W Politechnice Świętokrzyskiej powstała pierwsza w historii uczelni Szkoła Doktorska. Senat Politechniki Świętokrzyskiej uchwalił zasady rekrutacji oraz program kształcenia.

Szkoła Doktorska od października 2019 roku zastąpi studia doktoranckie.

W założeniach szkoły doktorskie mają wspierać interdyscyplinarność w badaniach naukowych oraz kształcenie zaawansowanych kompetencji cennych dla gospodarki. Nowy model kształcenia doktorantów wiąże się dodatkowo ze zdecydowaną poprawą sytuacji materialnej doktorantów. Każdy z nich otrzyma bowiem stypendium.

Powszechny system stypendialny jest jedną z nowości w kształceniu doktorantów w ramach nowej ustawy „Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce”. Każdemu uczestnikowi szkoły doktorskiej przez 4 lata będzie przysługiwać stypendium doktoranckie w wysokości 37% wynagrodzenia profesora do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa oraz 57% wynagrodzenia profesora po takiej ocenie.

Zgodnie z przyjętymi zasadami Szkoła Doktorska zaproponuje kształcenie w dyscyplinach naukowych, w których Politechnika Świętokrzyska posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora. W Politechnice Świętokrzyskiej przewiduje się kształcenie w ramach czterech dyscyplin naukowych: automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria lądowa i transport; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.  Doktorant wybierze jedną z dyscyplin, ale w ramach programu studiów może dokonać wyboru przedmiotów modułowych niezwiązanych z dyscypliną podstawową. Kształcenie w Szkole Doktorskiej PŚk będzie bezpłatne, potrwa 8 semestrów i będzie realizowane na podstawie programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego. Regulamin Szkoły przewiduje, że zapewnia ona doktorantowi przez cały okres kształcenia opiekę naukową i wsparcie w samodzielnej pracy badawczej, sprawowane przez promotora (lub promotorów). Większość zajęć w politechnicznej szkole będzie mogła być prowadzona zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Szkołę Doktorską powołał zarządzeniem Rektor Politechniki Świętokrzyskiej. Jest wydzieloną jednostką organizacyjną, podległą Prorektorowi ds. Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą. Nadzór merytoryczny nad szkołą sprawuje Rada Szkoły Doktorskiej PŚk.  Na czele szkoły stoi Dyrektor.

Zadania, organizację wewnętrzną oraz zasady kształcenia w Szkole Doktorskiej PŚk, określi regulamin uchwalony przez Senat PŚk. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbędzie się zgodnie z harmonogramem w drodze konkursu, warunki i tryb rekrutacji uchwalono na posiedzeniu w dniu 29 maja 2019 r.  Pierwszy rok kształcenia  w Szkole Doktorskiej PŚK rozpocznie się 1 października 2019 r.