Z myślą o regionie i studentach

Z myślą o regionie i studentach

W roku akademickim 2019/20 na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki  i Energetyki  zostaną uruchomione studia II stopnia na kierunku geodezja i kartografia. Studia stacjonarne realizowane będą przez trzy semestry (1,5 roku), a niestacjonarne cztery semestry (2 lata). Po ich ukończeniu absolwent uzyska tytuł magistra inżyniera w specjalnościach „geodezja inżynieryjna” lub „geomatyka, kataster i nieruchomości”.

Dotychczas wydział wypromował 609 absolwentów z tytułem zawodowym inżyniera w zakresie geodezji i kartografii, ale kontynuowanie studiów było możliwe tylko w innych ośrodkach akademickich, głównie w Warszawie i  w Krakowie.

Dla Regionu uruchomienie kierunku na poziomie II stopnia  oznacza stały dopływ wykwalifikowanej kadry partycypującej  we wszystkich obszarach życia gospodarczego. Geodeta jako „inżynier ładu przestrzennego” jest niezbędny przy realizacji zadań gospodarki przestrzennej, w budownictwie, w inżynierii środowiska, w procesach inwestycyjnych i administracji. Z punktu widzenia Uczelni  kształcenie na obu stopniach inspiruje i stwarza większe możliwości łączenia problematyki badawczej z praktyką.