Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) – ma na celu wsparcie całego procesu powstawania innowacji „od pomysłu do rynku”, tak aby pomysły przekształcane były w niespotykane dotąd technologie, produkty i usługi. Priorytetowe znaczenie będzie miała współpraca nauki i biznesu, ukierunkowanie projektów nauki na potrzeby gospodarki, w tym przede wszystkim koncentracja na inteligentnych specjalizacjach…

Projekty finansowane z Programu Inteligentny Rozwój możemy podzielić na dwie grupy.

Pierwszą stanowią te, które przyczyniają się przede wszystkim do rozwoju realizujących je podmiotów. Dotyczy to na przykład przedsiębiorstw, które poprzez inwestycje, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów lub usług, czy współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi zdobywają nowe rynki i ulepszają swoje produkty.

Drugą grupę stanowią przedsięwzięcia, których realizatorzy pełnią jedynie funkcję wykonawcy lub pośrednika w dostarczaniu konkretnych rozwiązań dla wybranych grup adresatów. Przykładem mogą być projekty realizowane przez Instytucje Otoczenia Biznesu świadczące bezpłatne lub częściowo dofinansowane usługi doradcze czy podmioty wdrażające instrumenty finansowe udzielający wsparcia w formie pożyczek, poręczeń bądź też wejść kapitałowych.

Projekty takie w Programie Inteligentny Rozwój kierowane są przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów.

O wsparcie z Programu Inteligentny Rozwój występować mogą przede wszystkim:

  • przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP),
  • jednostki naukowe, konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych,
  • instytucji otoczenia biznesu.

Szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wsparcie publikowane są każdorazowo w dokumentacji konkursu o dofinansowanie. Zobacz listę ogłoszeń o naborach wniosków

www.poir.gov.pl