Termin realizacji zadania: 01.2019 – 06.2020


Celem zadania jest podniesienie efektywności procesów planowania działań dydaktycznych i zarządczych, co przełoży się na lepsze zagospodarowanie zasobów i infrastruktury. W ramach zadania zostanie udoskonalony i rozwinięty model zarządzania jakością w oparciu o zastosowanie odpowiednich, nowoczesnych i kompatybilnych z już istniejącymi narzędzi, informatycznych, służących m. in. do rozbudowy zintegrowanego systemu informatycznego uczelni (ERP). Będą to narzędzie wspierające realizację strategii uczelni w zakresie doskonalenia systemu zarządzania i zwiększania roli systemów informatycznych wspomagających procesy decyzyjne.

Podjęte zostaną następujące działania:

Wdrożenie i wsparcie systemu do tworzenia modułów (kart przedmiotów) zgodnie z wymogami KRK/PRK,

Rozbudowa, obejmująca również wsparcie wdrożeniowe, funkcjonującego systemu ERP o moduł do zarządzania majątkiem uczelni,

Zakup i implementacja podsystemu informatycznego do analiz i raportowania wspierającego zarządzanie uczelnią.