Politechnika Świętokrzyska prowadzi rekrutację kandydatów do szkoły doktorskiej w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach:

automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

inżynieria lądowa, geodezja i transport

inżynieria mechaniczna

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

krok po kroku

 • Rejestracja internetowa kandydatów
  Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie przez Internet (Uniwersytecki System Obsługi Studiów, Internetowa Rekrutacja Kandydatów, USOS-IRK). Kandydaci zakładają osobiste konta rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer wygenerowany przez USOS-IRK). Po weryfikacji danych oraz zaakceptowaniu klauzuli informacyjnej możliwe jest wprowadzenie danych niezbędnych w procesie kwalifikacyjnym, w tym również danych o wykształceniu. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia poszczególnych pól formularzy, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji.
 • Wybór dyscypliny naukowej
  Opcja dostępna po zalogowaniu się do USOS-IRK. Kandydat może wybrać jedną z dyscyplin naukowych, na którą aktualnie prowadzony jest nabór.
 • Wgranie fotografii w wersji cyfrowej do systemu rekrutacyjnego
  Opcja dostępna po zalogowaniu się do USOS-IRK. Kandydaci wgrywają cyfrowe zdjęcie w formacie JPG lub PNG, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Pełny opis wymagań wraz z przykładami można znaleźć tutaj.
 • Złożenie dokumentów
  Kandydaci składają wymagane dokumenty w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji. Wykaz dokumentów jest dostępny tutaj.
 • Rozmowa kwalifikacyjna
  Termin przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych dla poszczególnych dyscyplin naukowych jest podany w harmonogramie rekrutacji.
 • Ogłoszenie list rankingowych
  Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów z postępowania rekrutacyjnego. Lista rankingowa zawiera oznaczenie, czy kandydat został zakwalifikowany do wpisania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej. Będą one udostępnione na indywidualnym koncie kandydata oraz tablicach informacyjnych poszczególnych wydziałów w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji.
 • Potwierdzenie podjęcia nauki
  Kandydat zakwalifikowany do wpisania na listę doktorantów zostaje wpisany na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej po dostarczeniu przez niego w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji:
  – oryginału dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów I lub II stopnia lub równorzędnego,
  – oryginału suplementu do dyplomu jednolitych studiów magisterskich albo studiów I lub II stopnia lub równorzędnego lub indeksu w przypadku nieposiadania suplementu,
  – oświadczenia, że będzie doktorantem tylko w szkole doktorskiej, do której został przyjęty.
 • Ogłoszenie list przyjętych na studia
  Ostateczne listy osób przyjętych na studia ogłaszane są bezpośrednio po zakończeniu rekrutacji. Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania, którego treść określa Statut Uczelni.

terminy, opłaty, dokumenty

Harmonogram

Szczegółowy harmonogram rekrutacji uzupełniającej do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2023/2024

Opłaty
Kandydaci do Szkoły Doktorskiej nie wykonują opłaty rekrutacyjnej

Wymagane dokumenty
Kandydaci składają wymagane dokumenty w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej w białych, papierowych, podpisanych imiennie teczkach formatu A4.


Kandydaci do Szkoły Doktorskiej składają następujące dokumenty:

 • ankietę osobową – wydrukowaną z Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów i podpisaną przez kandydata
 • podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej – wydrukowane z Systemu i podpisane przez kandydata;
 • kopię dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów I lub II stopnia lub równorzędnego (oryginał do wglądu)
 • kopię suplementu do dyplomu jednolitych studiów magisterskich albo studiów I lub II stopnia lub równorzędnego lub indeks w przypadku nieposiadania suplementu (oryginał do wglądu);
 • w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji, zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji potwierdzające równoważność dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów wyższych w kraju
 • kandydat nieposiadający suplementu do dyplomu lub indeksu jest zobowiązany przedłożyć dodatkowo zaświadczenie z ukończonej szkoły wyższej o uzyskanej średniej arytmetycznej ocen
 • opis dotychczasowej działalności naukowej wraz z dokumentami potwierdzającymi (nieobligatoryjnie)
 • dokumenty potwierdzające uzyskanie osiągnięć, o których mowa w § 9 ust. 3 pkt. 8. (szczególne osiągnięcia uzyskane podczas studiów, np. praca dyplomowa nagrodzona bądź wyróżniona w konkursie; potwierdzona konkretnymi wynikami działalność w kole naukowym) (nieobligatoryjnie)
 • opinię nauczyciela akademickiego o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej (nieobligatoryjnie)
 • fotografię w formie cyfrowej, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wgrywaną do Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów

Kandydat cudzoziemiec ma obowiązek dostarczyć

 • dokumenty potwierdzające znajomość języka, w którym będzie prowadzone kształcenie
 • dokumenty potwierdzające dobry stan zdrowia
 • dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Propozycje tematów rozprawy doktorskiej

dr hab. inż. Łukasz Bąk, prof. PŚk

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

l.bak@tu.kielce.pl

bud. A, pok. 20 / 4.15

41 34 24 584 / 374

inż. Agnieszka Jaśkiewicz

Sekretariat Szkoły Doktorskiej

sekretariatsd@tu.kielce.pl

bud. A, pok. 20

41 34 24 584

dr inż. Waldemar Szaniec

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

waldek.szaniec@tu.kielce.pl

bud. A, pok. 3.07

41 34 24 585

Skład

Komisji Rekrutacyjnej

 • dr hab. inż. Łukasz Bąk, prof. PŚk – przewodniczący
 • dr hab. inż. Sławomir Błasiak, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Sylwester Filipiak, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Ewa Zender-Świercz, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Urszula Radoń, prof. PŚk
 • dr inż. Waldemar Szaniec – sekretarz