Zobacz realizowane zadania


Celem zadania jest realizacja odpłatnych staży zawodowych (w wymiarze 160 godz. na osobę) dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych po 4, 6 lub 7 semestrze dla następujących kierunków (łącznie w ciągu trzech kolejnych edycji):

 • Geodezja i Kartografia – 25 osób
 • Inżynieria Środowiska – 11 osób
 • Oznawialne Źródła Energi- 10 osób
 • Budownictwo – 180 osób
 • Architektura – 75 osób
 • Geologia Inżynierska – 8 osoby
 • Automatyka i Robotyka – 35 osób
 • Mechatronika i Budowa Maszyn – 26 osób
 • Transport – 24 osób
 • Elektrotechnika – 24 osób
 • Automatyka i Elektrotechnika Przemysłowa – 8 osób
 • Informatyka – 80 osób
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – 20 osób
 • Logistyka – 25 osób
 • Ekonomia – 27 osób
 • Inżynieria Danych – 11 osób

Ulotki informacyjne
WBiA WEAiI WIŚGiE WMiBM WZiMK


REKRUTACJA NA STAŻ

Osoby z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowane do uczestnictwa w stażu, na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjnej, nawet w przypadku ryzyka przekroczenia założonego pierwotnie limitu miejsc.

Rozpoczęto rekrutację na staże w roku ak. 2019/2020. Termin złożenia pierwszej części dokumentów upływa 22.05.2020 r. – szczegóły w ulotkach informacyjnych.

LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA STAŻ:

Wydział Budownictwa i Architektury

Dotyczy kierunku:
Architektura 4 sem.
Studenci, figurujący na listach osób zakwalifikowanych lub rezerwowej, którzy jeszcze nie dostarczyli oryginałów dokumentów stażowych, proszeni są o jak najszybsze ich dostarczenie (osobiście lub pocztą) do Biura Projektu lub koordynatora wydziałowego. Dotyczy to także tych dokumentów, które były wcześniej przesyłane elektronicznie w formie skanów.

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Dotyczy kierunków:
Elektrotechnika 4 sem., Energetyka 6 sem.
Studenci, figurujący na listach osób zakwalifikowanych lub rezerwowej, którzy jeszcze nie dostarczyli oryginałów dokumentów stażowych, proszeni są o jak najszybsze ich dostarczenie (osobiście lub pocztą) do Biura Projektu lub koordynatora wydziałowego. Dotyczy to także tych dokumentów, które były wcześniej przesyłane elektronicznie w formie skanów.

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Dotyczy kierunków:
Geodezja i Kartografia 6 sem., Inżynieria Środowiska 6 sem., Odnawialne Źródła Energii 6 sem.:
Studenci, figurujący na listach osób zakwalifikowanych lub rezerwowej, którzy jeszcze nie dostarczyli oryginałów dokumentów stażowych, proszeni są o jak najszybsze ich dostarczenie (osobiście lub pocztą) do Biura Projektu lub koordynatora wydziałowego. Dotyczy to także tych dokumentów, które były wcześniej przesyłane elektronicznie w formie skanów.

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Dotyczy wszystkich kierunków:
Studenci, figurujący na listach osób zakwalifikowanych lub rezerwowej, którzy jeszcze nie dostarczyli oryginałów dokumentów stażowych, proszeni są o jak najszybsze ich dostarczenie (osobiście lub pocztą) do Biura Projektu lub koordynatora wydziałowego. Dotyczy to także tych dokumentów, które były wcześniej przesyłane elektronicznie w formie skanów.

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Dotyczy kierunków:
Ekonomia 4 sem., Inżynieria Danych 4 sem., Inżynieria Danych 6 sem., Logistyka sem 4.:
Studenci, figurujący na listach osób zakwalifikowanych lub rezerwowej, którzy jeszcze nie dostarczyli oryginałów dokumentów stażowych, proszeni są o jak najszybsze ich dostarczenie (osobiście lub pocztą) do Biura Projektu lub koordynatora wydziałowego. Dotyczy to także tych dokumentów, które były wcześniej przesyłane elektronicznie w formie skanów.

Osoby spełniające kryteria i zainteresowane uczestnictwem w stażu w nieprzekraczalnym terminie do 22.05.2020 r.
powinny dostarczyć Koordynatorowi stażu z Wydziału wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie o kwalifikowalności uczestnika (załącznik nr 1a do Regulaminu projektu) – wydruk w jednym egzemplarzu
  2. Formularz danych osobowych (załącznik nr 2 do Regulaminu projektu) – wydruk w jednym egzemplarzu
  3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do Regulaminu projektu) – wydruk w jednym egzemplarzu

  W terminie do 26.06.2019 r. osoba zakwalifikowana na staż powinna dostarczyć Koordynatorowi Wydziałowemu podpisaną przez Pracodawcę umowę wraz załącznikami, czyli:

  1. Umowę na staż (załącznik nr 5 do Regulaminu projektu) – wydruk w trzech egzemplarzach

   1.1 Oświadczenie uczestnika + program stażu (załącznik nr 5a do Regulaminu projektu) – wydruk w dwóch egzemplarzach

   1.2 Oświadczenie, dot. zatrudnienia (załącznik nr 5b do Regulaminu projektu) – wydruk w jednym egzemplarzu

   1.3 Zgłoszenie do ZUS (załącznik nr 5c do Regulaminu projektu) – wydruk w jednym egzemplarzu

Po odbyciu stażu stażysta przedstawia u Koordynatora Wydziału w celu zatwierdzenia dokumentów, uzupełniony:

 1. Dziennik stażu (każdy dzień stażu należy opisać w oddzielnym wierszu tabeli).
 2. Sprawozdanie z odbycia stażu potwierdzone przez Pracodawcę

A następnie stażysta składa ww. dokumenty do Biura projektu wraz z:

  1. Wnioskiem o zwrot kosztów odbycia stażu poza miejscem zamieszkania

   lub
   Wnioskiem o zwrot kosztów odbycia stażu w miejscu zamieszkania

  2. Oświadczeniem, dotyczącym sytuacji uczestnika projektu, po zakończeniu stażu.

Przyjmowanie dokumentów po zakończeniu stażu 

poniedziałek – piątek – godz. …………………


Informacja dotycząca ubezpieczenia zdrowotnego

Studenci – uczestnicy płatnego stażu, organizowanego w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” (nr POWR.03.05.00-00-Z224/18), zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, są zobowiązani do poinformowania rodziców / opiekunów prawnych o konieczności wyrejestrowania z powyższego ubezpieczenia na czas trwania stażu.

Po zakończeniu umowy o płatny staż jego uczestnik jest zobowiązany do ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny przez rodzica / opiekuna.


Koordynatorzy stażu z poszczególnych Wydziałów:

 • Koordynatorzy zadania z WBiA:
 • kierunek Architektura:  dr inż. Piotr Dobosz – tel. +48 41 34 24 498, e-mail: aozpd@tu.kielce.pl,
 • kierunek Budownictwo:  dr inż. Marek Telejko – tel. +48 41 34 24 480, e-mail: mtelejko@tu.kielce.pl,
  dr inż. Andrzej Kroner – tel. +48 41 34 24 521, e-mail: akroner@tu.kielce.pl
 • Koordynator zadania z WEAiI:    dr inż. Jacek Wilk-Jakubowski – tel. +48 41 34 24 258, e-mail: j.wilk@tu.kielce.pl
 • Koordynator zadania z WIŚGiE:  dr inż. Łukasz Walaszczyk – tel. +48 41 34 24 562, e-mail: lukaszw@tu.kielce.pl
 • Koordynator zadania z WMiBM: dr inż. Piotr Thomas – tel. +48 41 34 24 373, e-mail: thomas@tu.kielce.pl
 • Koordynator zadania z WZiMK: dr Maciej Sękalski – tel. +48 41 34 24 381, e-mail: matms@tu.kielce.pl

 


DOKUMENTY DO POBRANIA