projekt OPUS

projekt OPUS

Tytuł projektu „Teoretyczno-eksperymentalne problemy zintegrowanych przestrzennych pomiarów powierzchni przedmiotów

finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

umowa UMO-2015/19/B/ST8/02643

Lata realizacji 2016-2019

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn / Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii


Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak. Pomiary odchyłek kształtu części maszyn mogą odbywać się za pomocą różnych strategii, różniących się liczbą oraz rozłożeniem punktów pomiarowych na badanej powierzchni. Niewielka liczba punktów pomiarowych czy przekrojów mierzonych daje ograniczoną wiedzę o badanej powierzchni. Z kolei zastosowanie gęstszej siatki punktów wiąże się ze znacznym wydłużeniem czasu pomiaru, co jest niepożądane biorąc pod uwagę wymogi współczesnych procesów wytwarzania części maszyn. Z tego powodu głównym celem proponowanego projektu będzie opracowanie nowej, adaptacyjnej strategii pomiarowej.  Adaptacyjna strategia pomiaru składa się z dwóch etapów: pomiaru wstępnego oraz pomiarów dodatkowych. Pomiar wstępny polega na tym, że maszyna wstępnie skanuje badaną powierzchnię po określonej trajektorii. W projekcie proponuje się zastosowanie trzech strategii wstępnego skanowania: skanowania po linii śrubowej, w przekrojach poprzecznych oraz w przekrojach wzdłużnych. Załóżmy, że wykonujemy wstępne skanowanie powierzchni po linii śrubowej. Jeśli pomiar wstępny wykaże, że w określonym obszarze występuje znaczna zmiana sygnału pomiarowego, to wykonujemy dodatkowe pomiary np. w przekroju poprzecznym i wzdłużnym przechodzącym przez dany obszar. Zastosowanie nowej strategii umożliwi dokładne zbadanie lokalnych nierówności występujących na powierzchni współpracujących części maszyn przy jednoczesnym skróceniu czasu pomiaru.

Proponowana strategia adaptacyjna jest nowatorska, nie jest znana ani opisana jak dotąd w literaturze światowej. Również wiodące koncerny produkujące nowoczesny sprzęt pomiarowy nie oferują podobnej opcji w oprogramowaniach maszyn pomiarowych.