Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Program jest kontynuacją dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG) oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR).

PYTANIA I ODPOWIEDZI               AKTUALNOŚCI

FENG będzie wspierał realizację projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz takich, które zwiększają konkurencyjność polskiej gospodarki. Z programu będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy, instytucje z sektora nauki, konsorcja przedsiębiorstw oraz instytucje otoczenia biznesu, w szczególności ośrodki innowacji.

Ścieżka SMART

Celem działania jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez realizację prac B+R, wdrożenie innowacji, w powiązaniu z dostosowaniem działalności przedsiębiorstw do wyzwań wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie oraz związanych z cyfryzacją, rozwojem infrastruktury badawczej, internacjonalizacją działalności, a także wzrostem kompetencji kadr.

Moduł obligatoryjny dla dużych przedsiębiorstw:

 • B+R

Moduły fakultatywne:

 • Wdrożenie innowacji
 • Infrastruktura B+R
 • Cyfryzacja
 • Zazielenienie przedsiębiorstw
 • Internacjonalizacja
 • Kompetencje

Dla kogo?

 • samodzielne duże przedsiębiorstwo,
 • konsorcjum dużych przedsiębiorstw, również z MŚP,
 • konsorcjum dużych przedsiębiorstw i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych,
 • konsorcja MŚP i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych.

Współfinansowanie działań TEF AI

Współfinansowanie Centrów testów i eksperymentowania technologicznego sztucznej Inteligencji (Testing and Experimentation Facilities Artificial Intelligence – TEF AI) to:

 • sieć podmiotów utworzona w celu testowania i eksperymentowania najnowocześniejszych rozwiązań i produktów opartych na  sztucznej inteligencji (AI),
 • wyspecjalizowane obiekty referencyjne działające na dużą skalę,
 • obiekty oferujące testy zarówno w środowisku wirtualnym jak i rzeczywistym,
 • centra otwarte dla wszystkich dostawców technologii w całej Europie,

Działalność TEF-ów ma przyczynić się do zwiększenia wdrożeń rynkowych godnej zaufania AI i lepszego wykorzystania AI w Europie.

Finansowanie TEF AI: do 50% z Programu Cyfrowa Europa i 50% z FENG

Wsparcie kierowane będzie do podmiotów, tzw. Centrów testów i eksperymentowania technologicznego sztucznej inteligencji (Testing and Experimentation Facilities Artificial Intelligence – TEF AI), które zostały wybrane w ramach konkursu organizowanego przez KE w ramach Digital Europe Programme.

Usługi oferowane przez TEF AI mają w szczególności umożliwić przedsiębiorcom eksperymentowanie, testowanie oraz walidację rozwiązań AI zarówno w środowisku wirtualnym jak i rzeczywistym. Jednocześnie wsparcie tworzenia TEF pozwoli na włączenie się do transgranicznej sieci testów i eksperymentowania sztucznej inteligencji, monitorowania, walidacji i certyfikacji tej technologii na podstawie wypracowanych również w Polsce standardów i reguł technicznych, organizacyjnych i etycznych.

Dla kogo?

 • Centra testów i eksperymentowania technologicznego sztucznej inteligencji, które uzyskały pozytywną decyzję Komisji Europejskiej w konkursie Digital Europe Programme (Program Cyfrowa Europa) na współfinansowanie TEF AI (do 50%).

Wsparcie projektów IPCEI

Projekty IPCEI (Important Projects of Common European Interest) pozwalają polskim przedsiębiorcom gromadzić specjalistyczną wiedzę oraz wpisać się w łańcuchy wartości w zakresie przełomowych technologii. Sprzyjają one internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw przez możliwość nawiązania bliskiej współpracy z przedsiębiorcami z innych krajów UE działających w obszarze zaawansowanych technologii. Docelowo pobudzą również eksport produktów wysokich technologii.

Projekty IPCEI to wsparcie przedsiębiorstw w realizacji projektów uznanych za Projekty Ważne, będące przedmiotem zainteresowania dla całej UE (projekty, które zostały ocenione przez Komisję Europejską pod kątem dopuszczalności pomocy zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na warunkach opisanych w komunikacie Komisji Europejskiej „Kryteria analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania”. Obejmują fazę B+R oraz pierwszego wdrożenia przemysłowego, wpisując się w łańcuch wartości dla danej technologii.

Wsparcie dla IPCEI zostało przewidziane już w ramach POIR – konkurs w 2020 r . Poddziałaniu 1.1.1 Szybka ścieżka dot. IPCEI Baterie (projekty wpisujące się w łańcuch wartości cyklu życia ogniw i baterii – Decyzja KE z 2019 r.)

Dla kogo?

 • Przedsiębiorstwa realizujące projekty stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (projekty IPCEI), które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Europejskiej dopuszczającą udzielenie pomocy publicznej.

INNOSTART

Instrument skierowany do przedsiębiorców z brakiem doświadczenia w realizacji projektów B+R, przedsiębiorców z niewielkim budżetem na działania B+R bądź przedsiębiorców bez doświadczenia w pozyskiwaniu środków publicznych na działania B+R.  W ramach instrumentu będzie można uzyskać dofinansowanie na doradztwo specjalistyczne w zakresie rozwoju koncepcji i przygotowania pierwszego projektu B+R oraz wsparcia finansowego na realizację pierwszego projektu B+R na START.

Projekt składać się będzie z dwóch modułów – modułu doradczego oraz modułu prac B+R. Pierwszy z nich będzie trwał do 6 miesięcy, drugi do 2 lat.

Seal of Excellence

Celem działania jest finansowanie projektów badawczo-rozwojowych, którym przyznano certyfikat Seal of Excellence w ramach instrumentu EIC Accelerator Programu „Horyzont Europa”, jednak z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania w ramach Programu HE.

Instrument skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorstw, których projekty zostały pozytywnie ocenione przez KE w instrumencie EIC Accelerator i otrzymały certyfikat Seal of Excellence, jednak z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania w ramach Programu HE. Projekty takie, zgodnie z art. 73 ust. 4 rozporządzenia nr 2021/1060 mogą otrzymać bezpośrednie dofinansowanie na poziomie krajowym, bez konieczności weryfikacji spełnienia warunków, które zostały już ocenione przez KE w ramach Programu HE.

Działaniami kwalifikowalnymi w ramach objętego pomocą projektu badawczo-rozwojowego są działania określone jako kwalifikowalne w przepisach Programu HE, z wyłączeniem działań wykraczających poza eksperymentalne prace rozwojowe.

Dla kogo?

 • przedsiębiorstwa, które otrzymały certyfikat SoE z programów UE.

Wspólne Przedsięwzięcia Badawcze

Wspólne Przedsięwzięcia Badawcze mają na celu wsparcie aktywności przedsiębiorców i konsorcjów naukowo-przemysłowych na realizację prac B+R nad rozwiązaniami technologicznymi, których potrzeba przeprowadzenia zostanie zdefiniowana przez partnerów Wspólnego Przedsięwzięcia Badawczego.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe. Uzupełnieniem wsparcia na projekty B+R może być dofinansowanie prac przedwdrożeniowych, rozumianych jako działania przygotowawcze do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

W przypadku wspólnych przedsięwzięć z samorządami województw możliwe będzie dofinansowanie również wdrożenia rozwiązania technologicznego powstałego w ramach prac B+R.

Dla kogo?

 • przedsiębiorstwa
 • organizacje badawcze
 • konsorcja ww. podmiotów.

Aktualności o FENG