Termin realizacji zadania: 01.2019 do 02.2022


Celem zadania jest optymalizacja procesów zarządzania uczelnią i zwiększenie jej potencjału edukacyjnego i gospodarczego. W ramach zarządzania strategicznego zostanie opracowana nowa struktura organizacyjna Politechniki Świętokrzyskiej (z uwzględnieniem nowych wymogów ustawowych) wraz z kompletem dokumentów zarządczych. Planowane są działania o charakterze pilotażowym związane z podniesieniem efektywności funkcjonowania wybranych działów uczelni – z wykorzystaniem metody Lean Management. W ramach podnoszenia kompetencji kadry zarządczej przewidziano kompleksowe programy doskonalenia umiejętności zarządzania finansami i zasobami ludzkimi.

Podjęte zostaną następujące działania:

Opracowanie programu restrukturyzacyjnego, dostosowującego Uczelnię do przepisów nowej ustawy o szkolnictwie wyższym (tzw. Ustawa 2.0) i do powiązanych z nią aktów prawnych

Profesjonalne studium finansów dla menedżerów (2 gr. x 5 os. x 8 dni) – Kielce

Studium doskonalenia umiejętności menedżerskich (2 gr. x 5 os. x 12 dni) – Kielce

Nowy model zarządzania procesem dydaktycznym wg nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym (szkolenie1gr. x 12 os. x 1 dzień) – Kielce

W ramach Zadania 10 poz. 217, w dniu 27 listopada 2019 r.  w sali 34  (Budynek Biblioteki Głównej) w godzinach 9.30 – 17. 30 odbędzie się szkolenie dla kadry administracyjno–zarządczej Politechniki Świętokrzyskiej: Nowy model zarządzania procesem dydaktycznym według ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0).

Celem szkolenia jest wprowadzenie w tematykę zmian związanych z wejściem nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz usystematyzowanie wiedzy w zakresie wprowadzonych obligatoryjnych zmian.

Proponowany zakres szkolenia dla kadry  zarządzającej Politechniki ŚWIĘTOKRZYSKIEJ  w ramach Projektu POWER

Ekspert:  Piotr Pokorny- Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego

 Czas szkolenia  (około) 8 godzin

 Część 1 – ogólna

  1. Wyzwania związane z dalszymi etapami wdrażania Ustawy 2.0
  2. Strategia rozwoju uczelni jako realna szansa na rozwój
  3. Dobre praktyki w bieżącym zarządzaniu uczelnią
  4. Wybrane zagadnienia ewaluacyjne

Część 2 – zarządzanie procesem dydaktycznym

  1. Kluczowe zmiany w prawnych aspektach prowadzenia studiów
  2. Kluczowe obszary zapewniania jakości kształcenia
  3. Studia podyplomowe i inne formy kształcenia

Usprawnienie i standaryzacja wybranych procesów administracyjnych w uczelni poprzez implementację narzędzi Lean Management dla 2 działów PŚk.