I Konkurs INFOSTRATEG

I Konkurs INFOSTRATEG

Nazwa „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne”
– INFOSTRATEG – I konkurs
Dla kogo?
Wnioskodawcy:
 indywidualni: jednostki naukowe lub przedsiębiorcy samodzielnie;
 konsorcja składające się maksimum z 3 podmiotów:
o wyłącznie jednostek naukowych,
o wyłącznie przedsiębiorstw,
o jednostek naukowych i przedsiębiorstw.
Wnioskodawcą indywidualnym lub liderem konsorcjum musi być podmiot, który będzie realizował
wdrożenie wyników projektu.
Na co?
Dofinansowanie może być przekazane na realizację:
 fazy I, która obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe i koncentruje się na:
o stworzeniu wstępnej wersji systemu, która może zostać poddana ocenie,
o zgromadzeniu niezbędnych dla realizacji projektu danych w postaci baz danych;
 fazy II, która obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe i koncentruje się na:
o stworzenia generycznego systemu, umiejącego obsłużyć wszystkie scenariusze użycia;
 fazy III, która obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe
i /lub prace przedwdrożeniowe i koncentruje się na:
o ulepszaniu powstałego systemu,
o przygotowaniu do wdrożenia wyników osiągniętych w fazach I i II.
Każdy projekt musi składać się z 3 ww. faz a każda faza projektu może obejmować maksymalnie 3
zadania.
Zakres tematyczny
 TEMAT 2. Rozpoznawanie obrazów medycznych – wyłącznie w zakresie:
o dróg oddechowych (w szczególności w zw. z zagrożeniami COVID),
o raka piersi u kobiet,
o raka prostaty u mężczyzn.
 TEMAT 11. Weryfikowanie źródeł informacji i detekcja fake newsów.
Termin naboru wniosków
4 stycznia – 26 lutego 2021 r. wyłącznie w systemie elektronicznym LSI (link do systemu – aktywny od
4 stycznia 2021 r.)
Budżet konkursu 60 mln zł (po 30 mln zł na każdy temat)
Dofinansowanie
 Maksymalna wysokość dofinansowania projektu:
o 10 mln zł w przypadku projektu realizowanego w ramach tematu nr 2;
o 8 mln zł w przypadku projektu realizowanego w ramach tematu nr 11.
 Minimalna wysokość dofinansowania projektu:
o 3,5 mln zł w przypadku projektu realizowanego w ramach tematu nr 2;
o 1,7 mln zł w przypadku projektu realizowanego w ramach tematu nr 11.
 Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100%.
 Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców zgodnie z regulaminem konkursu
 Realizacja projektu musi rozpocząć się 1 października 2021 r.
 Okres trwania projektu wynosi 42 miesiące i obejmuje:
o 36 miesięcy na realizację przez Wykonawcę (12 miesięcy na każdą z faz);
o 6 miesięcy dla NCBR na ocenę i odebranie fazy I i fazy II.
 Projekty wybrane do dofinansowania konkurują ze sobą przez cały okres trwania projektów.
 Do realizacji kolejnej fazy zostaną dopuszczone projekty najlepsze tj. takie, które w momencie
oceny fazy I lub II uzyskają minimalny próg punktowy przejścia miedzy fazami (zgodnie z
kryteriami wskazanymi w Regulaminie).
Sposób składania wniosków
Wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym (link do systemu – aktywny od 4
stycznia 2020 r.).
Dokumentacja, w tym RK
Link