Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym

Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym

Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Działanie  – Badania naukowe i prace rozwojowe

Okres realizacji projektu: data rozpoczęcia: 01-07-2018 r. data zakończenia: 28-09-2021 r.

 

Całkowity koszt realizacji projektu – 9 996 850.86 zł.

Wartość dofinansowania projektu  – 8 548 916.07 zł.


Celem projektu jest opracowanie oraz demonstracja w toku badań przemysłowych, a następnie eksperymentalnych prac rozwojowych technologii automatyzacji procesów budowlanych, w tym opracowanie Zrobotyzowanego Systemu Murarsko-Tynkarskiego (ZSMT). ZSMT klasyfikowanego do grupy robotów murarskich i tynkarskich, nowej i innowacyjnej grupy produktowej w branży budowlanej, których zadaniem jest automatyzacja czasochłonnych i cechowanych niewielką powtarzalnością, wewnętrznych i zewnętrznych prac budowlanych. Poprzez implementację zaawansowanych technologii do procesu budowlanego z wykorzystaniem robotów, budowę obiektów można znacznie przyspieszyć poprawiając także ich jakość. Analiza dostępnych na rynku rozwiązań zrobotyzowanych oraz literatury naukowej dotyczącej bieżących projektów badawczych w obszarze rozwoju robotów specjalistycznych wskazuje na niewielką aktywność w obszarze rozwoju robotów dedykowanych budownictwu. Taki stan rzeczy wynika z niezwykle trudnego środowiska pracy zarówno z punktu widzenia różnorodności materiałów jak i znaczącego zapylenia (składowe wyzwań technologicznych projektu). Projekt jako 9-etapowe przedsięwzięcie uwzględniające badania przemysłowe i prace rozwojowe, realizować będzie proces badawczy w zakresie akwizycji danych, modelowania, eksperymentalnego projektowania, wytworzenia prototypów, ich testowania i analizy wyników oraz wytworzenia środowisk laboratoryjnych umożliwiających prowadzenie symulacji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, a także demonstracji technologii w warunkach rzeczywistych. Rezultatem projektu będzie w pełni funkcjonalny zrobotyzowany system murarsko-tynkarski (ZSMT), składający się ze zrobotyzowanego systemu murarskiego (ZSM) i zrobotyzowanego systemu tynkarskiego (ZST). Technologia ZSMT (innowacja produktowa), stanowić będzie przełom w wykorzystaniu narzędzi zrobotyzowanych w pracach murarskich i tynkarskich, zastępujące czynności realizowane w sposób tradycyjny z wykorzystaniem zasobów ludzkich, co wypełnia definicję innowacji przełomowej. Przełomowość rozumiana jako skutki implementacji technologii ZSMT na rynku, będzie wynikała m.in. z:

  1. zastąpienia tradycyjnych metod murarskich i tynkarskich urządzeniami zrobotyzowanymi (zastąpienie dotychczasowych usług murarskich i tynkarskich z wykorzystaniem w większości zasobów ludzkich w postaci pracowników fizycznych – na potwierdzenie tezy należy przytoczyć przykład agregatów tynkarskich, które jedynie w okresie 5 lat od wprowadzenia całkowicie zastąpiły ręczną technikę tynkowania, co wskazuje na dużą chłonność branży w zakresie adaptacji wszelkich narzędzi automatyzujących procesy budowlane);
  2. zwiększenia kwalifikacji i świadomości technologicznej kadr w branży budowlanej;
  3. zwiększenia stopnia zrobotyzowania i automatyzacji branży budowlanej – perspektywa zakwalifikowania branży budowlanej do grupy usług wiedzo-chłonnych (KIA, ang. knowledge intensive activities);
  4. znaczącego zwiększenia wydajności, jakości i powtarzalności procesów murarskich i tynkarskich.

Projekt realizowany w Konsorcjum „Platforma Rozwoju Technologii Automatyzacji i Robotyzacji procesów budowlanych”:

  • Politechnika Świętokrzyska, Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce – Lider Konsorcjum
  • STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – Partner nr 1
  • Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa – Partner nr 2