Dział Projektów Badawczo – Rozwojowych jest jednostką podlegającą obecnie Prorektorowi ds. Badań i Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi.

Do września 2020 r. Dział bezpośrednio podlegał Prorektorowi ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem. Zakres funkcjonowania Działu określa Zarządzanie Nr 48/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z 19 czerwca 2017 r. z późn. zm. W Zarządzeniu Rektora nr 103/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad, trybu wnioskowania oraz rozliczania działalności badawczej określono m.in. sposób rozliczania projektów B+R w Politechnice Świętokrzyskiej.

Zadania Działu Projektów Badawczo – Rozwojowych:

1)  informacja i promocja dot. możliwości finansowania działalności badawczo – rozwojowej głównie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz ze środków UE i EOG

2) oddziaływanie na aktywność naukowo – badawczą na wydziałach w w.w zakresie,

3)  instruktaż i pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, w tym projektów z programu „Horyzont 2020”,

4)  obsługa formalno-prawna i finansowa realizacji projektów, ewaluacja wykonania, kontrola prawidłowości wykorzystania środków oraz uczestnictwo w procedowaniu zamówień publicznych,

5)  ewidencja, przygotowanie raportów, sprawozdań oraz wniosków o płatność, archiwizacja dokumentacji,

6)  opracowanie i aktualizowanie wewnętrznych procedur oraz aktów prawnych dotyczących działalności B+R,

7)  administrowanie Bazą Danych Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo Badawczej (baza BETA),

8)  wykonywanie zadań związanych z zachowaniem warunków umowy i utrzymaniem trwałości projektów B+R.

Pracownicy Działu projektów B+R:

Kierownik: mgr Maciej Skrzypczak – tel. 41/ 34 24 744, e-mail: mskrzypczak@tu.kielce.pl

Starszy Specjalista w bud. A pok. 18c (parter)- tel. 41/ 34 24 192:

mgr inż. Małgorzata Człowiekowska ,e-mail: czlowiekowska@tu.kielce.pl

Starszy Referent  w bud A, pok 19 (parter) tel. 41/34 24 586

mgr Agata Manecka, email: amanecka@tu.kielce.pl

Skrót do stron internetowych dot. projektów badawczych i aktualnych konkursów:

  1. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027: https://www.nowoczesnagospodarka.gov.pl/
  2. Projekty z NCBiR
    https://www.gov.pl/web/ncbr
  3. Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 https://funduszeeu.swietokrzyskie.pro/
  4. Projekty z Programu H2020: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
  5. Projekty z Funduszy Grupy Wyszehradzkiej
    http://visegradfund.org/home/