Instrukcja Przeprowadzania Oceny Śródokresowej Doktorantów w Szkole Doktorskiej Politechniki Świętokrzyskiej

§ 1. [Zasady ogólne]

 1. Instrukcja przeprowadzania oceny śródokresowej doktorantów w Szkole Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej (zw. dalej Instrukcją) określa zakres i sposób przeprowadzenia oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej:
 2. W sprawach nieuregulowanych w Instrukcji stosuje się:
  1) ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 478 ze zm.),
  2) Regulamin Szkoły Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej (t.j. w Uchwale Senatu Nr 92/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r.),
  3) Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej (Uchwała Senatu Nr 93/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r.).

§ 2. [Zakres oceny śródokresowej]

 1. Ocenie śródokresowej podlega realizacja indywidualnego planu badawczego (IPB) doktoranta.
 2. Podstawą do przeprowadzenia przez Komisję oceniającą (zw. dalej także Komisją) oceny śródokresowej są:
  1) Indywidualny Plan Badawczy;
  2) sprawozdania doktoranta;
  3) opinie promotora, w przedmiocie postępów w realizacji przygotowania rozprawy doktorskiej;
  4) rozmowa z doktorantem;
  5) dokumenty poświadczające osiągnięcia naukowe doktoranta;
  6) inne dokumenty przedłożone przez doktoranta.
 3. IPB, sprawozdanie doktoranta wraz z opinią promotora, dokumenty poświadczające osiągnięcia naukowe doktoranta oraz inne dokumenty przedłożone przez doktoranta wraz z formularzem protokołu oceny śródokresowej przekazywane są członkom komisji w terminie uzgodnionym z właściwą komisją.
 4. Komisja oceniająca może zobowiązać doktoranta do przedłożenia innych dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 6, wyznaczając odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 dni.

§ 3. [Skład komisji oceniającej]

 1. Ocenę śródokresową przeprowadza Komisja powoływana przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej nie później niż 14 dni przed planowanym terminem oceny. W skład Komisji wchodzą trzy osoby, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza podmiotem prowadzącym szkołę doktorską.
 2. Dyrektor Szkoły Doktorskiej wskazuje spośród członków Komisji przewodniczącego i sekretarza.
 3. Członkowie Komisji oceniającej muszą spełniać wymagania określone w § 24 ust. 2 i 3 Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej.
 4. Komisję powołuje się w danej dyscyplinie naukowej. W ramach tej samej dyscypliny naukowej może być powołanych kilka Komisji, nie więcej jednak niż liczba doktorantów objętych oceną śródokresową kształcących się w danej dyscyplinie.

§ 4. [Posiedzenie komisji oceniającej]

 1. Posiedzenie Komisji odbywa się w pełnym składzie.
 2. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący.
 3. Termin i miejsce posiedzenia Komisji wyznacza Przewodniczący w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej. Przewodniczący z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadamia członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia. Posiedzenie Komisji odbywa się w Politechnice Świętokrzyskiej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 4. Posiedzenie Komisji oceniającej jest dwuetapowe:
  1) w pierwszym etapie doktorant referuje problem badawczy oraz postępy w realizacji IPB przed Komisją. Doktorant zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na pytania Komisji związane z realizacją IPB;
  2) w części drugiej, niejawnej (bez udziału doktoranta) Komisja omawia i ocenia realizację IPB, dokonuje głosowania w sprawie oceny realizacji IPB oraz sporządza uzasadnienie oceny.
 5. Na zaproszenie Komisji oceniającej w pierwszym etapie może uczestniczyć promotor i promotor pomocniczy.
 6. Z przebiegu oceny śródokresowej Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji. W przypadku, gdy posiedzenie odbywało się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej protokół podpisywany jest jedynie przez Przewodniczącego Komisji oceniającej. Protokoły z obrad Komisji przekazywane są niezwłocznie do sekretariatu Szkoły Doktorskiej. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.

§ 5. [Ocena]

 1. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków Komisji. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Wynik pozytywny wymaga przynajmniej dwóch pozytywnych, a wynik negatywny przynajmniej dwóch negatywnych głosów członków Komisji.
 2. Wynik oceny śródokresowej doktoranta wraz z uzasadnieniem jest jawny i ostateczny.
 3. Członek Komisji ma prawo złożyć na piśmie zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem.
 4. Negatywny wynik oceny śródokresowej skutkuje skreśleniem doktoranta z listy doktorantów.
 5. Nieuzasadniona nieobecność doktoranta podczas pierwszego etapu posiedzenia Komisji, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 1 jest równoznaczna z uzyskaniem negatywnej oceny śródokresowej.

§ 6. [Postanowienia końcowe]

Niniejsza Instrukcja wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2021 r.


Załącznik do Instrukcji oceny śródokresowej doktorantów

Decyzja Dyrektora Szkoły Doktorskiej


Harmonogram oceny śródokresowej


Wyniki oceny śródokresowej 2021


Ocena śródokresowa 2022


Wyniki oceny śródokresowej 2022