Ustawy

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.2018. 1668)

 1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jednolity)
 2. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 249)
 3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. 2010, nr 96, poz. 620)
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 2010, nr 96, poz. 616)

Rozporządzenia

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowego Centrum Badan i Rozwoju.
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 2010, nr 171, poz. 1153).
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. 2010, nr 171, poz. 1154).
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz.U. 2015 poz. 944)
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz. U. z dnia 11 marca 2016 r., poz., 309)
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. 2015 r., poz. 2047)
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z dnia 7 sierpnia 2015 r. poz.1112)
 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. nr 207, poz.1237)
 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. nr 18, poz. 91)
 10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. nr 179 poz. 1065)
 11. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę w ramach programu „Diamentowy Grant” (Dz. U. 2015 r., poz. 1818)
 12. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na realizacje inwestycji służącym potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. 2017 r, poz. 543)
 13. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2017 r, poz. 1495) 

Przepisy wewnętrzne Uczelni

Zarządzenie 103/19 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia z dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie zasad, trybu wnioskowania oraz rozliczania działalności badawczej 

Zarządzenie Nr 96/19 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Politechniki Świętokrzyskiej

Zarządzenie Nr 50/19 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 28/18 w sprawie metodyki wyliczania kwoty wynagrodzenia za pracę osób zaangażowanych w realizację projektów

Zarządzenie nr 28/18 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 21 maja 2018 r.  w sprawie metodyki wyliczania kwoty wynagrodzenia za pracę osób zaangażowanych w realizację projektów

Zarządzenie Nr 59/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 5/17 w sprawie zasad i trybu realizacji prac naukowo-badawczych

Zarządzenie Nr 57/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie gromadzenia, przetwarzania i przesyłania danych o Uczelni do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie wyższym – POL-on

Zarządzenie Nr 54/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 9/17 w sprawie ustalenia wskaźników kosztów pośrednich oraz zysku w pracach naukowo – badawczych

Zarządzenie Nr 48/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji

Załącznik do Zarządzenia Nr 48/17 – Regulamin Organizacyjny Administracji

Zarządzenie Nr 22/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9/17 w sprawie ustalenia wskaźników kosztów pośrednich oraz zysku w pracach naukowo-badawczych

Zarządzenie Nr 11/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 5/17 w sprawie zasad i trybu realizacji prac naukowo-badawczych

Zarządzenie Nr 9/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kosztów pośrednich oraz zysku w pracach naukowo-badawczych

Zarządzenie Nr 8/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wzorów umów zawieranych w ramach prac naukowo-badawczych

Zarządzenie nr 5/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zasad i trybu realizacji prac naukowo-badawczych

Zarządzenie Nr 18/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 30/14 w sprawie ustalania liczby osób zatrudnionych w jednostce organizacyjnej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych

Zarządzenie nr 62/15 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia wskaźników kosztów pośrednich w pracach naukowo-badawczych zlecanych przez podmioty gospodarcze w formie podwykonawstwa w ramach projektów współfinansowanych z UE

 

Wzory umów, formularzy, dokumentów

Umowa o dzieło o charakterze naukowo-badawczym – Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr  8/17

Umowa zlecenie o charakterze naukowo-badawczym – Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 8/17