Liczba miejsc – z uwagi na charakter wykładów i warsztatów, liczba uczestników jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie formalnych warunków uczestnictwa w zajęciach.

Rok akademicki – składa się z dwóch semestrów letniego i zimowego.

Semestrzajęcia w ramach DPŚk, odbywają się w cyklach semestralnych. Semestr letni obejmuje
4 miesiące od marca do czerwca, zaś semestr zimowy obejmuje 4 miesiące od października do stycznia.
Wyjątek stanowił letni semestr 2017/2018, który trwał 5 miesięcy od lutego do czerwca 2018 r. – i traktowany był jako semestr „0” – pilotaż całego projektu.

Plan semestru – plan semestru dostępny jest na stronie, daty zajęć są stałe i tylko w bardzo wyjątkowych przypadkach mogą ulec zmianie.

Rejestracja uczestników – rejestracji można dokonywać jedynie poprzez formularz online, dostępny na naszej stronie (http://tu.kielce.pl/dpsk/studia/rejestracja), który jest aktywny jedynie w wyznaczonym terminie. Dla każdego dziecka rejestracji na zajęcia DPŚk dokonuje się oddzielnie. Rejestrować na zajęcia można jedynie dzieci, które są uczniami szkoły podstawowej.

Uwaga! Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza i dokładne sprawdzenie wpisywanych danych. Przed wypełnieniem formularza, należy zapoznać się z Regulaminem DPŚk.

Potwierdzenie rejestracji – na podanego w formularzu maila, powinien przyjść (w niedługim czasie po wysłaniu zgłoszenia), automatycznie wygenerowany formularz, zawierający wpisane przez Państwa dane.
Świadczy to, o wpłynięciu danych zgłaszanego dziecka do bazy DPŚk.

Automatyczny e-mail zwrotny jest informacją potwierdzającą, że Państwa zgłoszenie dziecka, zostało przyjęte i umieszczone na Liście Zgłoszeniowej rekrutowanych uczestników zajęć w ramach projektu DPŚk.
Zgłoszenie dziecka z Listy Zgłoszeniowej zostanie przeniesione na Listę Uczestników, w momencie zaksięgowania opłaty za semestr, na który dziecko zostało zgłoszone oraz po dostarczeniu KOMPLETÓW DOKUMENTÓW dziecka.

Brak zwrotnego automatycznego maila  – mail powinien pojawić się w skrzynce w niedługim czasie po przesłaniu formularza online. Jest on generowany automatycznie z naszej bazy, dlatego też często traktowany jest, jako SPAM, zalecamy sprawdzanie innych folderów takich jak SPAM, Inne, Wiadomości śmieci itp. W przypadku braku maila, należy niezwłocznie skontaktować się z Biurem dPŚk.

Formularz – w formularzu online należy uzupełnić wszystkie dane, w tym również dane dziecka. Po wysłaniu formularza online, na maila podanego przy rejestracji otrzymają Państwo wiadomość, z automatycznie wygenerowanym formularzem – należy go zachować, wydrukować, podpisać (własnoręcznie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka). Stanowi on jeden z elementów kompletu dokumentów, który należy dostarczyć osobiście lub przysłać pocztą na adres: Dziecięca Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce.

Uczestnik – uczeń szkoły podstawowej, którego rejestracja w zajęciach została pozytywnie zweryfikowana (spełniono wszystkie warunki formalne).

Komplet dokumentów – uczestnika stanowi:

  • wydrukowany i podpisany (własnoręcznie przez rodzica lub opiekuna prawnego) formularz rejestracyjny – przesyłany jest po zgłoszeniu dziecka za pomocą formularza elektronicznego
  • 3 zdjęcia legitymacyjne dziecka, podpisane na odwrocie,
  • potwierdzenie dokonania opłaty za semestr w kwocie podanej w zakładce Opłaty
  • oświadczenie – zgoda – na samodzielny powrót dziecka do domu po zajęciach – w razie potrzeby.

UWAGA: Aby dziecko samo mogło wracać do domu po zajęciach, BEZWZGLĘDNIE wymagane jest oświadczenie-zgoda. W przeciwnym wypadku, rodzic osobiście musi odebrać dziecko po zajęciach.

Opłata –  jest to czesne za uczestnictwo dziecka w zajęciach DPŚk. Kwota opłaty za semestr jest ustalana i podana do publicznej wiadomości na stronie DPŚk (w zakładce Opłaty) przed rozpoczęciem rekrutacji. Wnoszona opłata stanowi całkowity koszt związany z udziałem dziecka w zajęciach w danym semestrze.
UWAGA: W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w zajęciach, później niż na co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem zajęć, wniesiona opłata nie będzie zwracana.

Listy uczestników – powstaje w kolejności zgłoszeń, zaksięgowaniu opłaty za semestr oraz po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych. Listy uczestników publikowane są na stronie internetowej DPŚk, dla każdej z grup ułożone są w porządku alfabetycznym w podanym wcześniej przez organizatorów terminie. Informacja o przyjęciu dziecka zostanie również wysłana na wskazany adres mailowy, podany w formularzu rejestracyjnym.

Lista zgłoszeniowa – powstaje w kolejności zgłoszeń, po przesłaniu zgłoszenia za pomocą formularza elektronicznego. Jest to lista tymczasowa, z której uczestnik zostaje przeniesiony na Listę uczestników w momencie zaksięgowania opłaty za semestr, na który dziecko zostało zgłoszone oraz po dostarczeniu Kompletu Dokumentów dziecka.

Lista rezerwowa – powstaje w kolejności zgłoszeń, po przekroczeniu liczby uczestników listy podstawowej. Dzieci z listy rezerwowej „wskakują” na listę podstawową wg kolejności zgłoszeń, w przypadku rezygnacji innego dziecka.  Jeśli zajdzie możliwość wzięcia udziału w zajęciach przez dziecko z listy rezerwowej organizator kontaktuje się z rodzicem telefonicznie. Na listę rezerwową można zgłasić dziecko z wyprzedzeniem za pomocą formularza zgłoszeniowego na listę rezerwową. Link do formularza online listy rezerwowej, dostępny na dole strony (http://tu.kielce.pl/dpsk/studia/rejestracja)

Pierwsze zajęcia – każdy student DPŚk otrzymuje identyfikator, indeks oraz wyprawkę. Pierwsze zajęcia mogą się delikatnie przedłużyć.

Pozostałe zajęcia – chcielibyśmy, aby przygoda dziecka z DPŚk była jego pierwszym krokiem ku dorosłości. Zachęcamy rodziców do tego, by pozwolili swojemu dziecku poczuć się jak prawdziwy student.

Zajęcia – formuła zjazdu jest następująca: 45 min. – wykład, po 45 min. – warsztaty. Między zajęciami są 15 min. przerwy. W zależności od przedstawianego zagadnienia, w czasie jednego zjazdu może być inny podział np. wykład i 2 różne zajęcia warsztatowe lub dwa wykłady i jedne zajęcia warsztatowe. Poszczególne zajęcia trwają 45 min., nie ma przerwy w tym czasie, a dzieci wychodzą z sali jedynie do toalety – są do niej odprowadzane i przyprowadzane do sali przez Przewodników/Pomocników.

Punktualność na zajęcia i odbiór dziecka po ich zakończeniu – na zajęcia należy przychodzić odpowiednio wcześniej, najlepiej przyjść 30 min. przed godziną rozpoczęcia podana w planie zajęć. W tym czasie następuje zaznaczenie przybycia na liście obecności, wypełnienie w indeksie informacji dotyczących konkretnego zjazdu/spotkania, daty oraz nazwiska wykładowcy. Osoby, które się spóźniły mogą nie zostać wpuszczone na salę. Zaraz po zakończeniu zajęć rodzice mają obowiązek odebrania dziecka, organizator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci po zakończeniu zajęć dla danej grupy.

Strój – Na zajęciach nie ma wymogu stroju formalnego. Chcemy, by dzieci czuły się swobodnie. Studenci dostają dedykowane koszulki DPŚk, których kolor jest inny w każdym roku. Będzie nam bardzo miło, jeśli dzieci będą właśnie w nich  uczestniczyły w zajęciach. Koszulkę, której rozmiar wybiera się przed rozpoczęciem zajęć, student DPŚk dostaje jedną na cały rok akademicki. Istnieje możliwość dokupienia dodatkowej koszulki, po wniesieniu opłaty w kwocie 40 zł. Poniżej obowiązujące rozmiary studenckich koszulek.
5-6 lat/wzrost 122-128 cm (szer. 35/dł. 49 cm)
7-8 lat/wzrost 128-134 cm (szer. 38/dł. 52 cm)
9-11 lat/wzrost 134-140 cm (szer. 41/dł. 58 cm)
12-14 lat/wzrost 146-152 cm (szer. 43/dł. 61 cm)
XS (szer. 48/dł. 68 cm)
S (szer. 51/dł. 70 cm)
M (szer. 53/dł. 72 cm)
L (szer. 56/dł. 74 cm)
XL (szer. 58/dł. 76 cm)

Prezentacja dla rodziców/opiekunów na pierwszym zjeździe – na pierwszym zajęciach pierwsze minuty skierowane są dla rodziców, na początku każdego semestru,  zapraszamy chętnych rodziców do pozostania w auli, zajmując miejsca w tylnych ławkach, i wysłuchania krótkiej prezentacji dot. zasad organizacji zajęć DPŚk.

Grupy – mają stałą liczbę osób, są dzielone z uwagi na wiek oraz alfabetycznie, tak, aby w przypadku rodzeństwa (w zbliżonym wieku) dzieci trafiły do tej samej grupy.

Zmiana grupy – mogą być dokonane jedynie w wyznaczonym przez organizatora terminie, można jej dokonać tylko w przypadku wymiany dzieci z jednej grupy do drugiej, zamiany dokonuje JEDYNIE organizator, spośród osób, które zgłosiły taką chęć.

Miejsce zajęć – zajęcia DPŚk będą odbywały się w budynkach Politechniki Świętokrzyskiej.

Identyfikator – dziecko ma obowiązek przynosić identyfikator na każde zajęcia i na jego podstawie zaznaczana jest obecność uczestnika. Daje on również możliwość szybkiego kontaktu organizatora z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka w razie takiej potrzeby.

Samodzielny powrót dziecka do domu – o samodzielnym powrocie dziecka po zajęciach, decyduje rodzic/opiekun prawny dziecka, ale jest możliwy tylko w przypadku złożenia pisemnego  oświadczenia/zgody u organizatora. Taka zgoda jest zaznaczana również na odwrocie identyfikatora dziecka i stanowi informację dla Przewodników, że dziecko wraca samo do domu po zajęciach.

Indeks – indeks jest dokumentem potwierdzający bycie studentem, jest odpowiednikiem „dzienniczka ucznia”. Zawiera imię i nazwisko oraz nr albumu studenta. Jest obowiązkowy na każdych zajęciach.
Prawidłowo wypełniony jest podstawą do zaliczenia semestru. Wpisy są robione systematycznie w ciągu semestru na zakończenie zajęć. Studenci zbierają pieczątki potwierdzające ich udział w zajęciach. Dzięki temu, na koniec semestru otrzymują zaliczenie i specjalny dyplom ukończenia. Nie ma możliwości uzupełnienia wpisu w innym terminie w przypadku nie zabrania indeksu na zajęcia.

Duplikat identyfikatora lub indeksu – w przypadku utraty identyfikatora lub indeksu organizator może wydać duplikat dokumentu, po wniesieniu opłaty w kwocie 30 zł. za utracony dokument.

Oceny – ideą DPŚk jest nauka przez zabawę, dlatego nie wprowadzamy ocen. W indeksie studenta DPŚk pojawiają się nie oceny, lecz wpisy wykładowców i pieczątki, które dziecko otrzymuje za obecność na zajęciach.

Praca domowa i podręczniki – studenci DPŚk nie są obciążani formalnymi pracami domowymi. Zależy nam na aktywnym uczestnictwie dzieci w wykładach i zajęciach warsztatowych. Nauka na DPŚk nie wiąże się również z obowiązkiem zakupu podręczników.

Pomoce na zajęcia warsztatowe – wszelkie potrzebne materiały zapewniają organizatorzy – dzieci otrzymują „wyprawkę studencką”.

Dyplom – na zakończenie semestru, uczestnicy DPŚk, którzy odpowiednimi wpisami w indeksie potwierdzą udział w zajęciach, otrzymują pamiątkowy dyplom ukończenia semestru. Dyplomy wręczane będą na uroczystości zakończenia danego semestru. Jeśli dziecko ukończy 7 semestrów, otrzyma oprócz dyplomu ukończenia danego semestru, również  specjalny dyplom „MŁODEGO INŻYNIERA”.

Wykładowcy – zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich, profesorów, ekspertów w danej dziedzinie. Dodatkowo przy organizacji warsztatów DPŚk angażuje studentów Politechniki Świętokrzyskiej w szczególności doktorantów i członków kół naukowych. Studenci Politechniki Świętokrzyskiej pomagają również w trakcie trwania zjazdu jako Pomocnicy/Przewodnicy.

Kontakt organizatora z rodzicami – organizator kontaktuje się z rodzicami mailowo, wszystkie ważne informacje wysyłane są na adres mailowy podany przy rejestracji. Bardzo ważne jest sprawdzanie przez rodziców skrzynki mailowej przed każdymi zajęciami. Informacje, relacje, zdjęcia są umieszczane na stronie DPŚk (http://tu.kielce.pl/start/wspolpraca/dpsk), oraz na profilu Facebook DPŚk (https://www.facebook.com/DzieciecaPSk/).