Program ramowy pn. „Horyzont 2020″ to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet to ponad 77 mld EUR (w cenach bieżących). Kluczowym zadaniem Programu jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji – od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

Struktura programu „Horyzont 2020″ opiera się na trzech filarach, zakorzenionych w strategii „Europa 2020″.


Doskonała baza naukowa (Excellence in science)

 • wsparcie najbardziej utalentowanych i kreatywnych osób i ich zespołów prowadzących badania pionierskie najwyższej jakości przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council),
 • finansowanie wspólnych badań w celu znalezienia nowych i obiecujących obszarów badań naukowych i innowacji poprzez wsparcie dla przyszłych i powstających technologii (Future and Emerging Technologies),
 • zapewnienie naukowcom doskonałych szkoleń i możliwości rozwoju kariery zawodowej poprzez działania „Maria Skłodowska-Curie”,
 • zapewnienie Europie infrastruktury badawczej (w tym e-infrastruktury) dostępnej dla wszystkich naukowców w Europie i spoza niej.

Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership)

 • przywództwo w KET (Key Enabling Technologies) definiowanych jako: ICT, mikro- i nanoelektronika, fotonika, nanotechnologie, biotechnologia, zaawansowane materiały i zaawansowane technologie produkcji i przetwarzania, technologie kosmiczne,
 • dostęp do finansowania ryzyka (access to risk finance),
 • zapewnienie wsparcia w całej UE dla rozwoju innowacji w MŚP (innovation in SMEs).

Wyzwania społeczne (Societal challenges)

 • zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan (health, demographic change and well-being),
 • bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka (Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, and the bioeconomy)
 • bezpieczna, czysta i efektywna energia (secure, clean and efficient energy)
 • inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport (smart, green and integrated transport)
 • działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce (climate action, environment, resource efficiency and raw materials)
 • Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa (Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies)
 • bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli (Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens)

Nowości i ułatwienia w Programie

 • uproszczony model finansowy: UE refunduje do 100 % kosztów bezpośrednich, a w przypadku projektów innowacyjnych – do 70% kosztów kwalifikowalnych (ale w przypadku podmiotów prawnych o charakterze niezarobkowym do 100%) i 25% wydatków pośrednich, co ułatwia przygotowanie kalkulacji projektu i jego rozliczenie
 • maksymalna stawka dofinansowania określona w programie pracy
 • czas na przyznanie grantu skrócony z 12 do 8 miesięcy
 • możliwość dwustopniowej procedury oceny wniosków (naukowcy w pierwszym etapie będą przygotowywać tylko skrócony opis projektu)
 • zachowanie równowagi pomiędzy małymi i dużymi projektami
 • kwalifikowalność podatku VAT, jeśli instytucja nie może go odzyskać
 • projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub krajów stowarzyszonych (odstępstwo w przypadku badań pionierskich i specjalnego instrumentu MŚP, jeśli działanie ma wyraźną europejską wartość dodaną oraz działań w zakresie mobilności i działań koordynacyjnych i wspierających – projekt realizowany przez 1 podmiot prawny)
 • wprowadzenie instrumentów mających na celu upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa w Programie:
  – ERA Chairs – finansowanie kosztów zatrudnienia osoby z doświadczeniem międzynarodowym w jednostce naukowej o znaczącym potencjale badawczym, która pomoże nawiązać lub rozszerzyć zakres współpracy
  – teaming – utworzenie nowych lub istotne wzmocnienie istniejących centrów doskonałości przez najlepsze europejskie jednostki naukowe w regionach słabiej rozwiniętych
  – twinning – wzmocnienie określonego obszaru badań w ramach danej instytucji, poprzez współpracę z przynajmniej dwiema, wiodącymi na arenie międzynarodowej, jednostkami naukowymi
 • wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw we wszystkich działaniach programu „Horyzont 2020″ – finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, także w zakresie usług, innowacji społecznych, etc.
 • wprowadzenie pilotażowej procedury pn. „szybka ścieżka do innowacji” (Fast track to innovation – FTI) – przyspieszenie drogi od pomysłu do rynku, finansowanie na podstawie stale otwartego zaproszenia do składania wniosków (czas na udzielenie dotacji nie przekracza 6 miesięcy)
 • zapewnienie równowagi geograficznej w panelach oceniających i grupach eksperckich Komisji Europejskiej.

Źródło: www.nauka.gov.pl/horyzont-2020

Więcej informacji na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego , który obecnie jest jednostką podległą NCBR, pośredniczącą w konkursach Horyzont 2020- link

Konkursy Horyzont2020

Krajowy Punkt Kontaktowy w strukturze NCBR

Z dniem 1 listopada 2020 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju powiększyło się o nową sekcję – Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej. Połączenie nastąpiło w wyniku decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przekazało NCBR pełnienie funkcji Krajowego Punktu Kontaktowego do programu Horyzont Europa.

Oznacza to, że NCBR będzie aktywnie uczestniczyć w procesie przygotowania kolejnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji – Horyzont Europa. Zadania Krajowego Punktu Kontaktowego to przede wszystkim zapewnienie wsparcia eksperckiego w zakresie negocjacji planu strategicznego programu Horyzont Europa oraz w przygotowaniu programów pracy komitetów programowych, które określają m.in. tematykę konkursów. Poza tym jako KPK będziemy prowadzić promocję programu Horyzont Europa w Polsce oraz działania edukacyjne i mentoringowe związane z przygotowaniem wniosków projektowych przez polskich wnioskodawców.

– Dla NCBR to zupełnie nowa rola, dlatego cieszymy się, że będziemy mieli w niej wsparcie doświadczonych ekspertów. Jako, że dotychczas funkcję KPK pełnił Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, NCBR chce wykorzystać i dalej rozwijać zgromadzony tam kapitał wiedzy i doświadczenia – powiedział dyrektor NCBR dr Wojciech Kamieniecki.

Dlatego z dniem 1 listopada, na mocy zawartego porozumienia, NCBR przejął od IPPT PAN wszystkich pracowników KPK oraz niezbędne do poprawnego sprawowania funkcji zasoby.

Nowi pracownicy Centrum zasilili szeregi Biura Współpracy Międzynarodowej, w ramach którego będą kontynuować prace eksperckie oraz przygotowywać nowe instrumenty wsparcia dla polskich wnioskodawców.