Nowy Konkurs NCBR – Projekty aplikacyjne w 2019 roku

Nowy Konkurs NCBR – Projekty aplikacyjne w 2019 roku

 Konkurs 1/4.1.4/2019/POIR Projekty aplikacyjne

Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego

Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe

Podziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Dla kogo? Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej:

– jedna jednostka naukowa

oraz

– jedno przedsiębiorstwo.

Na co? B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).
Termin naboru wniosków 4 marca – 31 maja 2019 r. (do godziny 16:00)

Konkurs podzielony na dwie rundy:

1) od 4 marca do 30 kwietnia 2019 r.;

2) od 1 maja do 31 maja 2019 r. (do godziny 16:00).

Dofinansowanie Poziom dofinansowania:

1) na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych:

 dla mikro- i małego przedsiębiorcy:

– 70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

– 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

 dla średniego przedsiębiorcy:

– 60% – 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

– 35% – 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

 dla przedsiębiorcy innego niż MŚP:

– 50% – 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

– 25% – 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

 dla jednostki naukowej – do 100% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

2) na realizację prac przedwdrożeniowych:

de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;

usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

1) 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;

2) 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;

3) 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);

4) 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Inne ważne informacje o konkursie Ø Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.

Ø Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

Ø W skład konsorcjum może wejść maksymalnie 5 podmiotów.

Ø Udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstw(a) w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu musi wynosić minimum 30%.

Ø Wysokość kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ø Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

– 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych – ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorstwo;

– 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych – ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową;

– 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo.

 

Sposób składania wniosków Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego (link do systemu – aktywny od 4 marca 2019 r.).
Termin oceny wniosków do 90 dni od zamknięcia naboru wniosków
Dokumentacja konkursowa, w tym RK Link:  https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/projekty-aplikacyjne/
Budżet konkursu 140 000 000 PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)
Kontakt Pytania można kierować:

– w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) – na adres mailowy: aplikacyjne-finanse@ncbr.gov.pl

– w pozostałych sprawach – na adres mailowy: aplikacyjne@ncbr.gov.pl oraz pod nr telefonu (0-22) 39 07 393 oraz (0-22) 39 07 140

Organizator konkursu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47 a, 00-695 Warszawa