Metrologia – szansa i wyzwanie przyszłości

Metrologia – szansa i wyzwanie przyszłości

Dofinansowano Ze Środków Budżetu Państwa

Społeczna Odpowiedzialność Nauki

„Metrologia – Szansa I Wyzwanie Przyszłości”

Dofinansowanie 567 490,00 zł

Całkowita Wartość 634 190,00 zł

I. Celem projektu jest upowszechnienie i popularyzacja w Regionie Świętokrzyskim i regionach sąsiednich metrologii jako dziedziny nauki oraz wskazanie szerokiego wpływu metrologii na życie indywidualne, społeczne i gospodarcze. Intencją Wnioskodawcy jest dotarcie z „przekazem metrologicznym” w pierwszej kolejności do młodych osób oraz przedsiębiorców. Jednocześnie Uczelnia (wraz z partnerami projektowymi, w tym Głównym Urzędem Miar) zamierza zainteresować metrologią możliwie duże grono odbiorców (pasjonatów ochrony środowiska, historii i kultury oraz najmłodszych). Projektodawcy chcą tak przeprowadzić poszczególne wydarzenia, aby odbiorcy zaczęli postrzegać „metrologię” jako:

 • pasjonującą dziedziną wiedzy naukowej oddziałującą w istotny sposób na nasze codzienne życie i rozwój cywilizacyjny;
 • swoistego rodzaju „trampolinę” do swojego dalszego rozwoju zawodowego, biznesowego, społecznego, jak również osobistego.

II. Potrzeba realizacji w Kielcach i Województwie Świętokrzyskim projektu ukazującego w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej z zakresu metrologii wiąże się bezpośrednio z planowanym do oddania w roku 2024 nowoczesnym „Świętokrzyskim Kampusem Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar” (dalej jako „KAMPUS”). Wraz z pojawieniem się tej nowoczesnej infrastruktury laboratoryjnej Kielce staną się nową stolicą polskiej metrologii. Konsorcjantami projektu KAMPUS są: Główny Urząd Miar z Warszawy (lider konsorcjum) oraz Politechnika Świętokrzyska z Kielc (partner konsorcjum).

III. Metrologia to nauka o miarach, pomiarach i ich możliwych zastosowaniach. Metrologia jest obecna w bardzo wielu różnych obszarach życia i na wszystkich chyba poziomach zastosowań, od najprostszych do najbardziej specjalistycznych. Metrologia i badania metrologiczne to:

 • źródło nowych zaawansowanych rozwiązań technologicznych i odkryć naukowych
 • wsparcie badań naukowych prowadzonych w innych dziedzinach
 • zapewnienie porównywalności badań naukowych i uwiarygodnienie ich wyników

Metrologia i badania metrologiczne poszukują odpowiedzi i rozwiązań dla współczesnych wyzwań cywilizacyjnych w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska, monitorowania zmian klimatu, wysokiej jakości produktów i usług.

IV. Tylko poprzez skoordynowanie działań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu KAMPUS oraz działań ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy metrologicznej zaplanowanych i przeprowadzonych w ramach niniejszego Projektu – metrologia ma faktycznie szansę stać się tą dziedziną wiedzy naukowej, która w istotny sposób zdeterminuje przyszłość Kielc i Regionu Świętokrzyskiego.

Politechnika Świętokrzyska czuje się współodpowiedzialna za skuteczne upowszechnienie metrologii w Województwie Świętokrzyskim i jednoczesne ukazanie w przystępny sposób przydatności wiedzy metrologicznej w życiu społecznym, gospodarczym i indywidualnym.

V. Poszczególne działania i zadania projektowe obejmują:

W ramach działania 1 „Postaw na karierę w metrologii”, którego intencją jest przeprowadzenie intensywnych działań na rzecz popularyzacji metrologii i uświadomienia młodzieży przydatności wiedzy z zakresu tej dziedziny naukowej do pracy zawodowej – bezpośrednio w metrologii, bądź w aktywnościach powiązanych z metrologią, przewiduje się realizację następujących zadań:

 • przygotowany wspólnie z TVP Kielce cykl 10 programów pod tytułem „Metrologia – fascynujący świat pomiarów”. W celu skutecznego dotarcia do młodego widza przewodnikiem po świecie metrologii będzie znany youtuber;
 • godzinne prelekcje w szkołach, wraz z nowoczesnymi prezentacjami multimedialnymi i materiałem filmowym pokazujące, jak fascynującą i przydatną dziedziną wiedzy jest metrologia;
 • przygotowanie gry planszowej, której istotą byłyby jednostki miar i dokładność pomiaru; gra planszowa będzie dystrybuowana nieodpłatnie, do szkół z rekomendacją aby stanowiła nagrody przyznawane dla wyróżniających się uczniów.

W ramach działania 2 „Metrologia szansą dla Twojego biznesu”, którego intencją są działania popularyzujące metrologię wśród przedsiębiorców (i przyszłych przedsiębiorców) prowadzących działalność gospodarczą w Województwie Świętokrzyskim i w innych regionach Polski, przewiduje się realizację następujących zadań:

 • przygotowany wspólnie z Radiem Kielce cykl 10 programów pod tytułem „Metrologia i biznes”;
 • zorganizowanie, wypromowanie i przeprowadzenie dedykowanego metrologii spotkania z przedsiębiorcami świętokrzyskimi, w ramach którego przedstawiona zostanie istota metrologii oraz pokazane zostaną best practice w zakresie współpracy metrologii i biznesu w USA i w Niemczech;
 • opracowanie i dystrybucja na Targach Kielce krótkich i rzeczowych broszur informacyjnych pokazujących najbardziej spektakularne krajowe i międzynarodowe succes stories współpracy metrologii i biznesu;
 • Kongres Metrologiczny – wydarzenie jednodniowe, stanowiące skuteczne narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego poprzez popularyzowanie wiedzy dla potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego;

Kongres połączy teoretyków i praktyków tj. płaszczyznę nauki i przemysłu w celu wypracowania wspólnej przestrzeni działania; w ramach Kongresu zostaną podjęte obszary tematyczne, które będą stanowiły o strategicznych kierunkach rozwoju metrologii, w tym w szczególności:

 • postęp metrologiczny i technologiczny, a rozwój gospodarek polskiej i światowej,
 • rozwój gospodarki opartej na wiedzy oraz przemysł 4.0.,
 • innowacje i badania w dziedzinie metrologii,
 • oraz metrologia dla nowego „Europejskiego Zielonego Ładu”.

Kongres zostanie zorganizowany przez PŚk, we współpracy z Głównym Urzędem Miar i z Targami Kielce.

W ramach działania 3 „Metrologia na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym” Wnioskodawca zamierza przeprowadzić webinarium uświadamiające rolę i istotność metrologii dla skutecznej realizacji założeń europejskiego, krajowego i regionalnego Green Deal. Celem webinarium będzie zbudowanie świadomości wśród przedstawicieli sektora ochrony środowiska oraz branż powiązanych (rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo), co do technik pomiaru przyrody i klimatu oraz zachodzących w nich zjawisk w ujęciu dynamicznym. Webinarium zostanie zorganizowane we współpracy z Głównym Urzędem Miar.

Przedmiotem działania 4 „Metrologia dla juniorów” będzie podróż przez podstawowe jednostki miar. Uczestnikami tej podróży będą dzieci z Kielc i Województwa Świętokrzyskiego w wieku 8 – 12 lat. Elementami tej interaktywnej podróży będzie m.in.:

 • poznawanie i utrwalanie wiedzy o dawnych miarach oraz minione praktyki indywidualne i społeczne w zakresie miar i wag,
 • poznawanie aktualnych jednostek miar i sposobów ich mierzenia (np. mierzenie dźwięków poprzez zabawy i doświadczenia).

W ramach tego komponentu odbędzie się 30 zajęć dla dzieci (6 zajęć z 5 różnych tematów metrologicznych). Uzupełnieniem powyższych zajęć będzie jednodniowy Piknik Rodzinny.
Organizacja i prowadzenie: Politechnika Świętokrzyska we współpracy z GUM Warszawa oraz Muzeum Zabawek i Zabawy z Kielc.

W ramach działania 5 „Metrologia historycznie” przygotowane i przeprowadzone zostaną trzy wykłady historyczne połączone z prezentacją multimedialną, których przewodnim tematem będzie przedstawienie zarysu historycznego stosowanych w Polsce systemów metrycznych na przestrzeni dziejów. Istotnym elementem wszystkich wykładów będzie także każdorazowo wskazanie na rolę jaką system metryczny odgrywał w gospodarce i codzienności społeczeństwa polskiego. Działanie realizowane we współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W ramach działania 6 „Metrologiczne podróże w literaturze i w filmie” zaprezentowany zostanie otwarty pokaz filmu „Rachuba świata” (ang. „Measuring the World”,niem. „Die Vermessung der Welt”). Film zachęca do namysłu nad niedawną przeszłością kultury zachodniej, a także nad tym, jak dalece można wymierzyć świat i go zrozumieć. Pokaz filmu zostanie poprzedzony prezentacją – refleksją kulturową nt. innych tekstów kultury (filmy, literatura, malarstwo), mówiących o ciekawości świata. Działanie realizowane we współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostaną w szczególności następujące istotne cele strategiczne:

 • rozpowszechnienie wśród młodych osób (16 – 19 lat) informacji na temat potencjału nauki jaką jest metrologia i możliwości rozwojowych oferowanych przez metrologię;
 • zapoznanie przedsiębiorców z możliwościami rozwojowymi (w zakresie rozwoju produktów, usług, procesów) oferowanymi przez metrologię i nowoczesną infrastrukturę metrologiczną;
 • zwiększenie rozpoznawalności założeń i działań przygotowywanych w ramach Nowego Europejskiego Zielonego Ładu i istotności metrologii dla poprawnej implementacji tych założeń i działań;
 • wzrost ogólnej świadomości mieszkańców Regionu Świętokrzyskiego w obszarze istotności metrologii dla rozwoju województwa w zakresie gospodarczym, społecznym i terytorialnym;
 • podkreślenie istotności Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, jako podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie Regionu Świętokrzyskiego, także poprzez popularyzowanie wiedzy istotnej dla gospodarki oraz rozwoju społecznego.