Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Politechnika Świętokrzyska otrzymała z MNiSW, decyzją nr 025/RID/2018/19, dofinansowanie w wysokości 12 000 000zł, w tym: 3 000 000 rocznie przez okres 4 lat – na realizację projektu w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” .

Projekt przeznaczony jest na rozwój potencjału badawczego dwóch dyscyplin: „Inżynieria Środowiska” i „Budownictwo”

Program RID opiera się na osiągnięciu 4 celów:

 1. Podniesienie poziomu badań naukowych i prac rozwojowych;
 2. Zwiększenie znaczenia prowadzonych badań naukowych w międzynarodowym środowisku naukowym;
 3. Zwiększenie wpływu badań naukowych na funkcjonowanie otoczenia społeczno-gospodarczego w regionach;
 4. Wsparcie badań naukowych nad nowoczesnymi metodami dydaktycznymi ukierunkowanymi na podniesienie jakości kształcenia na kierunkach studiów;

W ramach rozwoju potencjału badawczego dyscypliny: „Inżynieria Środowiska” w  ciągu 4 lat sfinansowane zostanie:

 • 40 publikacji;
 • 6 monografii;
 • 4 zgłoszenia patentowe (krajowe i zagraniczne);
 • 12 wyjazdów studyjnych, szkoleń, kursów dla pracowników PŚk;
 • 5 staży 3 i 6-miesięcznych w renomowanych jednostkach naukowo-badawczych w Europie i poza UE;
 • udział pracowników w 16 renomowanych konferencjach międzynarodowych, zagranicznych;
 • opracowanie strategii i planu badań naukowych ukierunkowanych na rozwój innowacyjnych i kreatywnych metod nauczania poprzez wdrożenie innowacyjnej metody nauczania dla poszczególnych przedmiotów oraz kreatywnych form prowadzenia zajęć w zakresie technologii wody i ścieków poprzez utworzenie Laboratoriów Symulatorów Procesów Technologicznych;
 • utworzenie nowych lub doposażenie na WIŚGE laboratoriów poprzez zakup wyposażenia/aparatury, w tym:
  • Laboratorium Nowoczesnych Technik Diagnostycznych w Inżynierii Środowiska;
  • Laboratorium pomiarowe do badań testowych modeli małych turbin wiatrowych o poziomych osiach obrotu;
  • Doposażenie Pracowni Wymiany Ciepła i Masy;
  • Laboratorium Bezpieczeństwa Pożarowego;
  • Laboratorium Technologii Energoefektywnych;
  • Laboratorium Badań Zmian Starzeniowych Technologii Konwersji Fotowoltaicznej;

W ramach rozwoju potencjału badawczego dyscypliny: „Budownictwo” w ciągu 4 lat sfinansowane zostanie:

 • 18 publikacji;
 • 4 monografie;
 • ok. 30 staży naukowych (3 i 6-miesięcznych) w renomowanych jednostkach naukowo-badawczych w Europie i poza UE;
 • 3 staże w przedsiębiorstwie drogowym;
 • 4 wizyty i wykłady naukowców zagranicznych z renomowanych Uczelni z dyscypliny: Budownictwo (z prowadzeniem wykładów w jęz. angielskim dla studentów PŚk);
 • promocja na Uniwersytetach w krajach UE – dyscypliny Budownictwo na Uczelniach np. w Wietnam (Hanoi, Sajgon), Ukraina, poprzez wyjazdy pracowników PŚk z prelekcjami i warsztatami w celu rekrutacji potencjalnych studentów studiów w jęz. angielskim;
 • szkolenia organizowane w PŚk dla członków Izby Inżynierów oraz studentów przez Stowarzyszenia Naukowo-Inżynierskie, firmy budowlane, ekspertów rekomendowanych przez  Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów;
 • organizacja Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy” z udziałem  2 zagranicznych ekspertów;
 • organizacja konferencji pt. „Wybrane zagadnienia projektowania konstrukcji budowlanych”;
 • uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji;
 • opracowanie strategii i planu badań naukowych ukierunkowanych na rozwój innowacyjnych i  kreatywnych metod nauczania poprzez Rozbudowę Laboratorium Dydaktycznego
 • utworzenie nowych lub doposażenie na WBiA laboratoriów poprzez zakup wyposażenia/aparatury, w tym:
  • a) Laboratorium badań strukturalnych i technologii mieszanek mineralno-asfaltowych;
  • b) Laboratorium Nowoczesnych Technik Diagnostycznych w Inżynierii Materiałowej;
  • c) Laboratorium Mechaniki Doświadczalnej i Konstrukcji Metalowych;
  • d) Laboratorium Diagnostyki „IN-SITU” Konstrukcji Inżynierskich Metodami Akustycznymi (Metoda Emisji Akustycznej i Metoda Georadarowa);
  • e) doposażenie laboratorium Technologii Betonów;

Realizacja projektu odbędzie w terminie 01.01.2019 – 31.12.2022