Konkurs 4.1.4 PO IR Projekty aplikacyjne

Konkurs 4.1.4 PO IR Projekty aplikacyjne

Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego

Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe

Poddziałanie 4.1.4: Projekty aplikacyjne

 

Dla kogo?

Konsorcjów składających się z przedsiębiorstw

 i jednostek naukowych.

Na co?

B+R (badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe).

Termin naboru wniosków

18 września – 18 grudnia 2017 r.

Konkurs podzielony na etapy.

Dofinansowanie

Poziom dofinansowania:

dla mikro- i małego przedsiębiorcy:

70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

dla średniego przedsiębiorcy:

60% – 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 35% – 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

dla przedsiębiorcy innego niż MŚP:

50% – 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz  25% – 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

Jednostka naukowa może otrzymać do 100% dofinansowania, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach jej działalności niegospodarczej.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 2 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 10 mln PLN.

Projekty aplikacyjne w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój to przedsięwzięcia polegające na prowadzeniu prac B+R (badania przemysłowe lub/i prace rozwojowe), realizowane przez konsorcja z udziałem przedsiębiorców i jednostek naukowych, w których liderem jest jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

Konkurs przewiduje kryterium punktowane Nowość rezultatów projektu.

Kryterium Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu precyzuje, że badanie stanu techniki może być dokonane przez rzecznika patentowego, jak również przez wnioskodawcę samodzielnie. W przypadku gdy wnioskodawca sam przeprowadził takie badanie, ekspert oceniający powinien mieć prawo weryfikacji jego kroków. Musi tez być podana m.in. klasyfikacja patentowa, co zmusza wnioskodawcę do dodatkowego dookreślenia swojego pomysłu i wyeliminowania przynajmniej części błędów.

Więcej informacji na stronie konkursu link.