Komunikat w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych i egzaminów dyplomowych

Komunikat w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych i egzaminów dyplomowych

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 57/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej egzaminy dyplomowe mogą być przeprowadzane zarówno zdalnie, jak i w sposób tradycyjny na terenie uczelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan wydziału (lub osoba przez niego upoważniona) w uzgodnieniu z zainteresowanymi studentami.

Jednocześnie informuję, że Senat PŚk na posiedzeniu w dniu 17.06.2020r. dokonał zmiany §44 punkty 1 oraz 3, które aktualnie mają brzmienie:

  • Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w formie elektronicznej przez system APD.
  • Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową do dnia 30 czerwca 2020 r.

Oznacza to, że w tym roku akademickim rezygnujemy z wersji papierowej pracy dyplomowej. Jednocześnie prace złożone przed 30 czerwca traktowane są jako dostarczone w pierwszym terminie.

Z pozdrowieniami,

Artur Maciąg
Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki

Zarządzenie Nr 57/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie warunków realizacji godzin zajęć dydaktycznych, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz korzystania z infrastruktury Uczelni