Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

działa od 1991 roku. Jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 • wspieranie wybitnych uczonych i zespołów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki,
 • wspomaganie innowacyjnych przedsięwzięć i komercjalizacji odkryć oraz wynalazków naukowych.

 

 Zasady przyznawania wsparcia przez Fundację:
 • główna dewiza FNP: „wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi”,
 • wsparcie bezpośrednie – kierowane do uczonych i grup badawczych
 • tryb konkursu – wszystkie subwencje, nagrody i stypendia przyznawane są na zasadach konkursu,
 • metoda peer-review – ocena osiągnięć uczestników konkursów Fundacji przez naukowców,
 • doskonałość naukowa – najważniejsze kryterium decydujące o przyznaniu wsparcia
 • zasada „trudnego pieniądza” – wysoka selektywność w udzielaniu wsparcia we wszystkich programach, ścisłe procedury rozliczania przyznanych środków.

Fundacja w szczególny sposób dba także o przejrzystość i jawność swoich działań, uważając to za podstawę budowania zaufania społecznego zarówno do niej, jak i do całego sektora organizacji pozarządowych. Sprawozdania finansowe Fundacji badane są co roku przez renomowane firmy audytorskie. Obszerne sprawozdanie ze swej działalności Fundacja publikuje co roku w swoim Raporcie Rocznym dostępnym w biurze FNP oraz na stronie internetowej. Sprawozdania finansowe FNP przesyłane są do Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwych ministerstw.

Fundacja nie przyznaje subwencji na:

 • realizację zadań statutowych i uzupełnianie budżetu placówek naukowych;
 • dofinansowanie studiów wyższych, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych;
 • organizowanie seminariów, konferencji, szkół letnich i studenckich wypraw naukowych;
 • dofinansowanie udziału w kursach i wyjazdach szkoleniowych;
 • publikowanie wyników badań, materiałów konferencyjnych i dofinansowanie czasopism (z wyjątkiem publikacji w systemie Open Access, których finansowanie dostępne jest w ramach niektórych programów);
 • uzupełnianie zasobów bibliotecznych i muzealnych;
 • zakupy wyposażenia o charakterze typowo dydaktycznym.

www.fnp.org.pl

Logowanie do generatora wniosków OSF FNP tutaj.

Pobierz:

Wyzwania dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na lata 2016-2020

Statut Fundacji na rzecz Nauki Polskiej