy

 • CIII-PL-1509-04-2324 “Internet of Things and Teleinformatics – ITT network” – Instytucja koordynująca: Politechnika Świętokrzyska
 • CIII-BG-0722-12-2324 “Computer Aided Design of Automated Systems for Assembling” – Instytucja koordynująca: Technical university of Sofia

dr hab. inż. Łukasz Orman, prof. PŚk

koordynator wydziałowy

 • CIII-SK-0405-15-2324 (Umbrella) „ Renewable Energy Sources” – Instytucja koordynująca: Slovak University of Agriculture in Nitra

PROCEDURA KIEROWANIA PRACOWNIKÓW/ STUDENTÓW ZA STAŻE ZAGRANICZNE W RAMACH CEEPUS

 • Aplikacja na staż akademicki w ramach CEEPUS odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem www.ceepus.info – WAŻNE: szczegółowych informacji dot. aplikowania udzielają koordynatorzy wydziałowi

W przypadku pozytywnej weryfikacji aplikacji:

 • aplikant winien otrzymać „Letter of Award” (przyznanie stypendium), dokumentację dotyczącą zakwaterowania i inne informacje o pobycie w kraju goszczącym;
 • po otrzymaniu informacji o nadaniu stypendium (e-mail systemowy) aplikant jest zobowiązany do zaakceptowania przyznanego stypendium w formie elektronicznej logując się na swoim koncie i akceptując nadane stypendium i warunki stypendialne („Obligations”). W przypadku braku akceptacji w systemie, nie będzie możliwości zakończenia procedury aplikacyjnej;
 • na ok. 4 tygodnie przed planowanym wyjazdem na staż osoba wyjeżdżająca zobligowana jest złożyć w Dziale Rozwoju Kadry Naukowej i Współpracy Międzynarodowej (pok. 4.20 C) wniosek wyjazdowy „szkoleniowy” wraz z kopią dokumentu o przyznaniu stypendium CEEPUS – „Letter of Award” . Wniosek wyjazdowy powinien być podpisany przez Koordynatora wydziałowego ds. CEEPUS oraz przełożonego i Dziekana.
  WNIOSEK-WYJAZDOWY_PDF
  WNIOSEK-WYJAZDOWY_DOC
 • Osoba zakwalifikowana do programu otrzymuje stypendium wypłacane przez uczelnię przyjmującą. W każdym kraju są inne stawki przyznawanego dofinansowania, w zależności od kosztów utrzymania w tym kraju. Stypendium jest wypłacane po przyjeździe do kraju goszczącego;
 • Uczelnia pokrywa koszty przejazdu stypendystów na stypendium poza granicami kraju (najtańszym środkiem transportu – II kl. kolej, autobus). Refundacja jest możliwa tylko w przypadku przedstawienia dokumentów potwierdzających poniesione koszty transportu. Zatwierdzenie przejazdu oraz jego realizacja w przypadku otrzymania stypendium CEEPUS III procedowane jest na podstawie wewnętrznych regulacji uczelni delegującej. Przejazd innymi środkami transportu (np. auto prywatne, samolot, przejazd grupowy busem) wymaga wcześniejszej pisemnej zgody NCO-PL (NAWA);
 • Zgody na zmianę środka transportu udziela się przed realizacją stypendium na podstawie pisemnego wniosku stypendysty zatwierdzonego przez uczelnię delegującą z załączonymi oficjalnymi wycenami transportu na danej trasie. Wnioski składać można drogą elektroniczną poprzez mail na adres NAWA. Pismo zawierać musi jednak oficjalne i aktualne wyceny zgodne z procedurami wyjazdowymi uczelni delegującej. Bliższe informacje: e-mail: ceepus@nawa.gov.pl, telefon: 22-390-35-12;
 • Po odbytym stażu stypendysta przekazuje:

Koordynatorowi wydziałowemu ds. CEEPUS:

 1. podpisany przez Koordynatora-Partnera zagranicznego „Letter of Confirmation” (formularz ten drukowany jest z systemu w ramach konkretnej aplikacji);
 2. kopię wypełnionego w systemie w ramach konkretnej aplikacji formularza „Mobility Report Student – Teacher” (w języku angielskim);

Pracownikowi Działu Rozwoju Kadry Naukowej i Współpracy Międzynarodowej:

 • dokumenty potwierdzające koszty transportu (w przypadku ubiegania się o  zwrot)

Więcej informacji dot. programu CEEPUS: https://nawa.gov.pl/instytucje/ceepus oraz www.ceepus.info