Poszukując możliwości współfinansowania pomysłów i projektów o charakterze badawczym, na poziomie gotowości technologicznej wyższym niż badania podstawowe,  zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi konkursami, w ramach następujących programów:

1. Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)

3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ)

4.  Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (IVF)

5. Horyzont 2020

6. Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP)

 

Obecnie, coraz częściej pojawiają się możliwości finansowania projektów badawczych o charakterze wdrożeniowym, pozwalającym na zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Środki finansowe (budżety) w ramach w.w. programów przeznaczone będą między innymi na projekty realizowane przez zespoły naukowe z udziałem wybitnych polskich naukowców, naukowców z ośrodków zagranicznych, młodych doktorów, doktorantów i studentów.